Gelir Vergisi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.12.1996 Salı Sayı: 22864 (Asıl)  Düstür Tertip:5 Cilt:36 Sahife:
Maliye Bakanlığından: 
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:200
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 123 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında, "Bu Kanunun 13, 17, 21 23/8, ek 2, 47, 53, 68 mükerrer 80, 82, 86 87, 111 ve 112 nci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların her birini ayrı ayrı veya topluca 10 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." denilmiş, aynı maddenin 3 numaralı fıkrasında da "Bakanlar Kurulu, 47, 86 ve 87 nci maddelerde yazılı hadler hariç olmak üzere, 2 nci fıkrada yazılı yetkilerini kullanmadığı takdirde, her bir takvim yılında uygulanacak maktu had ve tutarlar, önceki yılda uygulanan maktu had ve tutarlara bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilir." hükmü yer almıştır.  

            Bu hükümlerin ve anılan Kanunun 31 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31, ek 2, 86, 87, 103 ve mükerrer 111 inci maddelerinde yazılı maktu had ve tutarlar 29 Aralık 1996 tarih ve 22862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 96/8955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile artırılmış, aynı Kanunun 13, 17, 21, 23/8, 53, 68/10, mükkerer 80 ve 112 nci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar da, yeniden değerleme oranında yeniden tespit edilmiştir. Ayrıca, 94 üncü maddede yazılı bazı tevkifat oranları, bu maddenin Bakanlar Kurulu'na verdiği yetkiye istinaden yeniden belirlenmiştir.  

            Diğer taraftan, yine aynı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasında "Bu Kanunun 103'üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin ilk gelir dilimi tutarını 10 katına kadar artırmaya ve tarifenin diğer gelir dilimlerinide ilk dilim tutarının katları şeklinde belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu yetki kullanılmadığı takdirde, tarifenin ilk dilim tutarı hakkında bu maddenin 3 numaralı fıkrası uygulanır ve tarifenin diğer gelir dilimlerinin tutarları ilk dilimin katları şeklinde yeniden düzenlenir. Vergi tarifesinin gelir dilimlerine karşılık gelen vergi oranlarını, her bir dilim için ayrı ayrı veya topluca on puana kadar artırmaya veya indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." denilmiştir.  

            Öte yandan, aynı Kanunun geçici 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendinde, "Hayat standardı temel gösterge tutarı; faaliyetin yapıldığı takvim yılı sonunda geçerli olan ve 16 yaşından büyük sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının, birinci sınıf tacirler için 3,1 katı, ikinci sınıf tacirler için 1,8 katı, serbest meslek erbabı için de 2,8 katıdır." denilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde de "Bu fıkranın (a) ve (c) bentlerinde yer alan temel gösterge tutarları; 3030 sayılı Kanun uyarınca büyükşehir belediyesi olan illerin, büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyette bulunan mükellefler için % 25 oranında artırılarak, kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükelleflerde ise, birinci derecede öncelikli yörelerde % 50 oranında, ikinci derecede öncelikli yörelerde % 40 oranında indirilerek dikkate alınır." hükmü yer almıştır. Ayrıca, aynı fıkranın (e) bendinde, bu fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde yer alan temel gösterge tutarlarının, faaliyetin ifa edildiği yöreler itibariyle altın imalatı ve/veya altın ticareti ile uğraşanlar için % 50 oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir.  

            Aynı maddenin 5 numaralı fıkrasında ise "Asgari ücret tutarının değiştirilmediği yıllarda esa alınacak temel göstergeler tutarı, önceki yılda uygulanan temel göstergeler tutarına, faaliyetin yapıldığı yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında ilave yapılmak suretiyle tespit edilir.  

            Şu kadar ki, asgari ücret tutarının değiştirildiği yıllarda, asgari ücrete göre hesaplanan temel göstergeler tutarının, yukarıda yazılı esasa göre yeniden değerleme oranı dikkate alınarak belirlenen temel gösterge tutarından daha düşük olması halinde, yukarıda yazılı esasa göre tespit edilen temel gösterge tutarları dikkate alınır.  

