Gelir Vergisi

 

Resmi Gazete: 28.12.2002 Cumartesi Sayı: 24977  (Asıl)

Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:246

 

Gelir Vergisi Kanununun 21, Ek 2, 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar ile basit usule tabi mükelleflerin belge düzeni ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

 

1. Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasında, "Bu Kanunun 21, 23/8, Ek 2, 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya ya da indirmeye yetkilidir." Hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm uyarınca, Bakanlar Kurulunun yetkisini kullanmadığı, Gelir Vergisi Kanununun 21, Ek 2, 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı olan ve 2003 yılında uygulanacak maktu had ve tutarlar 2002 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı(1) (%59,0) dikkate alınarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı

 

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan ve 2002 yılında elde edilen mesken kira gelirleri için 950,000,000.- lira olarak uygulanan istisna tutarı, 2003 yılında elde edilen kira gelirleri için 1,500,000,000.- lira olarak tespit edilmiştir.

 

1.2. Yatırım İndirimi Uygulamasında Esas Alınacak Asgari Yatırım  Tutarları

 

Gelir Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan teşvik belgeli yatırımlara ait en az yatırım tutarları; 1/1/2003 tarihinden itibaren ticari ve sınai yatırımlar için 280 milyar, zirai yatırımlar için 57 milyar lira olarak uygulanacaktır.

 

------------------------------------------------------------------------------

(1) 8/12/2002 tarih ve 24957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 310 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.1.3. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

 

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 1/1/2003 tarihinden itibaren dikkate alınmak üzere yeniden değerleme oranında artmıştır. Buna göre; yıllık kira bedeli toplamı 01/01/2003 tarihinden itibaren, büyükşehir belediye sınırları içinde 2,300,000,000.- lira, diğer yerlerde 1,700,000,000.- lira olarak uygulanacaktır.

 

 

 

1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

 

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 01/01/2003 tarihinden itibaren dikkate alınmak üzere yeniden değerleme oranında artmıştır.

 

Buna göre;

- 1 numaralı bent için 34 milyar ve 47 milyar lira,

- 2 numaralı bent için 17 milyar lira,

- 3 numaralı bent için 34 milyar lira,

olarak uygulanacaktır.

 

1.5. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel Hadler

 

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak daha önce 244 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği(2) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

 

Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların 2003 yılında basit  usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2002 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

 

 

Büyükşehir Belediye Sınırları

 

Büyükşehir Belediye Sınırları

 

Dışında Kalan Yerlerde

 

İçinde Kalan Yerlerde

 

Yıllık Alım

Yıllık Satış

Yıllık Alım

Yıllık Satış

Emtianın Cinsi

Ölçüsü (TL.)

Ölçüsü (TL.)

Ölçüsü (TL.)

Ölçüsü (TL.)

D. Pulu-K. Kağıt

 50,000,000,000

 58,000,000,000

 70,000,000,000

 79,000,000,000

Şeker-Çay

 39,000,000,000

 50,000,000,000

 47,000,000,000

 63,000,000,000

Milli Piy. Bileti,

 39,000,000,000

 50,000,000,000

 47,000,000,000

 63,000,000,000

Hemen Kazan,

 

 

 

 

Süper Toto vb.

 

 

 

 

İçki (Bira ve Şarap

 39,000,000,000

 50,000,000,000

 47,000,000,000

 63,000,000,000

Hariç)-İspirto-

 

 

 

 

Sigara-Tütün

 

 

 

 

Akaryakıt (LPG hariç)

 58,000,000,000

 66,000,000,000

 79,000,000,000

 90,000,000,000

 

 

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak sureti ile 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki(3) hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 

 

2- Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması

 

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği(4) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2003 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesindeki yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

 

Tebliğ olunur.

-----------------------------------------------------------------------------

(2) 30/12/2001 tarih ve 24626 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 2/5/1982 tarih ve 17682 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 6/12/1998 tarih ve 23545 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.