[Maliye Bakanlığı] <193/m  
Resmi Gazete: 16.12.1997 Salı Sayı: 23202 (Mük) Düstür Tertip:5 Cilt:37 Sahife:
Maliye Bakanlığından: 
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:205
 
            Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci maddesi gereğince 1997 yılı kazançlarının beyanı sırasında dikkate alınacak hayat standardı temel ve ilave gösterge tutarları, tasfiye halinde bulunan kollektif şirketlerin ortakları ile adi ve eshamlı komandit şirketlerin komandite ortaklarının vergilendirilmesinde hayat standardı esası uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 

A) HAYAT STANDARDI TEMEL VE İLAVE GÖSTERGE TUTARLARI: 

Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının 1997 yılı kazançlarının beyanı sırasında dikkate alacakları temel ve ilave gösterge tutarları aşağıdadır. Bu tutarlar Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci maddesinin 5 numaralı fıkrasına göre 1997 yılı sonunda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına göre hesaplanmıştır. 

1) Temel ve İlave Gösterge Tutarları 
a) Temel Gösterge Tutarları 
 
 
  
  
  
Mükellef Grupları :
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde
(TL)
 
 
Diğer 
Yörelerde (TL)
  
Diyarbakır ve Erzurum Büyükşehir Bel.Sın.İçince(TL)
 
Diğer Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde (TL)
Altın imalatı ve/veya altın ticareti ile uğraşanlardan;        
-Birinci sınıf tacirler için
 
988.700.000
 
1.977.400.000
 
1.235.800.000
 
2.471.700.000
-İkinci sınıf tacirler için
 
574.000.000
 
1.148.100.000
 
717.600.000
 
1.435.200.000
Yukarıdakiler dışında kalan        
-Birinci sınıf tacirler için
 
659.100.000
 
1.318.200.000
 
823.900.000
 
1.647.800.000
- Serbest meslek erbabı için 
 
595.300.000
 
1.190.700.000
 
744.100.000
 
1.488.300.000
-İkinci sınıf tacirler için
 
382.700.000
 
795.400.000
 
478.400.000
 
956.800.000
  

  

            b) İlave Gösterge Tutarları : 
 
  

Hayat Standardı İlave Göstergeleri:

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde(TL)
Büyükşhir Dahil Diğer Yörelerde (TL)
Mükellefin kendisine, eşine,çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait özel binek otomobillerinin her biri içi (işletmelerinde kayıtlı olanlar dahil) silindir hacmi;    
- 1600 (dahil) cc'ye kadar olanlarda
82.500.000
165.100.000
- 1601 cc'den 1900 cc'ye kadar olanlarda
126.800.000
253.600.000
- 1901 cc'den fazla olanlarda
211.100.000
422.300.000
Mükellefin kendisi, eşi, çocukları vebakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler tarafından bizzat kullanılan birden fazla binalardan kiralanmış olanların (bağımsız bölümler, katlar, sayfiye ve dinlenme evleri ile tatil amacı ile gidilen otel, motel ve benzerleri dahil) her biri için
 
 
 
 
82.500.000
 
 
 
 
165.100.000
Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait (işletmeye kayıtlı olanlar dahil) her bir;    
- Hava taşıtı, yat, kotra, sürat teknesi için
853.800.000
1.708.200.000
- On beygir gücü üstünde motorlu diğer özel tekneler için
 
169.200.000
 
338.900.000
Özel hizmetlerde devamlı ve ücret karşılığı çalıştırılan;    
- Şoför, mürebbiye, aşçı, hizmetçi, bahçıvan ve benzerlerinin her biri için
 
169.200.000
 
338.900.000
- Kaptan, pilot ve benzerlerinin her biri için
853.800.000
1.708.200.000
Yarış atı yetiştirenlerde her bir yarış atı için (taylar dahil)
169.200.000
338.900.000
Turistik amaçlı yurt dışı seyahatlerde, seyahate katılan mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerden her birinin her seyahati için (Hac ve tedavi amacıyla yapılan yurt dışı seyahatleri hariç)
 
 
 
 
211.100.000
 
 
 
 
422.300.000
  

  

            2) Aksaray, Giresun, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Ordu, Rize, Nevşehir ve Trabzon 
                 İllerinde Faaliyette Bulunan Mükelleflere Uygulanacak Olan Temel ve İlave Gösterge Tutarları 

  

            22 Temmuz 1997 tarih ve 97/41 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile Aksaray, Giresun, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Ordu ve Rize, 6 Ağustos 1997 tarih ve 97/45 sayılı Karar ile de Nevşehir ve Trabzon illeri kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamına alınmıştır. 

            22 Temmuz 1997 tarihinden itibaren kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamına alınan illerde faaliyette bulunan mükelleflere 1997 takvim yılının ilk altı aylık dönemi için diğer yörelere ait temel ve ilave gösterge tutarları, geri kalan altı aylık dönemi için de kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler için tespit edilen temel ve ilave gösterge tutarları kıst dönem esasına göre uygulanacaktır. 