            Bu maddenin 2 numaralı fıkrasının (g) bendinde yazılı, "her bir yılda ugulanacak hayat standardı ilave gösterge tutarları, temel göstergeler tutarında yapılan artışlar oranında artırılır." hükmü yer almıştır.  

            Bu hükümler çerçevesinde, 96/8955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile artırılan maktu had ve tutarlar ile yeniden değerleme oranı (% 72.8) dikkate alınarak hesaplanan maktu had ve tutarlar ile 1996 takvim yılına ilişkin olup, 1997 yılında beyan edilecek kazançlara uygulanacak olan hayat standardı temel ve ilave gösterge tutarları aşağıda açıklanmıştır.  

            A) YENİDEN TESPİT EDİLEN MAKTU HAD VE TUTARLAR  

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31, mükerrer 111 ve değişik mükerrer 123 ncü maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 96/8955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile artırılan veya yeniden değerleme oranında artan maktu had ve tutarlar ile vergi tarifesi aşağıda açıklanmıştır. Yeniden değerleme oranına göre hesaplanan maktu had ve tutarlarda 100 bin liraya kadar olan kesirler aynı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca dikkate alınmamıştır.  
  
            1) Küçük Çiftçi Muaflığına İlişkin Yıllık Satış Tutarı Ölçüsü ve Çiftçilerde Götürü Gider  
                Usulünde Vergilendirmeye İlişkin Tutar:  

            a) Küçük Çiftçi Muaflığına İlişkin Satış Tutarı Ölçüsü:  

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun küçük çiftçi muaflığına ilişkin 13 üncü maddesinde yer alan ve 500 milyon lira olarak uygulanmakta olan yıllık satış tutarı ölçüsü, yeniden değerleme oranında artırılarak 1996 takvim yılı hasılatına uygulanmak üzere 864 milyon liraya yükseltilmiştir.  

            Buna göre, 1996 takvim yılındaki satış hasılatı 864 milyon lirayı aşmaya çiftçiler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla küçük çiftçi muaflığından yararlanacaklar ve 1996 takvim yılına ilişkin olarak 1997 yılı Mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir.  

            b) Çiftçilerde Götürü Gider Usulünde Vergilendirmeyeİlişkin Hasılat Tutarı:  

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun zirai kazancın götürü gider usulünegöre tespitine ilişkin 53 üncü maddesinde yer alan ve bir milyar lira olarak uygulanmakta olan hasılat tutarı, yeniden değerleme oranında artırılarak 1996 takvim yılı hasılatına uygulanmak üzere 1 milyar 728 milyon liraya yükseltilmiştir.  

            Bu nedenle, 1996 takvim yılı hasılatı 1 milyar 728 milyon lirayı aşmayan çiftçilerin, 1997 takvim yılına ait kazançları götürü gider, aşanların ise gerçek kazanç esasına göre (defter tutmak suretiyle) tespit edilecektir.  

            2) Göçmen ve Mülteci Muaflığına İlişkin Tutar:  

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun göçmen ve mülteci muaflığına ilişkin 17 nci maddesinde yer alan ve yıllık 18 milyon lira olarak uygulanmakta olan muafiyet tutarı, yeniden değerleme oranında artırılarak 31 milyon 100 bin liraya yükseltilmiştir.  

            Buna göre, 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren bu muafiyet tutarı uygulanacaktır.  

            3) Gayrimenkul Sermaye İratlarında İstisna Tutarı:  

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 21 inci maddesinde yer alan ve 24 milyon lira olarak uygulanmakta olan yıllık istisna tutarı, yeniden değerleme oranında artırılarak 41 milyon 400 bin liraya yükseltilmiştir.  

            Buna göre, mesken olarak kullanılan binalardan 1996 yılında elde edilen kira gelirlerine bu istisna tutarı uygulanacaktır.  

