Gelir Vergisi

 

Resmi Gazete: 05.11.2004 Cuma Sayı: 25634 (Asıl)

Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:253

 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediye sınırları içerisine alınan yerlerde faaliyette bulunan basit usule tabi mükelleflerden 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında1 belirtilen faaliyetleri yapan mükelleflerin gerçek usule geçmeleri konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun2 geçici 2 nci maddesine göre, bazı illere bağlı ilçeler büyükşehir belediye hudutları içinde kaldıklarından Kanunun yürürlük tarihi itibariyle merkez ilçe olmuşlardır.

Gelir Vergisi Kanununun basit usulün hududunun açıklandığı 51 inci maddesinde basit usulden faydalanamayacaklar sayılmış olup, maddenin 12 numaralı bendinde "Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler." hükmü yer almıştır.

Bu yetki çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun 12.01.1995 tarih ve 95/6430 sayılı Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır ve Sakarya hariç) mücavir alan sınırları da dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde Kararnamede belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler, 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.

Bu karara göre, büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır ve Sakarya hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyette bulunanlardan;

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,

b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar,

c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,

d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,

e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,

f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,

gerçek usulde vergilendirilirler.

Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin son fıkrasında "Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarına haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler, bu talepleri doğrultusunda takip eden ay başından veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler." hükmü yer almıştır.

Buna göre, 5216 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 23.07.2004 tarihi itibariyle büyükşehir belediye hudutları içine alınan ilçelerde 95/6430 sayılı Kararnamede sayılan işleri yapan mükellefler basit usule tabi olmanın şartlarını yasa gereği yıl içinde kaybetmiş olduklarından, 01.01.2005 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilmeleri gerekir.

Öte yandan, Kararnamede belirtilen faaliyet konularında yıl içinde anılan kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni işe başlayan veya mevcut işine anılan faaliyetleri ilave eden mükellefler işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirileceklerdir.

Tebliğ olunur.

 

- 1 01.04.1995 gün ve 22245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

- 2 23.07.2004 gün ve 25531 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.