Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.01.1965  Sayı: 
Maliye Bakanlığından:  
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:76
  
            Ek : 5/3/1963 tarih ve 54 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği :

            54 seri numaralı Genel Tebliğ uyarınca götürü usulde vergiye tabi hizmet erbabının (1964, 1965, 1966 bütçe yıllarına) ait götürü ücretlerinin takdir edilip bu yılların vergilerine matrah ittihaz olunduğu malumdur.

            Söz edilen hizmet erbabına ait cetvellerde bir kısım hizmet erbabının yer almamış olduğu sonradan tespit edildiğinden, bu kimseler, Danıştay'ın mütalaası alınmak suretiyle, götürü usule alınmış bulunmaktadır. (G.V.K. Md. 64/5). 

            Bahis konusu ücretlileri gösterir cetvel ilişik olarak gönderilmiştir.

            Bu cetvelde yazılı malutamın "götürü usulde vergiye tabi ücretlere ait takdir cetvelleri" (Numune 22-B) nin sonuna ilave edilmesi suretiyle takdir komisyonundan 1965 - 1966 bütçe yılları için götürü matrah tespit ettirilmesini ve bu husustaki kararların kesinleşmesini müteakip gerekli vergilerin tarh ve tahakkuk ettirilmesinin temini rica olunur.

                                                                     Maliye Bakanı Y.
        MESUT EREZ                                   HAKKI ÖKZAZANÇ
   Gelirler Genel Müdürü                            Müsteşar Yardımcısı

                                C E T V E L : 1

     193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü  maddesinin 5 inci bendine göre götürü ücret esasına alınan hizmet erbabı

İşverenler                                        Hizmet Erbabı

1 - Yük ve insan taşıyan nakil vasıtası           Kahyalar
    sahiplerine bağlı olmıyarak çalışanlar.       Kahya yardımcıları

2 - Ticaret ve meslek sahiplerine bağlı           Simsarlar
    olmıyarak çalışanlar                          Simsar yardımcıları

3 - Çiftçi Mallarını Koruma Derneği ve            Muhasip Müdür (Başmuhasip)
    Bekçi Bürolarında çalışanlar                  Muhasip
                                                  Muhasip yardımcısı
                                                  Tahsildar
                                                  Tahsildar Yardımcısı

4 - Çiftçi olmaksızın ziraŒ alet ve               Gurup : A
    makine işletenlerin yanında                   Biçerdöver
    çalışanlar.                                   Biçerdöver sürücüsü
                                                  Biçerdöver yardımcısı
                                                  Biçerdöver tamircisi

                                                  Gurup : B
                                                  Traktör ve diğer ziraŒ alet
                                                  İşleticiler
                                                  Makinist
                                                  Makinist yardımcısı
5 - Ticaret mahalli olmayan ve gelir ve           Ahçı başı
    kurumlar vergilerine tabi tutulmayan          Ahçı
    kimseler yanında çalışanlar.                  Ahçı yardımcısı
6 - Arkeolojik kazılar yapan Türk ve              Muhabir
    yabancı ilim adamları yanında                 Mütercim
    çalışanlar.                                   Tercüman
                                                  Muhasip
                                                  Memur
                                                  Katip
                                                  Daktilo
                                                  Hademe
                                                  Hanodabaşları
7 - Büyük Ticaret hanlarında çalışanlar.          Hanodabaşları yardımcıları