GVK-212  
Resmi Gazete: 25 Nisan 1998 Cumartesi Sayı: 23323 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:38 Sahife:
Maliye Bakanlığından: 
Gelir Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:212
  
          193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ıncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 98/10885 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.1998 tarihinden geçerli olmak üzere, götürü safi kazanç tutarlarının tespitine ilişkin yıllık asgari ücret tutarına uygulanacak oranlar yeniden belirlenmiştir. 

          16.04.1998 tarih ve 23315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranlara göre, 1998 takvim yılı için esas alınacak olan götürü safi kazanç tutarları hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

          1-GÖTÜRÜ SAFİ KAZANÇ TUTARLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN ORANLAR 

          Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabının safi kazanç tutarlarının tespitinde dikkate alınacak (asgari ücretin yıllık brüt tutarına uygulanacak) olan oranla, Gelir Vergisi Kanununun 46 ıncı maddesinde belirtilmiş ve aynı maddede bu oranları iki katına kadar artırmaya veya Kanuni oranlarına kadar indirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

          Buna göre, götürü safi kazanç tutarlarının hesaplanmasına esas olan oranlar, bir önceki yıla göre düşürülmek suretiyle 98/10885 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.1998 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden tesbit edilmiştir. 

Dereceler Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde (%) Mücavir Alan Sınırları Dahil Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde (%)
3 50 60
2 100 120
1 150 200
           Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde, götürü usule tabi ticari ve mesleki kazanç sahiplerinin götürü safi kazanç tutarlarının takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçilere uygulanan asgari ücrete, yukarda yazılı olan oranların tatbiki suretiyle tespit edileceği hükme bağlanmıştır.Asgari ücretin aylık tutarı, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için, Asgari Ücret Tesbit Komisyonunun 31.07.1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 29.07.1997 gün ve 1997/1 sayılı kararı ile 35.437.500 liraya yükseltilmiştir. Bu durumda 01.01.1998 tarihinden geçerli olan asgari ücretin yılık tutarı (35.437.500x12)=425.250.000 liradır. 

          Buna göre, götürü usule tabi olan mükelleflere 1998 takvim yılında uygulanacak olan safi kazanç tutarları aşağıda açıklanmıştır. 

          2) 1998 YILINDA UYGULANACAK GÖTÜRÜ SAFİ KAZANÇ TUTARLARI: 

          Götürü usule tabi olan mükellefler hakkında 1998 yılında yapılacak tarhiyatlarda aşağıda belirtilen safi kazanç tutarları esas alınacaktır. 

          a) 1998 Takvim Yılında Götürü Usule Tabi Olan Ticari Kazanç Sahiplerine Uygulanacak Safi Kazanç Tutarları: 

          98/10885 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları içinde faaliyette bulunan mükellefler için belirlenen oranlara göre tespit edilen safi kazanç tutarlarının, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan mükellefler için %50 indirimli olarak dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. 

          Ayrıca, diğer yöreler, (kalkınmada öncelikli yöreler ve büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerler) için belirlenen oranlara göre tespit edilen safi kazanç tutarlarının da kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde %50 indirimli uygulanacağı öngörülmüştür. 

          Buna göre, 1998 yılında uygulanacak götürü safi kazanç tutarları tüm yöreler itibariyle hesaplanarak aşağıda belirtilmiştir. Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanununun 46 ıncı maddesi uyarınca, 100.000 liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmamıştır. 

Götürü Safi Kazanç Tutarları
 
Dereceler Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yörelerde (TL.) Diğer Yörelerde (TL.) Diyarbakır, Erzurum ve Samsun Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde (TL.) Diğer 12 Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde (TL.)
3 106.300.000 212.600.000 127.500.000 255.100.000
2 212.600.000 425.200.000 255.100.000 510.300.000
1 318.900.000 637.800.000 425.200.000 850.500.000
           Öte yandan 98/10885 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile münhasıran belediye teşkilatı bulunmayan köylerde (Belediyelerin mücavir alan sınırları hariç) işleri bulunan ve faaliyet gösteren mükelleflere yukarıda belirtilen oranlara göre hesaplanan safi kazanç tutarlarının, yöreler itibariyle %70 oranında indirimli olarak uygulanması hükme bağlanmıştır. 

          Buna göre, belediye ve belediyelerin mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde (yani köylerde) faaliyette bulunan ve işyeri olan mükelleflere uygulanacak safi kazanç tutarları aşağıda belirtilmiştir. 

Köylerde Uygulanacak Götürü Safi Kazanç Tutarları
 
Dereceler  Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yörelerde (TL.)  Diğer Yörelerde (TL.) 
3 31.800.000 63.700.000
2 63.700.000 127.500.000
1 95.600.000 191.300.000
           b) 1998 Takvim Yılında Götürü Usule Tabi Olan Serbest Meslek Erbabına Uygulanacak Safi Kazanç Tutarları: 

          Gelir Vergisi Kanununun 69 uncu maddesinde, götürü usule tabi olan ticari kazanç sahiplerine uygulanan safi kazanç tutarlarının, götürü usule tabi serbest meslek kazanç sahiplerine de uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

          Bu hükme göre, yukarıda ("a" Bölümünde) yer alan götürü usule tabi ticari kazanç sahiplerine uygulacak olan safi kazanç tutarları, aynen götürü usule tabi serbest meslek erbabına da uygulanacaktır. 

          c) 1998 Takvim Yılında Götürü Usule Tabi Hizmet Erbabına Uygulanacak Olan Safi Kazanç Tutarları: 

          Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinin son fıkrasında "Her bir dereceye ait götürü ücretler, 46 ncı maddede dereceler karşılığı gösterilen safi kazancın %50'sidir." hükmü yer almaktadır. 

          Bu hüküm uyarınca yukarıda ("a" Bölümünde) belirtilen safi kazanç tutarlarının %50'si götürü usule tabi ücretlilerin 1998 yılına ilişkin safi ücret tutarı olarak dikkate alınacaktır. 

          3) DAHA ÖNCE YAPILAN TARHİYATLAR KONUSUNDA YAPILACAK İŞLEMLER: 

          Bu tebliğin yayımı tarihinden önce 16.12.1997 tarih ve 23202 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 204 seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen safi kazanç tutarları esas alınarak 1998 yılına ilişkin olarak yapılan tarhiyatlar, vergi dairelerince bu Tebliğde belirtilen safi kazanç tutarları dikkate alınarak re'sen düzeltilecektir. 

          Bu düzeltme işlemi sonunda doğan ve vergi dairelerine yatırılmış olan vergiler, mükelleflerin daha sonra ödeyecekleri taksitlere mahsup edilecektir. Ancak, mükelleflerin yazılı talebi halinde, fazla tahsil edilmiş olan vergiler mükelleflere iade edilecektir. 

          Tebliğ olunur.