GVK206  
Resmi Gazete: 16.12.1997 Salı Sayı: 23202 (Mük) Düstür Tertip:5 Cilt:37 Sahife:
Maliye Bakanlığından: 
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:206
 

           193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 111 ve mükerrer 123 üncü maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 09.12.1997 tarih ve 97/10351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aynı Kanunun 23/8, Ek 2, 47/2, 86, 87, 103, Mükerrer 111 inci maddelerinde belirtilen maktu had ve tutarları artırılmıştır. 

           Sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemelere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

           1) Hizmet Erbabına İşyeri Veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı 

           193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan; işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan günlük 300 bin liralık yemek bedeline ilişkin istisna tutarı, 1998 takvim yılında uygulanmak üzere 09.12.1997 tarih ve 97/10351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 600 bin liraya yükseltilmiştir. 

           Buna göre, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde işverenlerce hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren günlük 600 bin lira olarak uygulanacaktır. 

           2) Yatırım İndirimi Uygulamasında Esas Alınacak Asgari Yatırım Tutarları 

           193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinde yer alan teşvik belgeli yatırımlara ait en az yatırım tutarları; 09.12.1997 tarih ve 97/10351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ticari ve sınai yatırımlar için 18 milyar liradan 30 milyar liraya, zirai yatırımlar için de 3 milyar liradan 5 milyar liraya yükseltilmiştir. 

           Buna göre, 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren verilecek Yatırım Teşvik Belgelerinde bu tutarlar esas alınacaktır. 

           3) Götürü Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Emlak Vergi Değeri İle İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutarlar 

           193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47'nci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan işyeri emlak vergi değerine ait tutar, 09.12.1997 tarih ve 97/10351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.12.1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 120.000.000 liraya, işyeri kira bedeline ait tutar 18.000.000 liraya yükseltilmiştir. 

           4) Gelirlerin Toplanmasi İle İhtiyari Toplama Ve Beyana İlişkin Hadler 

           193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86 ve 87 nci maddelerinde yer alan toplama yapılmayan hallere ilişkin 1.500.000.000 liralık had ile ihtiyari toplama ve beyana ilişkin 1.500.000.000 liralık had, 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanmak üzere, 09.12.1997 tarih ve 97/10351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 milyar 250 milyon liraya yükseltilmiştir. 

           Ancak, 1997 takvim yılına ilişkin olup 1998 yılında beyan edilecek gelirlere, 96/8955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 1 milyar 500 milyon liralık hadler uygulanacaktır. 

           5) Gelir Vergisi Tarifesi 

           193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi, 1998 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere, gelir dilimleri tutarları artırılmak suretiyle 09.12.1997 tarih ve 97/10351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

           1998 takvim yılına ilişkin gelir vergisine tabi gelirler; 

 
750.000.000 TL. ya kadar ............................................................................... %25
1.500.000.000 TL. nın 750.000.000 TL. sı  187.500.000 TL. fazlası %30
3.000.000.000 TL. nın 1.500.000.000 TL. sı  412.500.000 TL. fazlası %35
6.000.000.000 TL. nın 3.000.000.000 TL. sı  937.500.000 TL. fazlası %40
12.000.000.000 TL. nın 6.000.000.000 TL. sı  2.137.500.000 TL. fazlası %45
24.000.000.000 TL. nın  12.000.000.000 TL. sı  4.837.500.000 TL. fazlası %50
24.000.000.000 TL. dan fazlasının 24.000.000.000 TL. sı  10.837.500.000 TL. fazlası %55
    
           nispetinde vergilendirilir. 

           Öte yandan, ücretlerin vergilendirilmesi konusunda, 10.03.1991 gün ve 20810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 166 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 1 inci Bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Sözü edilen Tebliğde de belirtildiği üzere, hizmet erbabına çeşitli ödeme dönemleri itibariyle çeşitli adlar altında ücret ödemeleri yapıldığı gözönünde bulundurularak, vergilemede basitliğin sağlanabilmesi amacıyla, hizmet erbabına takvim yılı başından itibaren her türlü ücret ödemelerinin vergi matrahına, vergi tarifesinin aynı gelir dilimi içinde kaldığı sürece o dilime ait vergi oranı, aşması halinde ise aşan kısma, sonra gelen dilime ait vergi oranı uygulanacaktır. 

 İşverenlerin ücret ödemelerine ilişkin olarak düzenleyecekleri ücret bordrolarında, hizmet erbabına o takvim yılı içinde daha önce yaptıkları ücret ödemelerinin vergi matrahları toplamını da göstermeleri zorunludur. 

           Diğer taraftan, 1997 takvim yılına ilişkin olup 1998 yılında beyan edilecek gelirlere; yukarıda yer alan vergi tarifesi uygulanmayacak ve 31.12.1996 tarih ve 22864 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 200 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan vergi tarifesi uygulanacaktır. 

           6) Talih Oyunları Salon İşletmeciliğinden Elde Edilen Kazançlardaki Asgari Vergiye İlişkin Tutarlar 

           193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 111 inci maddesinde yer alan, talih oyunları salon işletmeciliği faaliyetinde bulunan ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükelleflerine ait asgari vergi tutarları, 09.12.1997 tarih ve 97/10351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1998 takvim yılında uygulanmak üzere bir kat artırılarak yeniden tespit edilmiştir. Buna göre, talih oyunları salonlarında 1 Ocak 1998 tarihinden itibaren asgari vergi; salonlarda bulundurulan ilk 6 oyun masasının her biri için aylık 800 milyon lira, sonra gelen her oyun masası için ise 600 milyon lira ve ilk 60 oyun makinasının her biri için 80 milyon lira, sonra gelen her oyun makinası için de 60 milyon lira olarak uygulanacaktır. 
Öte yandan, bu vergi tutarlarının talih oyunları salon işletmeciliği faaliyetinde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri için de dikkate alınacağı tabiidir. 

           Tebliğ olunur.