Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.12.1996 Salı Sayı: 22861 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:199
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde yer alan götürü usule  tabi ticari ve mesleki, kazanç sahiplerine ilişkin safi kazanç tutarlarının, 48 inci maddesinde yer alan götürü usule tabi ticari kazanç sahiplerine ait yıllık alış, satış ve hasılat hadlerinin asgari ücrete bağlı olarak yeniden tespit edileceği anılan maddelerde hükme bağlanmıştır. 

            Öte yandan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 31.07.1996 gün ve 22713 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 31.07.1996 tarih ve 1996/1 sayılı Kararı ile, 16 yaşını doldurmuş işçilerin asgari ücreti yeniden tespit edilmiştir. Bu suretle, asgari ücretin aylık tutarı, 8.460.000 liradan 17.010.000 liraya yükseltilmiştir. Buna göre, asgari ücretteki artış oranı (17.010.000- 8.460.000=8.550.000/8.460.000=) % 101.06'dır. Yeni asgari ücretin yıllık tutarı da (17.010.000x12=) 204.120.000 liradır. Yürürlükte bulunan bu asgari ücretin yıllık tutarına göre götürü safi kazanç tutarları ile götürü usule tabi olmaya ilişkin alış, satış ve hasılat hadleri aşağıda belirtilmiştir. 

            1) 1997 TAKVİM YILINDA GÖTÜRÜ USULE TABİ OLAN TİCARİ KAZANÇ SAHİPLERİNE 
UYGULANACAK SAFİ KAZANÇ TUTARLARI 
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 46'ncı maddesinin beşinci fıkrasında, götürü safi kazanç tutarlarının tespitinde, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının esas alınacağı, asgari ücrette artış yapılmayan yıllarda takvim yılı başında geçerli olan safi kazanç tutarları, o yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak, ertesi takvim yılında uygulanacak götürü safi kazanç tutarlarının hesaplanacağı hükme bağlanmıştır. 

            Ayrıca, aynı maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 96/8005 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile götürü safi kazanç tutarlarının tespitinde asgari ücretin yıllık brüt tutarında uygulanacak oranlar belirlenmiştir.  

            Öte yandan kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde bulunan illerin tamamı, 18 Ekim 1996 tarih ve 22791 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak, 01.01.1997 tarihinde yürürlüğe giren 96/8629 sayılı "1997 Yılı Programı" ile "1997 Yılı Programının Uygulaması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" uyarınca kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamına alınmıştır. 

            Buna göre, götürü usulde vergilendirilen ticaret ve sanat erbabının 1997 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi tarhiyatında dikkate alınacak olan dereceler karşılığı safi kazanç tutarları, 01.01.1997 tarihinde geçerli olan asgari ücret tutarı esas alınarak yöreler itibariyle aşağıda belirtilmiştir. Götürü safi kazanç tutarlarının tespitinde, 100.000 liraya kadar tutarlar, aynı Kanunun 46 ncı maddesi hükmü uyarınca dikkate alınmamıştır. 

                         Götürü Safi Kazanç Tutarları: 

                                              Erzurum ve 
                     Kalkınmada               Diyarbakır    Diğer 
                     Birinci                  Büyükşehir    Büyükşehir 
                     Derecede                 Belediye      Belediye 
                     Öncelikli   Diğer        Sınırları     Sınırları 
                     Yörelerde   Yörelerde    İçinde        İçinde 
         Dereceler     (TL.)     (TL.)        (TL.)         (TL.) 
         ---------   ----------- ----------- -----------  ------------ 
              3       51.000.000 102.000.000  71.400.000  142.800.000 
              2      127.500.000 255.100.000 153.000.000  306.100.000 
              1      204.100.000 408.200.000 255.100.000  510.300.000 
  

            Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 46 ncı maddesinde, Bakanlar Kuruluna, münhasıran belediye teşkilatı bulunmayan köylerde (belediyelerin mücavir alan sınırları hariç) işyeri bulunan veya faaliyet gösteren mükelleflere ait götürü safi kazanç tutarlarını, yöreler itibariyle % 70 oranında indirimli olarak tespit edilme yetkisi verilmiştir. 

            Bu yetki uyarınca, 96/8005 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile götürü safi kazanç tutarlarının yöreler itibariyle % 70 oranında indirimli olarak uygulanması hükme bağlanmıştır. Buna göre, belediye ve belediyelerin mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde faaliyette bulunan veya işyeri olan mükelleflere uygulanacak safi kazanç tutarları aşağıda belirtilmiştir. 

              Köylerde Uygulanacak Götürü Safi Kazanç Tutarları: 

                      Kalkınmada 
                      Birinci 
                      Derecede 
                      Öncelikli       Diğer 
           Dereceler  Yörelerde (TL.) Yörelerde (TL) 
          ----------- --------------- -------------- 
              3       15.300.000       30.600.000 
              2       38.200.000       76.500.000 
              1       61.200.000      122.400.000 

            2) 1997 TAKVİM YILINDA GÖTÜRÜ USULÜ TABİ OLAN SERBEST MESLEK ERBABINA UYGULANACAK OLAN SAFİ KAZANÇ TUTARLARI 
            Gelir Vergisi Kanunu'nun 69 uncu maddesinde, götürü usule tabi olan ticari kazanç sahiplerine uygulanan safi kazanç tutarlarının, götürü usule tabi serbest meslek kazanç sahiplerine de uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

            Bu hükme göre, yukarıda (1 nci Bölümde) yer alan götürü usule tabi ticari kazanç sahiplerine  uygulanacak olan safi kazanç tutarları, aynen götürü usule tabi serbest meslek erbabına da uygulanacaktır. 