            6 Ağustos 1997 tarihinden itibaren kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamına alınan illerde faaliyet gösteren mükelleflere 1997 takvim yılının ilk yedi ayı için diğer yörelere ait temel ve ilave gösterge tutarları, geri kalan beş aylık dönem için de kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler için tespit edilen temel ve ilave gösterge tutarları kıst dönem esasına göre uygulanacaktır. 

            Buna göre, Aksaray, Giresun, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Ordu, Rize, Nevşehir ve Trabzon illerinde faaliyette bulunan mükelleflere uygulanacak temel ve ilave gösterge tutarları, Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci maddesinin son fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetki çerçevesinde aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

            a) Temel Gösterge Tutarları 
 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Bulunan Aksaray, Giresun, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Orfu ve Rize İllerinde (TL)
 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Bulunan 
Nevşehir ve Trabzon İllerinde (TL)
Mükellef Grupları
İlk 6 Aylık
Son 6 Aylık
Toplam
İlk 7 Aylık
Son 5 Aylık
Toplam
Altın imalatı ve/veya altın ticareti ile uğraşanlardan;            
- Birinci sınıf tacirler için
 
988.600.000
 
494.300.000
 1.482.900.000
 
1.153.400.000
 
411.900.000
 
1.565.300.000
- İkinci sınıf tacirler için
 
574.000.000
 
286.900.000
 
860.900.000
 
669.700.000
 
239.100.000
 
908.800.000
Yukarıdakiler dışında kalan;            
- Birinci sınıf tacirler için
 
659.100.000
 
329.500.000
 
988.600.000
 
768.900.000
 
274.600.000
 
1.043.500.000
- Serbest meslek erbabı için
 
595.300.000
 
297.500.000
 
892.900.000
 
694.500.000
 
248.000.000
 
942.500.000
- İkinci sınıf tacirler için
 
382.600.000
 
191.300.000
 
573.900.000
 
446.400.000
 
159.400.000
 
605.800.000
 

            b) İlave Gösterge Tutarları 

            i)Kalkınmada Öncelikli Yörede Bulunan Aksaray, Giresun, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Ordu ve Rize İllerinde 
  
 
  
Hayat Standardı İlave Göstergeleri:
 
İlk 6 Aylık
(TL)
Son 6 Aylık
 
Toplam
Hayat Standardı İlave Göstergeleri:
Mükellefin kendisine, eşine,çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait özel binek otomobillerinin her biri içi (işletmelerinde kayıtlı olanlar dahil) silindir hacmi;      
- 1600 (dahil) cc'ye kadar olanlarda
82.500.000
41.200.000
123.700.000
- 1601 cc'den 1900 cc'ye kadar olanlarda
126.700.000
63.300.000
190.000.000
- 1901 cc'den fazla olanlarda
211.100.000
105.500.000
316.600.000
Mükellefin kendisi, eşi, çocukları vebakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler tarafından bizzat kullanılan birden fazla binalardan kiralanmış olanların (bağımsız bölümler, katlar, sayfiye ve dinlenme evleri ile tatil amacı ile gidilen otel, motel ve benzerleri dahil) her biri için
 
 
 
 
82.500.000
 
 
 
 
41.200.000
 
 
 
 
123.700.000
Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait (işletmeye kayıtlı olanlar dahil) her bir;      
- Hava taşıtı, yat, kotra, sürat teknesi için
854.100.000
426.900.000
1.281.000.000
- On beygir gücü üstünde motorlu diğer özel tekneler için
 
169.400.000
 
84.600.000
 
254.000.000
Özel hizmetlerde devamlı ve ücret karşılığı çalıştırılan;      
- Şoför, mürebbiye, aşçı, hizmetçi, bahçıvan ve benzerlerinin her biri için
 
169.400.000
 
84.600.000
 
254.000.000
- Kaptan, pilot ve benzerlerinin her biri için
854.100.000
426.900.000
1.281.000.000
Yarış atı yetiştirenlerde her bir yarış atı için (taylar dahil)
169.400.000
84.600.000
254.000.000
Turistik amaçlı yurt dışı seyahatlerde, seyahate katılan mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerden her birinin her seyahati için (Hac ve tedavi amacıyla yapılan yurt dışı seyahatleri hariç)
 
 
 
211.100.000
 
 
 
 105.500.000
 
 
 
316.600.000
 
            ii) Kalkınmada Öncelikli Yörede Bulunan Nevşehir ve Trabzon illerinde 

 
  
Hayat Standardı İlave Göstergeleri:
 
İlk 7 Aylık
(TL)
Son 5 Aylık
 
Toplam
Mükellefin kendisine, eşine,çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait özel binek otomobillerinin her biri içi (işletmelerinde kayıtlı olanlar dahil) silindir hacmi;      
- 1600 (dahil) cc'ye kadar olanlarda
96.300.000
34.300.000
130.600.000
- 1601 cc'den 1900 cc'ye kadar olanlarda
147.900.000
52.800.000
200.700.000
- 1901 cc'den fazla olanlarda
211.100.000
105.500.000
334.200.000
Mükellefin kendisi, eşi, çocukları vebakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler tarafından bizzat kullanılan birden fazla binalardan kiralanmış olanların (bağımsız bölümler, katlar, sayfiye ve dinlenme evleri ile tatil amacı ile gidilen otel, motel ve benzerleri dahil) her biri için
 
