Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.11.1999 Cumartesi Sayı: 23889 (Asıl) 
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 49 uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Kurul Kararı


 


Karar No: 151                                                                                               19 Kasım 1999

  
            Madde 1- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun'un 49 uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul Kararı'nın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 3- Bir yazı, haber, resim ve benzeri yayının Basın Ahlak Esasları'na aykırı olduğu yolundaki başvurular, yayın tarihinden itibaren (30) gün içinde yapılmamış ise dikkate alınmaz. Süresi içinde yapılan başvurular, Genel Müdürlük'çe ilgili gazeteye tebliğ edilerek, (10) gün içinde savunmalarını vermesi istenir. Süresi içinde savunma verilmezse, savunma hakkından vazgeçilmiş sayılır. Bu husus, savunma istemini içeren yazıda açıkça belirtilir.

            Yönetim Kurulu süresi içinde yapılan başvurular hakkında, savunmanın geldiği veya savunma hakkından vazgeçilmiş sayıldığı tarihten itibaren, (60) gün içinde kesin kararını verir.

            Yönetim Kurulu'nun doğrudan doğruya ele aldığı aykırılıklar hakkında da aynı hükümler uygulanır.

            Aynı konuda yargı organlarına başvurulmuş olması, Yönetim Kurulu'nun incelemesini ve karar vermesini etkilemez."

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.