Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.06.1953  Sayı: 
Maliye Bakanlığından:  
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:22
   
           
            Bazı mahallerce, istihkaklar en az geçim indiriminin dununda kalmış olsa dahi, mezkur istihkakın mutlak muhtasar beyannamede gösterilmesi lazım geldiği mülahazasiyle, bu lazımaya riayet etmeyen vergi sorumluları hakkında ceza hükümlerinin uygulandığı anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 69 uncu maddesinde, muhtasar beyannamenin iş verenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından, kesilen vergilerin vergi dairesine bildirilmesine mahsus olduğu açıklanmış ve aynı kanunun 84 üncü maddesinde de, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, tevkif ettikleri vergileri vergi dairesine bildirmeye mecbur
tutulmuştur. 

            Bu hükümler muvacehesinde, istihkakların en az geçim indirimi hadlerini aşmaması halinde vergiye tabi bir gelir bulunmadığı ve binnetice vergi tevkifatı yapılması ve mevzubahis olmadığı cihetle, bu kabil ahvalde muhtasar beyanname verilmesine mahal ve sebep yoktur.

            Kaldı ki, beyan edilecek vergi matrahı bulunmadığı taktirde, boş muhtasar beyanname verileceğine dair kanunda sarih ve hüküm de sevkedilmemiştir.

            Konu hakkında idari kaza mercilerinin içtihadı da bu merkezde olduğundan, badema en az geçim indiriminin dununda kalan istihkaklar için muhtasar beyanname aranılmaması icabeder.

            Bilgi edinilmesi ve gereğinin ona göre ifası rica olunur.