Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 30.06.1999 Çarşamba Sayı: 23741 (Asıl)
Maliye Bakanlığından: 
Gelir Vergisi Genel Tebliği 
Seri No:225
 
            4369 sayılı Kanun(1) ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun(2) küçük esnafın vergilendirilmesine yönelik maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin düzenlemeler hakkında 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde(3) gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalara ek olarak aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek görülmüştür. 

            1- Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Süresi 

            215 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 15 numaralı paragrafında, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yeni düzenlemeye intibak edebilmeleri ve gerekli hazırlıkları yapabilmeleri için, 1/1/1999 tarihinden 30/6/1999 tarihine kadar belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenleyebilecekleri belirtilmiştir. 

            Bu uygulamanın, anılan Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde 31/12/1999 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesindeki yetkiye istinaden uygun görülmüştür. 

            2- Meslek Odalarına Üye Kaydı Yapılmayan Mükelleflerin Belge Temini 

            Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kullanacakları belgeleri nereden ve nasıl temin edeceklerine ilişkin esaslar 215 seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. 

            Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, traktörle nakliyecilik yapanlar, hususi oto ile ticari faaliyette bulunanlar, biçer döver işletmecileri ile inşaat ustaları gibi basit usulde vergilendirme kapsamında yer alan bazı meslek mensuplarının odalar tarafından kendi mevzuatları gerekçe gösterilerek üye kayıtlarının yapılmadığı, bu sebeple de anılan mükelleflerin belge temin edemedikleri anlaşılmıştır. 

            Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, bu ve benzeri mükelleflerin kullanacakları belgeleri ikinci sınıf tüccarların tabi oldukları esaslar çerçevesinde temin etmeleri uygun görülmüştür. Buna göre, basit usulde vergilendirilen söz konusu mükelleflerin kullanacakları belgeleri "Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik"(4) ile 164(5) ve 274(6) sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan esaslar dahilinde anlaşmalı matbaalara bastırmaları veya noterlere tasdik ettirmeleri mümkün bulunmaktadır. Anılan mükellefler diledikleri takdirde, kullanacakları belgeleri faaliyette bulundukları yerdeki herhangi bir oda ya da birlikten de 215 seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde temin edebilirler. Bu takdirde oda ya da birliğe kayıt olma şartı aranmaz. Ancak, bu mükellefler kullanacakları belgeleri temin etme konusunda oda (birlik) ile anlaşmalı matbaa (noter) konusunda yaptıkları tercihi aynı vergilendirme dönemi içerisinde değiştiremezler. Örneğin, kullanacağı belgeleri 1999 vergilendirme döneminde anlaşmalı matbaadan temin eden bir mükellef aynı vergilendirme dönemi içinde bulunduğu yerdeki oda ya da birlikten belge temin edemeyecektir. 

            Diğer taraftan, anılan mükelleflerin bu durumları, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar Vergi Usul Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. Bu nedenle, Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar anılan mükelleflerin yerine getiremedikleri vergi ödevleri (belge düzenlenmesi, beyanname verilmesi vs.) hakkında mücbir sebeplere ilişkin hükümler uygulanacaktır. 

            Bu mükelleflerden vergi dairesinde yürütülen işlemler için meslek odasına kayıt şartı aranılmayacaktır. 

            Tebliğ olunur. 

            (1) 29/7/1998 tarihli ve 23417 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
            (2) 6/1/1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
            (3) 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
            (4) 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
            (5) 17/2/1985 tarihli ve 18669 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
            (6) 28/5/1999 tarihli ve 23708 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.