            3) 1997 TAKVİM YILINDA GÖTÜRÜ USULE TABİ HİZMET ERBABINA UYGULANACAK OLAN SAFİ KAZANÇ TUTARLARI 
            Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinin son fıkrasında, "Her bir dereceye ait götürü ücretler, 46 ncı maddede dereceler karşılığı gösterilen safi kazancın % 50'sidir." hükmü yer almaktadır. 

            Bu hüküm uyarınca, yukarıda (1 inci Bölümde) belirtilen safi kazanç tutarlarının % 50'si, götürü usule tabi ücretlilerin 1997 yılına ilişkin safi ücret tutarı olarak dikkate alınacaktır. 

            Götürü usule tabi hizmet erbabının götürülük derecesinin tesbitinde, verginin tarh döneminde hizmet erbabının yanında çalıştığı götürü usule tabi işveren mükellefin derecesinin de gözönünde bulundurulacağı tabiidir. 

            4) GÖTÜRÜ USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINA AİT YILLIK, ALIŞ, SATIŞ VE 
HASILAT TUTARLARI 
            Gelir Vergisi Kanununun değişik 48 inci maddesinde yer alan ve 1996 takvim yılında uygulanan yıllık alış, satış ve hasılat hadleri, 31.12.1995 gün ve 22510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 189 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. 

            1996 takvim yılında uygulanan yıllık alış, satış ve hasılat hadleri 1996 yılı içinde asgari ücrette meydana gelen artış (% 101.06) oranında artırılarak, aşağıda belirtilmiştir. Bu tutarların hesabında 100.000 liraya 
kadar olan tutarlar, aynı kanunun 48 inci maddesi hükmü uyarınca dikkate alınmamıştır. Hesaplanan bu tutarlar 1997 takvim yılında uygulanacaktır. 

                        Yıllık Alış, Satış ve Hasılat Tutarları: 

                       Büyükşehir Belediye 
                       Sınırları Dışında           Büyükşehir Belediye 
                       Kalan Yerlerde              Sınırları İçinde 
G.V.K. 48. Md.Yer      Faaliyette Bulunanlara      Faaliyette Bulunanlara 
Alan İş Grupları       Uygulanacak Tutarlar (TL.)  Uygulanacak Tutarlar (TL.) 
---------------------- --------------------------  -------------------------- 
1 numaralı bentdekiler      1.471.900.000               1.844.700.000 
2 numaralı bentdekiler      1.960.900.000               2.457.300.000 
3 numaralı bentdekiler        485.700.000                 608.400.000 
4 numaralı bentdekiler      1.471.900.000               1.844.700.000 
5 numaralı bentdekiler      1.960.900.000               2.457.300.000 
6 numaralı bentdekiler      1.471.900.000               1.844.700.000 
7 numaralı bentdekiler      1.471.900.000               1.844.700.000 
8 numaralı bentdekiler        485.700.000                 608.400.000 
9 numaralı bentdekiler        979.500.000               1.227.400.000 

            Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin 10 numaralı bendinde belirtilen mükellef gruplarından hizmet işletmelerinde 8 numaralı bentte yer alan hasılat, diğerlerinde ise 1 ve 2 numaralı bentlerde yer alan alım-satım 
hadleri uygulanacaktır. 

            Öte yandan, götürü usulü tabi olan serbest meslek erbabında ise, Gelir Vergisi Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca, yukarıda 8 numaralı bentde yer alan hasılat haddi uygulanacaktır. 

            Diğer taraftan, sigara, içki, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia alım-satımı ile uğraşanlar için yıllık, 
alış, satış ve hasılat tutarları, Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 1997 takvim yılında uygulanmak üzere Bakanlığımızca aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir. 

                                                                            Büyükşehir Belediye 
                 Sınırları Dışında          Büyükşehir Belediye 
                 Kalan Yerlerde             Sınırları İçinde 
                --------------------------- ------------------------------ 
                Yıllık Alım   Yıllık Satış   Yıllık Alım    Yıllık Satış 
Emtianın Cinsi  Ölçüsü (TL.): Ölçüsü (TL.):  Ölçüsü (TL.):  Ölçüsü (TL.): 
--------------- ------------- ------------- -------------- -------------- 
D.Pulu-K.Kağıt  2.200.000.000 2.600.000.000 3.100.000.000  3.600.000.000 

Şeker-Çay       1.300.000.000 1.700.000.000 1.800.000.000  2.200.000.000 

Milli Piy. 
Bileti ve Hemen 
Kazan- Spor- 
Loto ve Spor- 
Toto            1.300.000.000 1.700.000.000 1.800.000.000  2.200.000.000 

İçki (bira ve 
şarap hariç) - 
İspirto-Sigara- 
Tütün           1.300.000.000 1.700.000.000 1.800.000.000  2.200.000.000 

Akaryakıt 
(LPG hariç)     2.800.000.000 3.200.000.000 4.000.000.000  4.500.000.000 

            Belirtilen bu malların alım-satımı ile uğraşanlar hakkında götürülüğün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki açıklamalar doğrultusunda işlem 
yapılacaktır. 

            5) DİĞER HUSUSLAR 
            95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.05.1995 tarihinden itibaren götürü usulden gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınan mükellefler ile 1997 takvim yılı içinde kendi istekleri götürü usulden gerçek usule geçen mükelleflerin 1997 takvim yılı içinde düzenleyecekleri belgeler, ödeme kaydedici cihaz kullanmaları, tutmak zorunda oldukları defterler ve katma değer vergisi beyan dönemi konusunda 31.12.1995 tarih ve 22510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 189 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 8. bölümünde yapılan açıklamalara göre işlem yapmaları uygun görülmüştür. 

            Tebliğ olunur.