Gelir Vergisi

 

Resmi Gazete: 29.03.2003 Cumartesi Sayı: 25063 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:248

 

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine göre hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden, beyannameye dahil kazançlar üzerinden daha önce tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilmekte, artan kısmı mükellefe iade edilmektedir. Bu vergilerin iadesine ilişkin işlemler 1691, 1942 ve 2413 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir.

169 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünün (2) ve (3) numaralı alt bölümlerinde birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ait istihkaklardan tevkif yoluyla kesilen vergiler ile tevkif yoluyla ödenen diğer gelir ve kurumlar vergilerinin nakden veya mahsuben iadesi konusunda açıklamalar yer almaktadır. Sözü edilen bölümlerde yer alan ve 2334 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde tespit edilen 2.000.000.000.- liralık tutar 15.000.000.000.- liraya yükseltilmiştir.

Buna göre;

- Mahsuplar sonunda kalan ve tutarı 15.000.000.000.- lira ve daha az olan vergilerin tamamı teminat aranmaksızın ve inceleme yapılmaksızın iade edilecektir.

- 15.000.000.000.- lirayı aşan vergilerin ise 15.000.000.000.- lirası (Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ait istihkaklardan tevkif yoluyla kesilen vergilerde 15.000.000.000.- liranın tamamı ile fazlasının % 30'u) teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin red ve iade edilecektir. Bu miktarları aşan vergilerin iadesi veya bu vergiler için verilen teminatın çözülmesi daha önce olduğu gibi yine inceleme raporuna dayanılarak yapılacaktır.

Öte yandan, söz konusu mahsup ve iadelerde 169, 194 ve 241 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

------------------------------

1 22 Temmuz 1992 tarihli ve 21292 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 7 Mart 1996 tarihli ve 22573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 1 Mart 2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4 15 Haziran 2000 tarihli ve 24080 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.