            4) Hizmet Erbabına İşyeri veya işyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek  
                Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı:  

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan; işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan günlük 200 bin liralık yemek bedeline ilişkin istisna tutarı, 1997 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak 300 bin liraya yükseltilmiştir.  

            Buna göre, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde işverenlerce hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren günlük 300 bin lira olarak uygulanacaktır.  

            5) Yeniden Tespit Edilen Özel İndirim Tutarları:  

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 31 inci maddesinde yer alan özel indirim tutarları; 96/8955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren günde (105.000), ayda (3.150.000), yılda (37.800.000) lira olarak yeniden tespit edilmiştir.  

            Buna göre, 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren ödenecek ücretlerin vergi matrahının tespitinde, özel indirim tutarları günde (105,000), ayda (3.150.000), yılda (37.800.000) lira olarak uygulanacaktır.  
  
            6) Yatırım İndirimi Uygulamasında Esas Alınacak Asgari Yatırım Tutarları: 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun ek 2 nci maddesinde yer alan teşvik belgeli yatırımlara ait en az yatırım tutarları 96/8955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ticari ve sınai yatırımlar için 12 milyar liradan 18 milyar liraya, zirai yatırımlar için de 2 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltilmi?tir.  

            Buna göre, 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren verilecek Yatırım Teşvik Belgelerinde bu tutarlar esas alınacaktır.  

            7) Serbest Meslek Kazançlarında Götürü Gider Tutarı:  

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 68 inci maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinde indirilecek giderler belirtilmiştir. Aynı maddenin değişik 10 numaralı bendinde ise serbest meslek erbabının, işle ilgili şehir içi nakil vasıtaları ücretleri ile posta, telgraf ve odabaşı ücreti gibi müteferrik giderlerine karşılık belgesiz olarak yazılacak olan ve 2 milyon lira olarak uygulanan götürü gider tutarı, yeniden değerleme oranında artırılarak 3 milyon 400 bin liraya yükseltilmiştir.  

            Buna göre, 1996 yılına ilişkin serbest meslek kazancının tespitinde götürü gider olarak 3 milyon 400 bin liralık tutar dikkate alınacaktır.  

            8) Değer Artış Kazançlarında İstisna:  

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde yazılı olan ve 3 milyon 200 bin'er lira olarak uygulanan istisna tutarlarının her biri, yeniden değerleme oranında artırılarak 1997 takvim yılı tazançlarına uygulanmak üzere 5 milyon 500 bin'er liraya yükseltilmiştir.  

            9) Gelirlerin Toplanması İle İhtiyari Toplama ve Beyana İlişkin Hadler:  

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 86 ve 87 nci maddelerinde yer alan toplama yapılmayan hallere ilişkin 900 milyon liralık had ile ihtiyari toplama ve beyana ilişkin 900 milyon liralık had, 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere, 96/8955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 milyar 500 milyon liraya yükseltilmiştir.  

            Ancak, 1996 takvim yılına ilişkin olup 1997 yılında beyan edilecek gelirlere, 95/7593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 900 milyon liralık hadler uygulanacaktır.  

            10) Gelir Vergisi Tarifesi:  

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi, 1997 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere, gelir dilimleri tutarları artırılmak suretiyle 96/8955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.  

            1997 takvim yılına ilişkin gelir vergisine tabi gelirler;  
  

500.000.000 TL. ya kadar ............................................................................... %25
1.000.000.000 TL. nın 500.000.000 TL. sı    125.000.000 TL. fazlası %30
2.000.000.000 TL. nın 1.000.000.000 TL. sı    275.000.000 TL. fazlası %35
4.000.000.000 TL. nın 2.000.000.000 TL. sı     625.000.000 TL. fazlası %40
8.000.000.000 TL. nın 4.000.000.000 TL. sı   1.425.000.000 TL. fazlası %45
16.000.000.000 TL. nın  8.000.000.000 TL. sı  3.225.000.000 TL. fazlası %50
16.000.000.000 TL. dan fazlası nın 16.000.000.000 TL. sı 7.225.000.000 TL. dan fazlası %55
    
            nispetinde vergilendirilir.  

