Gelir Vergisi  
Resmi Gazete: 16.12.1999 Perşembe Sayı: 23908 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:228

            Gelir Vergisi Kanununun 31 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar aynı Kanunun 31 ve mükerrer 123 üncü maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca artırılmıştır.

            Gelir Vergisi Kanununun 21. 23/8 ve 2 nci maddelerinde yer alan ve 1999 yılında uygulanan maktu had ve tutarlar ise aynı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, 1/1/2000 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 1999 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranında(1) artırılarak uygulanacaktır.(2)

            Yukarıda belirtilen maddelerde yer alan maktu had ve tutarlara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

            1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı
            Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan ve 1999 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 420 milyon lira olarak uygulanan istisna tutarı, 2000 yılında elde edilen kira gelirler için 630 milyon lira olarak uygulanacaktır.

            2. Hizmet Erbabına İşyeri veren İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı
            Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan günlük 1,400,000 liralık yemek bedeline ilişkin istisna tutarı, 1/1/2000 tarihinden itibaren 2,100,000 lira olarak uygulanacaktır.

            3. Yatırım İndirimi Uygulanmasında Esas Alınacak Asgari Yatırım Tutarları
            Gelir Vergisi Kanununun ek 2 nci maddesinde yer alan teşvik belgeli yatırımlara ait en az yatırım tutarları, 1/1/2000 tarihinden itibaren  ticari ve sınai yatırımlar için 76 milyar, zirai yatırımlar için 15 milyar olarak uygulanacaktır.

            4. Özel İndirim Tutarları
            Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan özel indirim tutarları 27.11.1999 tarih ve 99/13465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı(3) ile 1/1/2000 tarihinden itibaren uygulanmak üzere günde 625,000, ayda 18,750,000, yılda 225,000,000 lira olarak yeniden tespit edilmiştir.

            Özel indirim tutarları, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde günde 875,000, ayda, 26,250,000, yılda 315,000 lira olarak uygulanacaktır.

            5. Gelir Vergisi Tarifesi
            Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi, 2000 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere, gelir dilimleri tutarları artırılmak suretiyle 27/11/1999 tarih ve 99/13645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmiştir.

            Diğer yandan, 4444 sayılı Kanun(4) ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 57 nci madde hükmü uyarınca, 2000 yılı gelirlerin (ücretler hariç) vergilendirilmesinde 103 üncü maddede yer alan tarifenin mükerrer 123 üncü maddeye göre belirlenen gelir dilimlerine karşılık gelen vergi oranları beş puan artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

    Buna göre, 2000 takvim yılına ilişkin gelir vergisine tabi ücretler,

  2,500,000,000 liraya kadar ................................................................................................%15
  6,250,000,000 liranın  2,500,000,000 lirası için    375,000,000 lira, fazlası .......................%20
12,500,000,000 liranın  6,250,000,000 lirası için  1,125,000,000 lira, fazlası ......................%25
31,250,000,000 liranın 12,500,000,000 lirası için, 2,687,500,000 lira, fazlası .....................%30
62,500,000,000 liranın 31,250,000,000 lirası için  8,312,500,000 lira, fazlası .....................%35
62,500,000,000 liradan fazlasının 62,500,000,000 lirası için 19,250,000,000 lira, fazlası ...%40

            oranında vergilendirilecektir.

    2000 takvim yılına ilişkin ücret dışındaki gelir vergisine tabi gelirler ise,
  2,500,000,000 liraya kadar .................................................................................................%20
  6,250,000,000 liranın  2,500,000,000 lirası için    500,000,000 lira, fazlası ........................%25
12,500,000,000 liranın  6,250,000,000 lirası için  1,437,500,000 lira, fazlası .......................%30
31,250,000,000 liranın 12,500,000,000 lirası için, 3,312,500,000 lira, fazlası ......................%35
62,500,000,000 liranın 31,250,000,000 lirası için  9,875,500,000 lira, fazlası ..................... %40
62,500,000,000 liradan fazlasının 62,500,000,000 lirası için 22,375,000,000 lira, fazlası ... %45

            oranında vergilendirilecektir.

            1999 takvim yılına ilişkin olup 2000 yılında beyan edilecek gelirlere, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife uygulanacaktır. Ancak, 1999 yılı gelirleri için de (ücretler hariç) bu tarifenin gelir
dilimlerine karşılık gelen vergi oranları, Gelir Vergisi Kanununun geçici 57 nci maddesi hükmü uyarınca, beş puan artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

            Tebliğ olunur.

            (1) 1999 yılı için yeniden değerleme oranı %52.1 olarak tespit edilmiş ve konuya ilişkin 279 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 18/11/1999 tarih ve 23880 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
            (2) Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü madde hükmü uyarınca, yapılan hesaplanmalarda maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmamıştır.
            (3) 30/11/1999 tarih ve 23892 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (4) 14/08/1999 tarih ve 23786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.