vergi mevzuatı  
Tarih: 20.05.1953
Maliye Bakanlığı'ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:14


             İşveren tarafından yapılan ücret ödemelerinin tevsiki mecburi giderlerden olup olmadığı hususundaki müracaatların tevali eylemkte olmasına binaen, bu hususun tavzihi lüzumlu görülmüştür. 

             5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 216 ncı maddesinde, bu kanunda aksine hüküm omadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla  olan münasebet ve muamelelere ait bulunan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu tasrih edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, işverenler tarafından ödenen ücretlere müteallik kayıtların da tevsiki mecburidir. Gerçi aynı kanunun 217 nci maddesiyle, örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat etttirilmesi mutad olmayan müteferrik giderlerle vesikanın teminine imkan olmayan veya vergi kanunlarına göre götürü olarak tesbit edilen giderlere müteallik kayıtlar tevsik mecburiyetinden müstesna tutulmuş ise de, 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun şümulüne giren ücret tediyeleri bu kabil giderlerden madut bulunmadığı için, mezkur istisna hükmünün ücretlere tatbik olunamıyacağı şüphesizdir. Bu itibarla işveren tarafından yapılan bu kabil tediyelerin kendisine tediye yapılanın imzasını havi makbuzla tevsik edilmesi iktiza eder.

             Bununla beraber, Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde zikrolunan ücret bordrosunda, istihkak sahibinin ismi ile istihkak miktarının yazılı olduğu satır hizasında, müstehikin imzası bulunduğu takdirde bu bordronun da gider vesikası olarak kabulünde bir mahzur görülemez.

             Buna göre tatbikatta bulunulması rica olunur.