            Öte yandan, ücretlerin vergilendirilmesi konusunda, 10.03.1991 gün ve 20810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 166 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 1 inci Bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Sözü edilen Tebliğde de belirtildiği üzere, hizmet erbabına çeşitli ödeme dönemleri itibariyle çeşitli adlar altında ücret ödemeleri yapıldığı gözönünde bulundurularak, vergilemede basitliğin sağlanabilmesi amacıyla, hizmet erbabına takvim yılı başından itibaren her türlü ücret ödemelerinin vergi matrahına, vergi tarifesinin aynı gelir dilimi içinde kaldığı sürece o dilime ait vergi oranı, aşması halinde ise aşan kısma, sonra gelen dilime ait vergi oranı uygulanacaktır.  

            İşverenlerin ücret ödemelerine ilişkin olarak düzenleyecekleri ücret bordrolarında, hizmet erbabına o takvim yılı içinde daha önce yaptıkları ücret ödemelerinin vergi matrahları toplamını da göstermeleri zorunludur.  

            Diğer taraftan, 1996 takvim yılına ilişkin olup 1997 yılında beyan edilecek gelirlere; yukarıda yer alan vergi tarifesi uygulanmayacak ve 11.01.1996 tarih ve 22520 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 190 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan vergi tarifesi uygulanacaktır.  

            11) Talih Oyunları Salon İşletmeciliğinden Elde Edilen Kazançlardaki Asgari Vergiye İlişkin  
                   Tutarlar:  

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 111 inci maddesinde yer alan, talih oyunları salon işletmeciliği faaliyetinde bulunan ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükelleflerine ait asgari vergi tutarları, 96/8955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1997 takvim yılında uygulanmak üzere bir kat artırılarak yeniden tespit edilmiştir. Buna göre, talih oyunları salonlarında 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren asgari vergi; salonlarda bulundurulan ilk 6 oyun masasının her biri için aylık 400 milyon lira, sonra gelen her oyun masası için ise 300 milyon lira ve ilk 60 oyun makinasının her biri için 40 milyon lira, sonra gelen her oyun makinası için de 30 milyon lira olarak uygulanacaktır.  

            Öte yandan, bu vergi tutarlarının talih oyunları salon işletmeciliği  faaliyetinde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri için de dikkate alınacağı tabiidir.  

            12) Asgari Zirai Kazanç Esasına İlişkin Tutar:  

            Gelir Vergisi Kanunu'nun 112 nci maddesinde yer alan asgari zirai kazanç esasında, mükelleflerin düşük kazanç beyan etmeleri halinde, izaha davet etmemeye ilişkin olan 2 milyon liralık tutar, yeniden değerleme oranında artırılarak 1996 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere 3 milyon 400 bin liraya yükseltilmiştir.  

            Buna göre, 1996 yılına ilişkin olup, 1997 yılında beyan edilecek kazançların, asgari zirai kazanç esasına göre bulunan kazançtan 3 milyon 400 bin liradan daha az düşüklük göstermesi halinde, bu düşüklük için mükellefler izaha davet edilmeyecektir. 3 milyon 400 bin liranın üzerinde bir fark bulunması halinde ise bu düşüklük için mükelelfler izaha davet edileceklerdir.  

            Yeniden değerleme oranında artırılan 3 milyon 400 bin liralık tutar, 1996 yılına ait olup 1997 yılında beyan edilecek kazançlara uygulanacaktır.  

