Gelir Vergisi  
Resmi Gazete: 05.08.2000 Cumartesi Sayı: 24131 (Asıl)
Maliye Bakanlığından:
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:236

             Ücretin safi tutarının hesaplanmasında gayrisafi tutardan indirim konusu yapılan sigorta prim tutarı üst sınırının artırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın yürürlük tarihinin değiştirilmesi nedeniyle, yapılacak mahsup ve düzeltme işlemlerine yönelik açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

             13/7/2000 tarih ve 24108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1/6/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren 2000/865 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 506 sayılı Kanunun değişik 78 inci maddesine göre alınan prim ve ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazanç üst sınırı, alt sınırın dört katına (600,000,000 TL.'na) yükseltilmiş; ancak, 20/7/2000 tarih ve 24115 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2000/973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yukarıda yer alan yürürlük tarihi 1/8/2000 tarihi olarak değiştirilmiştir.

             Yapılan değişikliğin muhtasar beyannamelerin verilmesinin son gününde mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ve bu durumdan mükellefler ve vergi sorumlularının geç haberdar olması nedeniyle; Haziran 2000 vergilendirme döneminde ücretlerin safi tutarının tespitinde 450,000,000 TL. yerine 600,000,000 TL.'lık tavan üzerinden sigorta primi hesaplayarak indirim konusu yapan vergi sorumlularının, fazladan indirim konusu yaptıkları sigorta primlerini; Temmuz ayına (Temmuz ayında ücret geliri elde etmeyenler bakımından ise müteakip aylara) ilişkin olarak verecekleri muhtasar beyannameler ile düzeltmeleri mümkün bulunmaktadır. Yapılacak bu düzeltme nedeniyle ceza ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.

             Tebliğ olunur.