Resmi Gazete: 16/12/1997 Salı Sayı: 23202 Düstür Tertip:5 Cilt:37 Sahife: 
Maliye Bakanlığından: 
Gelir Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:204 
 
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde yer alan götürü usule tabi ticari ve mesleki, kazanç sahiplerine ilişkin safi kazanç tutarlarının,48 inci maddesinde yer alan götürü usule tabi ticari kazanç sahiplerine ait yıllık alış, satış ve hasılat hadlerinin asgari ücrete bağlı olarak yeniden tespit edileceği anılan maddelerde hükme bağlanmıştır. 

            Öte yandan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 31.07.1997 gün ve 23066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29.07.1997 tarih ve 1997/1 sayılı Kararı ile, 16 yaşını doldurmuş işçilerin asgari ücreti yeniden tespit edilmiştir. Busuretle, asgari ücretin aylık tutarı, 17.010.000 liradan 35.437.500 lirayayükseltilmiştir. Buna göre, asgari ücretteki artış oranı (35.437.500-17.010.000=18.427.500/17.010.000=) % 108.33'dır. Yeni asgari ücretin yıllık tutarı da (35.437.500x12=) 425.250.000 liradır. Yürürlükte bulunan bu asgariücretin yıllık tutarına göre götürü safi kazanç tutarları ile götürü usuletabi olmaya ilişkin alış, satış ve hasılat hadleri aşağıda belirtilmiştir. 

            1) 1998 Takvim Yılında Götürü Usule Tabi Olan Ticari Kazanç Sahiplerine 
                Uygulanacak Safi Kazanç Tutarları: 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46'ncı maddesinin beşinci fıkrasında, götürü safi kazanç tutarlarının tespitinde, takvim yılı başında geçerli olanve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının esas alınacağı, asgari ücrette artış yapılmayan yıllarda takvim yılı başında geçerli olan safi kazanç tutarları, o yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerlemeoranında artırılarak, ertesi takvim yılında uygulanacak götürü safi kazançtutarlarının hesaplanacağı hükme bağlanmıştır.  

            Ayrıca, aynı maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 97/9516 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile götürü safi kazanç tutarlarının tespitinde asgariücretin yıllık brüt tutarında uygulanacak oranlar belirlenmiştir.  

            Buna göre, götürü usulde vergilendirilen ticaret ve sanat erbabının 1998 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi tarhiyatında dikkate alınacak olandereceler karşılığı safi kazanç tutarları, 01.01.1998 tarihinde geçerli olanasgari ücret tutarı esas alınarak yöreler itibariyle aşağıda belirtilmiştir.Götürü safi kazanç tutarlarının tespitinde, 100.000 liraya kadar tutarlar,aynı Kanunun 46 ncı maddesi hükmü uyarınca dikkate alınmamıştır. 
 
Götürü Safi Kazanç Tutarları
 
 
 
 
 
Dereceler
  
  
Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yörelerde (TL)
  
  
  
  
 
Diğer Yörelerde
Erzurum, Diyarbakır ve Samsun Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde (TL)    
  
 
Diğer Büyükşehir Beleriye Sınırları İçinde (TL)
3 106.300.000 212.600.000 127.500.000 255.100.000
2 233.800.000 467.700.000 276.400.000 552.800.000
1 361.400.000 722.900.000 467.700.000 935.500.000
 

            Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde, Bakanlar Kuruluna, münhasıran belediye teşkilatı bulunmayan köylerde (belediyelerinmücavir alan sınırları hariç) işyeri bulunan veya faaliyet gösteren mükelleflere ait götürü safi kazanç tutarlarını, yöreler itibariyle % 70 oranında indirimli olarak tespit edebilme yetkisi verilmiştir. 

            Bu yetki uyarınca, 97/9516 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile götürü safi kazanç tutarlarının yöreler itibariyle % 70 oranında indirimli olarak uygulanması hükme bağlanmıştır. Buna göre, belediye ve belediyelerin mücaviralan sınırları dışında kalan yerlerde faaliyette bulunan veya işyeri olan mükelleflere uygulanacak safi kazanç tutarları aşağıda belirtilmiştir. 

           Köylerde Uygulanacak Götürü Safi Kazanç Tutarları: 

 
 
 
Dereceler
Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yörelerde (TL)   
 Diğer Yörelerde(TL)
3   31.800.000
63.700.000
2   70.100.000.
140.300.000
1 108.400.000
216.800.000
 
            2) 1998 Takvim Yılında Götürü Usulü Tabi Olan Serbest Meslek Erbabına 
                Uygulanacak Olan Safi Kazanç Tutarları:  

            Gelir Vergisi Kanununun 69 uncu maddesinde, götürü usule tabi olan ticarikazanç sahiplerine uygulanan safi kazanç tutarlarının, götürü usule tabiserbest meslek kazanç sahiplerine de uygulanacağı hükme bağlanmıştır.  