            B) HAYAT STANDARDI ESASI  

            1) 1996 Yılına İlişkin Olup, 1997 Yılında Beyan Edilecek Kazançlara Uygulanacak Olan Hayat  
                 Standardı Temel ve İlave Gösterge Tutarları:  

            a) Hayat Standardı Temel Gösterge Tutarları:  

            1996 takvim yılı sonunda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı dikkate alınarak hesaplanan hayat standardı temel gösterge tutarları, önceki yılda uygulanan temel gösterge tutarlarına 1996 yılına ait yeniden değerleme oranında ilave yapılmak suretiyle hesaplanan tutarlardan daha düşük olduğundan, 1996 yılına ilişkin olarak 1997 yılında beyan edilecek kazançlara uygulanacak temel gösterge tutarları % 72.8 olan yeniden değerleme oranı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 Mükellef Grupları
Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yörelerde (TL)  Kalkınmada İkinci  
Derecede Öncelikli Yörelerde  
(TL) 
  
  
 

Diğer Yörelerde 
(TL) 

 Diyarbakır Büyükşehir Belediye Sınırları İçince (TL) 

 
Erzurum Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde (TL) 
 
   
Diğer Büyükşehir Belediye sınırları İçinde  
(TL) 
Altın imalatı ve/veya altın ticareti ile uğraşanlardan;            
- Birinci sınıf tacirler için
 
498.300.000
 
598.000.000
 
996.800.000
 
622.900.000
 
747.700.000
 
1.246.000.000
- İkinci sınıf tacirler için
 
288.900.000
 
346.800.000
 
578.000.000
 
361.300.000
 
433.500.000
 
722.600.000
Yukarıdakiler dışında kalan;            
- Birinci sınıf tacirler için
 
322.200.000
 
329.500.000
 
664.500.000
 
415.200.000
 
498.300.000
 
830.600.000
- Serbest meslek erbabı için
 
299.900.000
 
359.900.000
 
600.100.000
 
374.900.000
 
449.900.000
 
750.100.000
- İkinci sınıf tacirler için
 
192.600.000
 
231.200.000
 
385.300.000
 
240.800.000
 
288.900.000
 
481.700.000
  
            Öte yandan, Erzurum ve Diyarbakır İllerinin büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerlerinde faaliyette bulunan mükelleflere kalkınmadan öncelikli yörelere ait, diğer büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerlerde faaliyette bulunan mükelleflere ise diğer yörelere ait temel gösterge tutarlarının uygulanacağı tabiidir.  

            b) Hayat Standardı İlave Gösterge Tutarları:  
   
             1996 yılına ilişkin olup 1997 yılında beyan edilecek kazançlara uygulanacak ilave gösterge tutarları da temel gösterge tutarları artış oranında (% 72.8) artırılarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.  

  
   
  
  
  
  
  
Hayat Standardı İlave Göstergeleri:
Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yörelerde Uygulanacak Tutarlar (TL) Kalkınmada İkincii Derecede Öncelikli Yörelerde Uygulanacak Tutarlar (TL)   
Büyükşehir Velediyesi sınırları İçinde ve Diğer Yörelerde Uygulanacak Tutarlar (TL)
Mükellefin kendisine, eşine,çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait özel binek otomobillerinin her biri içi (işletmelerinde kayıtlı olanlar dahil) silindir hacmi;      
- 1600 (dahil) cc'ye kadar olanlarda
41.600.000
49.900.000
83.200.000
- 1601 cc'den 1900 cc'ye kadar olanlarda
63.900.000
76.700.000
127.800.000
- 1901 cc'den fazla olanlarda
106.400.000
127.600.000
212.800.000
Mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler tarafından bizzat kullanılan birden fazla binalardan kiralanmış olanların (bağımsız bölümler, katlar, sayfiye ve dinlenme evleri ile tatil amacı ile gidilen otel, motel ve benzerleri dahil) her biri için
 
 
 
 
41.600.000
 
 
 
 
49.900.000
 
 
 
 
83.200.000
Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait (işletmeye kayıtlı olanlar dahil) her bir;      
- Hava taşıtı, yat, kotra, sürat teknesi için
430.200.000
516.300.000
860.700.000
- On beygir gücü üstünde motorlu diğer özel tekneler için
85.300.000
102.400.000
170.800.000
Özel hizmetlerde devamlı ve ücret karşılığı çalıştırılan;      
- Şoför, mürebbiye, aşçı, hizmetçi, bahçıvan ve benzerlerinin her biri için
 