 
 
 
96.300.000
 
 
 
 
34.300.000
 
 
 
 
130.600.000
Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarına ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait (işletmeye kayıtlı olanlar dahil) her bir;      
- Hava taşıtı, yat, kotra, sürat teknesi için
996.400.000
335.700.000
1.352.100.000
- On beygir gücü üstünde motorlu diğer özel tekneler için
 
197.600.000
 
70.500.000
 
268.100.000
Özel hizmetlerde devamlı ve ücret karşılığı çalıştırılan;      
- Şoför, mürebbiye, aşçı, hizmetçi, bahçıvan ve benzerlerinin her biri için
 
197.600.000
 
70.500.000
 
268.100.000
- Kaptan, pilot ve benzerlerinin her biri için
996.400.000
355.700.000
1.352.100.000
Yarış atı yetiştirenlerde her bir yarış atı için (taylar dahil)
197.600.000
70.500.000
268.100.000
Turistik amaçlı yurt dışı seyahatlerde, seyahate katılan mükellefin kendisi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerden her birinin her seyahati için (Hac ve tedavi amacıyla yapılan yurt dışı seyahatleri hariç)
 
 
 
246.300.000
 
 
 
87.900.000
 
 
 
334.200.000
  
            3) 11 ve Daha Yukarı Yaşta Olan Bir Tasıtla Münhasıran Nakliyecilik Yapan Mükelleflere Ait Hayat Standardı Temel Gösterge Tutarları 
 
  
  
  
Mükellef Grubu    :
 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde(TL)
 
 
Diğer ,
Yörelerde(TL)
Diyarbakır ve Erzurum Büyükşehir Bel. Sın. İçinde (TL)
 
 Diğer Büyükşehir Bel. Sın. İçinde (TL)
1 inci sınıf Tacirlerde        
-11-20 Yaşta Olan Taşıtlar için
 
494.300.000
 
988.600.000
 
617.900.000
 
1.235.800.000
-20 Yaştan Yukarı Olan Taşıtlar İçin
 
329.500.000
 
659.100.000
 
411.900.000
 
823.900.000
2 nci sınıf tacirlerde;        
-11-20 Yaşta Olan Taşıtlar için
 
287.000.000
 
574.000.000
 
358.800.000
 
717.600.000
-20 Yaştan Yukarı Olan Taşıtlar İçin
 
191.300.000
 
382.700.000
 
239.200.000
 
478.400.000

 

            B) TASFİYE HALİNDE BULUNAN KOLLEKTİF ŞİRKETLERİN ORTAKLARI İLE ADİ VE ESHAMLI KOMANDİT ŞİRKETLERİN KOMANDİTE ORTAKLARININ HAYAT STANDARDI ESASI KARŞISINDAKİ DURUMU 

            Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, tacirlerle serbest meslek erbabının ticari ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar dahi yıllık beyanname verecekleri, bu hükmün şirketlerin faaliyet ve tasfiye devrelerine şamil olmak üzere kollektif şirket ortakları ile komanditeler hakkında da uygulanacağı belirtilmiştir. Aynı Kanunun geçici 35 inci maddesinde de 01.01.1990-31.12.1999 tarihleri arasınde gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının beyan ettikleri gelirin hayat standardı esasına göre belirlenen tutardan az olduğu takdirde bu esasa göre tespit edilen tutar üzerinden vergilendirilecekleri hükme bağlanmıştır. 

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 161 inci maddesinde işi bırakma vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona ermesi şeklinde tanımlanmış, 162 nci maddede ise tasfiye ve iflas hallerinde mükellefiyetin vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam edeceği belirtilmiştir. Buna göre, tasfiye halinde bulunan şirket ortaklarının tasfiye sona erinceye kadar gelir vergisi beyannamelerini vermeleri gerekmektedir. 

            Hayat standardı esası normal ticari faaliyetlerine devam eden işletmeler için uygulanması gereken bir vergi güvenlik önlemi olup, tasfiye işlemlerinin söz konusu olduğu dönemde uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle tasfiye halinde bulunan şirket ortaklarının vergilendirilmesinde ortaklık kazanç payı olarak beyan ettikleri gelir esas alınacak olup, bu dönemler için hayat standardı esası uygulanmayacaktır. 

            Ancak,şirketin tasfiye döneminde tasfiye işlemlerinin dışında ticari faaliyetine de devam ettiğinin tespiti halinde hayat standardı esası uygulamasına devam olunacağı açıktır. 

            Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi komandit şirket ortakları hakkında da yukarıdaki açıklamalar geçerlidir. 

            Tebliğ olunur.