            Bu hükme göre, yukarıda (1 inci Bölümde) yer alan götürü usule tabi ticari kazanç sahiplerine uygulanacak olan safi kazanç tutarları, aynen götürü usule tabi serbest meslek erbabına da uygulanacaktır.  

            3) 1998 Takvim Yılında Götürü Usule Tabi Hizmet Erbabina Uygulanacak Olan Safi 
                Kazanç Tutarları:  

            Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinin son fıkrasında, "Her birdereceye ait götürü ücretler, 46 ncı maddede dereceler karşılığı gösterilen safi kazancın % 50'sidir." hükmü yer almaktadır.  

            Bu hüküm uyarınca, yukarıda (1 inci Bölümde) belirtilen safi kazanç tutarlarının % 50'si, götürü usule tabi ücretlilerin 1998 yılına ilişkin safi ücret tutarı olarak dikkate alınacaktır.  

            Götürü usule tabi hizmet erbabının götürülük derecesinin tesbitinde, verginin tarh döneminde hizmet erbabının yanında çalıştığı götürü usule tabiişveren mükellefin derecesinin de gözönünde bulundurulacağı tabiidir.  

            4) Götürü Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarına Ait Yıllık, Alış, Satış Ve Hasılat 
                Tutarları:  

            Gelir Vergisi Kanununun değişik 48 inci maddesinde yer alan ve 1997 takvim yılında uygulanan yıllık alış, satış ve hasılat hadleri, 28.12.1996 gün ve22861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 199 seri no.lu Gelir Vergisi GenelTebliğinde açıklanmıştı. 

            1997 takvim yılında uygulanan yıllık alış, satış ve hasılat hadleri 1997 yılı içinde asgari ücrette meydana gelen artış (% 108.33) oranındaartırılarak, aşağıda belirtilmiştir. Bu tutarların hesabında 100.000 liraya kadar olan tutarlar, aynı kanunun 48 inci maddesi hükmü uyarınca dikkatealınmamıştır. Hesaplanan bu tutarlar 1998 takvim yılında uygulanacaktır. 
                                    Yıllık Alış, Satış ve Hasılat Tutarları: 

 
 
 
G.V.K 48. Md. Yer Alan
İş Grupları
Büyükşehir belediye Sınırları Dışında kaaln Yerlerde Faaliyette Bulunanlara Uygulanacak Tutarlar (TL)  
Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Faaliyette Bulunanlara Uygulanacak Tutarlar (TL)
1 numaralı bentdekiler 3.066.400.000 3.843.000.000
2 numaralı bentdekiler 4.085.100.000 5.119.200.000
3 numaralı bentdekiler 1.011.800.000 1.267.400.000
4 numaralı bentdekiler 3.066.400.000 3.843.000.000
5 numaralı bentdekiler 4.085.100.000 5.119.200.000
6 numaralı bentdekiler 3.066.400.000 3.843.000.000
7 numaralı bentdekiler 3.066.400.000 3.843.000.000
8 numaralı bentdekiler 1.011.800.000 1.267.400.000
9 numaralı bentdekiler 2.040.500.000 2.557.000.000
  
            Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin 10 numaralı bendinde belirtilen mükellef gruplarından hizmet işletmelerinde 8 numaralı bentte yer alanhasılat, diğerlerinde ise 1 ve 2 numaralı bentlerde yer alan alım-satım hadleri uygulanacaktır.  

            Öte yandan, götürü usule tabi olan serbest meslek erbabında ise, Gelir Vergisi Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca, yukarıda 8 numaralı bentde yeralan hasılat haddi uygulanacaktır. 

            Diğer taraftan, sigara, içki, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşükolarak tespit edilmiş bulunan emtia alım-satımı ile uğraşanlar için yıllık, alış, satış ve hasılat tutarları, Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesininverdiği yetkiye dayanılarak 1998 takvim yılında uygulanmak üzereBakanlığımızca aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.  

  
  Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde
 
Emtianın Cinsi
Yıllık Alım 
Ölçüsü (TL)
Yıllık Satım Ölçüsü (TL) Yıllık Alım 
Ölçüsü (TL)
Yıllık Satım 
Ölçüsü (TL)
D.Pulu-K.Kağıt 3.300.000.000 3.700.000.000 4.650.000.000 5.050.000.000
Şeker-Çay 1.950.000.000 2.350.000.000 2.700.000.000 3.100.000.000
Milli Piy. Bileti ve Hemen Kazan- Spor-Toto ve Spor-Loto  
 
 
1.950.000.000
 

 
2.350.000.000

 

 
2.700.000.000

 

 
3.100.000.000

İçki (bira ve şarap hariç) -İspirto-Sigara-Tütün  
1.950.000.000
 
2.350.000.000
 
2.700.000.000
 
3.100.000.000
Akaryakıt (LPG hariç) 4.200.000.000 4.600.000.000 6.000.000.000 6.400.000.000

            Belirtilen bu malların alım-satımı ile uğraşanlar hakkında götürülüğün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.  

            Tebliğ olunur.