Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.12.1998 salı Sayı: 23540 (Mük.) 
Maliye Bakanlığından: 
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:214
  
            Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci maddesi gereğince, 1998 yılı kazançlarının beyanı sırasında dikkate alınacak hayat standardı temel ve ilave gösterge tutarları aşağıda açıklanmıştır.

            1998 takvim yılı sonunda geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı dikkate alınarak hesaplanan hayat standardı temel gösterge tutarları, bir önceki yılda uygulanan temel gösterge tutarlarına 1998 yılına ait yeniden değerleme oranında ilave yapılmak suretiyle hesaplanan tutardan daha düşük olduğundan, 1998 yılına ilişkin olarak 1999 yılında beyan edilecek ticari ve serbest meslek kazançlarına uygulanacak temel ve ilave gösterge tutarları, %77,8 olan yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, anılan maddenin 5 numaralı fıkrasına göre aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

    1. Hayat Standardı Temel Gösterge Tutarları
Mükellef Grupları            Kalkınmada     Diğer Yörelerde Diyarbakır,       Diğer
                             Öncelikli      (TL.)           Erzurum ve        Büyükşehir
                            Yörelerde (TL.)                 Samsun B.şehir    Belediye Sınır.
                                                     Bel. Sın. İçinde (TL.)   İçinde (TL.)
_______________________________________________________________________________________
Altın imalatı ve/veya altın
ticareti ile uğraşanlardan;
- Birinci sınıf tacirler için 1,757,900,000  3,515,800,000   2,197,200,000    4,394,600,000
- İkinci sınıf tacirler için  1,020,500,000  2,041,300,000   1,275,800,000    2,551,700,000
Yukarıdakiler dışında
kalan;
- Birinci sınıf tacirler için 1,171,800,000  2,343,700,000   1,464,800,000    2,929,700,000
- Serbest meslek erbabı
için                          1,058,400,000  2,117,000,000   1,323,000,000    2,646,100,000
- İkinci sınıf tacirler için    680,400,000  1,360,800,000     850,500,000    1,701,100,000

    2. Hayat Standardı İlave Gösterge Tutarları
Hayat Standardı İlave                Kalkınmada Öncelikli  Büyükşehir Dahil
Göstergeleri                         Yörelerde (TL.)       Diğer Yörelerde (TL.)
_______________________________________________________________________________________
Mükellefin kendisine, eşine,
çocuklarına ve bakmakla
yükümlü olduğu diğer kişilere ait
özel binek otomobillerinin her
biri için (işletmelerinde kayıtlı
olanlar dahil) silindir hacmi;
- 1600 (dahil) cc'ye kadar
olanlarda                                     146,600,000            293,500,000
- 1601 (dahil) cc'den 1900 cc'ye
kadar olanlarda                               225,400,000            450,900,000
- 1901 (dahil) cc'den fazla
olanlarda                                     375,300,000            750,800,000

Mükellefin kendisi, eşi, çocukları
ve bakmakla yükümlü olduğu
diğer kişiler tarafından bizzat
kullanılan birden fazla
binalardan kiralanmış olanların
(bağımsız bölümler, katlar,
sayfiye ve dinlenme evleri ile
tatil amacı ile gidilen otel, motel
ve benzerleri dahil) her biri için            146,600,000            293,500,000
Mükellefin kendisine, eşine,
çocuklarına ve bakmakla
yükümlü olduğu diğer kişilere ait
(işletmelerinde kayıtlı olanlar
dahil) her bir;
- Hava taşıtı, yat, kotra, sürat
teknesi için                                1,518,000,000          3,037,100,000
- On beygir gücü üstünde
motorlu diğer özel tekneler için              300,800,000            602,500,000

Özel hizmetlerde devamlı ve
ücret karşılığı çalıştırılan;
- Şoför, mürebbiye, aşçı,
hizmetçi, bahçıvan ve
benzerlerinin her biri için                   300,800,000            602,500,000
- Kaptan, pilot ve benzerlerinin
her biri için                               1,518,000,000          3,037,100,000

Yarış atı yetiştirenlerde her bir
yarış atı için (taylar dahil)                 300,800,000            602,500,000

Turistik amaçlı yurt dışı
seyahatlerde, seyahate katılan
mükellefin kendisi, eşi, çocukları
ve bakmakla yükümlü olduğu
diğer kişilerden her birinin her
seyahati için (Hac ve tedavi
amacıyla yapılan yurtdışı
seyahatleri hariç)                            375,300,000            750,800,000

    3. 11 ve Daha Yukarı Yaşta Olan Bir Taşıtla Münhasıran Nakliyecilik Yapan
Mükelleflere Ait Hayat Standardı Temel Gösterge Tutarları
Mükellef Grupları    Kalkınmada     Diğer Yörelerde        Diyarbakır,      Diğer Büyükşehir
                     Öncelikli      (TL.)                  Erzurum ve       Belediye Sınır.
                     Yörelerde (TL.)                    Samsun B.şehir      İçinde (TL.)
                                                       Bel. Sın. İçinde(TL.)
_______________________________________________________________________________________
Birinci sınıf tacirlerde;
- 11-20 yaşta olan
taşıtlar için            878,800,000  1,757,700,000        1,098,600,000     2,197,200,000
- 21 ve daha yukarı
yaşta olan taşıtlar için 585,800,000  1,171,800,000          732,300,000     1,464,800,000
İkinci sınıf tacirlerde;
- 11-20 yaşta olan
taşıtlar için            510,200,000  1,020,500,000          637,900,000     1,275,800,000
- 21 ve daha yukarı
yaşta olan taşıtlar için 340,100,000    680,400,000          425,200,000       850,500,000

            Tebliğ olunur.