85.300.000
 
102.400.000
 
170.800.000
- Kaptan, pilot ve benzerlerinin her biri için
430.200.000
516.300.000
860.700.000
Yarış atı yetiştirenlerde her bir yarış atı için (taylar dahil)
85.300.000
102.400.000
170.800.000
Turistik amaçlı yurt dışı seyahatlerde, seyahate katılan mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerden her birinin her seyahati için (Hac ve tedavi amacıyla yapılan yurt dışı seyahatleri hariç)
 
 
 
106.400.000
 
 
 
127.600.000
 
 
 
212.800.000
             Erzurum ve Diyarbakır İllerinin merkez belediyeleri büyükşehir belediyeleri kapsamına alınmakla birlikte bu İller kalkınmada öncelikli yörelerde bulunduğundan, bu İllerin büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyette bulunan mükelleflere de kalkınmada öncelikli yöreler için tespit edilen ilave gösterge tutarları uygulanacaktır.  

             Öte yandan, mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler tarafından bizzat kullanılan birden fazla binalardan, mülkiyeti bu kişilere ait olanların (Bağımsız bölümler, katlar, sayfiye ve dinlenme evleri dahil) her biri için, hayat standardı ilave gösterge tutarı olarak, binaların vergi değerinin % 5'inin (emsal kira bedelinin) yarısı dikkate alınacaktır.  

             2) 11 ve Daha Yukarı Yaşta Olan bir Taşıtla Münhasıran Nakliyecilik Yapan Mükelleflere Ait 
                 Hayat Standardı Temel Gösterge Tutarları:  

             Münhasıran bir taşıtla nakliyecilik faaliyetinde bulunan mükelleflerin 1996 yılına ilişkin olup, 1997 yılında beyan edecekleri kazançların belirlenmesinde esas alınacak temel gösterge tutarları da 1996 yılı için % 72.8 olan yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.  
  
  
  
  
  
     
Mükellef Grubu    :
  
  
  
  

Aracın Yaşı

 
Kalkınmada Birinci Derecede  Öncelikli Yörelerde(TL)
  
Kalkınmada İkinci Derecede  Öncelikli Yörelerde(TL)
 
 
 
Diğer ,
Yörelerde(TL)
 
 
Diyarbakır Büyükşehir Bel. Sın. İçinde (TL)
  
  
Erzurum Büyükşehir Bel. Sın. İçinde (TL)
 
 Diğer Büyükşehir Bel. Sın. İçinde (TL)
1. Sınıf Tacirlerde -11-20 Yaşta Olan Taşıtlar için
 
 
249.100.000
   
   
298.900.000
   
   
498.300.000 
   
   
311.300.000 
   
   
373.700.000
   
   
622.900.000 
20 Yaştan Yukarı Olan Taşıtlar İçin
 
166.000.000
   
199.200.000
 
322.200.000
 
207.500.000
   
249.100.000
 
415.200.000
2. Sınıf Tacirlerde -11-20 Yaşta Olan Taşıtlar için
 
144.400.000
   
173.300.000
 
288.900.000
 
180.500.000
   
216.600.000
 
361.300.000
-20 Yaştan Yukarı Olan Taşıtlar İçin
 
96.200.000
 
115.600.000
 
192.600.000
 
120.400.000
   
144.400.000
 
240.800.000

 
            C) 96/8955 BAKANLAR KURULU KARARI İLE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 94  
                ÜNCÜ MADDESİNDE YAPILAN DÜZENLEME  

             Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesinin 5 numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentlerinde yer alan kira ödemelerinde yapılacak vergi tevkifatı ile ilgili olarak yayımlanan 96/8955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca;  

             a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden % 20,  

             c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20, oranında tevkifat yapılacaktır.  

             Aynı Kararname gereğince yeni tevkifat oranları, 01.01.1997 tarihinden sonra yapılacak kira ödemeleri ile ilgili olarak uygulanacaktır.  

             Tebliğ olunur.