vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.02.1981 Perşembe Sayı: 17256(Asıl) 
Maliye Bakanlığı'ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:142


 


            VERGİLERİN İLANI VE VERGİ LEVHASI HAKKINDA :
            Bilindiği gibi 2365 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Vergi Usul Kanununun 5 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiştir. Bu değişikliklere ilişkin olarak yapılacak işlemler ve Bakanlığımızca tesbit olunan esaslar aşağıda açıklanmıştır.

            A- VERGİ İLANI :
            Söz konusu maddenin değişik ikinci fıkrası hükmüne göre, Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve ünvanları, bağlı oldukları vergi dairelerince beyannamelerin verildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine asılacak cetvellerle ilan olunacak, mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa bu ilan orada da yapılacaktır.

            Değişiklikten önceki hüküm gereğince de vergi ilanı yapılmakla beraber bu defa, beyan edilen matrahlar da ilan kapsamına alınmıştır.

            Anılan ilan cetvellerinde yapılan açıklamaların ayrıca kitap halinde veya Resmi Gazete ile yayınlanması hükmü ise, kanun metninden çıkarılmıştır. Bu nedenle, önceki yıllarda vergi dairelerince gönderilen ilan cetvellerinin Bakanlığımıza gönderilmesine gerek kalmamıştır.

            B- VERGİ LEVHASI :
            Diğer taraftan, anılan maddenin üçüncü fıkrasında yapılmış olan değişiklik ile Gelir Vergisi mükellefleri (Götürü usulde vergilendirilen mükellefler dahil) ile sermaye şirketlerinin her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asma zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.

            Söz konusu fıkranın son cümlesindeki, "İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir." hükmüne dayanılarak levhalara ilişkin esaslar aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir.

            I- VERGİ LEVHASI ASMAK MECBURİYETİNDE OLANLAR :
            a) Gelir Vergisinde (Götürü usulde vergilendirilenler dahil)
            1- Ticari kazanç sahipleri,
            2- Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52'nci maddesinin
altıncı fıkrasında söz edilen yazıhaneyi açmış olanlar)
            3- Serbest meslek erbabı,
            4- Adi şirketler,
            5- Kollektif şirketler,
            6- Adi Komandit şirketler,

            b) Kurumlar Vergisinde;
            1- Anonim şirketler,
            2- Limited şirketler,
            3- Eshamlı komandit şirketler.

            II- VERGİ LEVHALARINDA BULUNACAK BİLGİLER :
            Mükellefin :
            a) Adı ve soyadı,
            b) Ticaret ünvanı,
            c) İş yeri adresi,
            d) Vergi sicil numarası,
            e) Bağlı bulunduğu vergi dairesi,
            f) Vergi türü,
            g) Beyan ettiği matrah ve bu matrahın ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergisi,
            h) Bağlı olduğu vergi dairesinin tasdik yeri,

            III- VERGİ LEVHALARININ ASILACAĞI YERLER :
            Vergi levhası asmak mecburiyetinde olan mükellefler bu tebliğin B/II bölümündeki bilgileri ihtiva eden levhaları iş yerlerinin;
            a) Merkezlerinde,
            b) Şubelerinde,
            c) Satış mağazalarında,
            d) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
            e) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında, İş sahipleri ile müşteriler tarafından kolayca okunup görülebilecek şekilde asacaklardır.

            İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat ve reyon için birer levha asılacaktır.

            Adi ortaklık, kollektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her ortak için yukarıdaki esaslar dahilinde ayrı ayrı vergi levhası asılacaktır.

            IV- VERGİ LEVHALARININ ŞEKLİ VE EBADI :
            Bu tebliğin A.Bölümünde yazılı mükelleflerin sabit işyerlerinde asacakları levhaların 17,5x25cm. ebadında, taşıt işletenlerin taşıtlarına asacakları levhaların ise, 8x12cm. ebadında ve her iki levhanın da kartondan mükelleflerce yaptırılması Bakanlığımızca uygun görülmüş olup, ayrıca şekil ve muhtevası Ek : 1 de gösterilmiştir.

            V- VERGİ LEVHALARININ TASDİK VE ASILMA SÜRELERİ :
            Levha asmak zorunda olan tüm mükellefler vergi levhalarına mükellefiyetle ilgili kısımlarını doldurup en geç 31/5/1981 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairesine tasdik ettirerek devamlı olarak asacaklardır.

            Bu yıldan başlamak üzere, üç yıllık olarak ve gelecek iki yıla ait sütunlar boş bırakılacak şekilde tesbit edilmiş olan levhaların tasdik işleminin, beyanname verilirken yaptırılmasında gerek mükelleflere gerekse vergi dairelerine kolaylık sağlanması ve zaman kazandırması açısından yararlı olacağı gözönüne alınarak gerekli tedbirlerin alınması icap etmektedir.

            Özel hesap dönemine tabi mükellefler ise, vergi levhalarını en geç beyanname verme sürelerini takibeden bir ay içinde asacaklardır.

            Mükellefin iş nevi, iş yeri adresi veya bağlı olduğu vergi dairesinin değişmesi halinde bu değişiklik, değişikliğin husule geldiği tarihten itibaren bir ay içinde bağlı bulunulan vergi dairesine tasdik ettirilecektir.

            Her ne şekilde olursa olsun yıl içinde mükellefiyet tesis ettirenler, mükellefiyetlerinin tesis edildiği tarihten itibaren bir ay içinde vergi levhası tasdik ettirmek ve asmak zorundadırlar.

            Ancak, 2365 sayılı Kanunun 97 nci maddesi ile Vergi Usul Kanununa eklenen, Ek Geçici 3 ncü madde gereğince, 1981 yılından önceki dönemlere ilişkin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri dolayısıyle ilgili vergi dairelerine mükellefiyet kayıtlarını 31/3/1981 tarihine kadar yaptıranlar ile ilk uygulama yılı olan 1981 yılı içinde 30/4/1981 tarihine kadar yeni işe başlıyarak mükellefiyet tesis ettirenlerin ise, bu levhaları 31/5/1981 tarihine kadar tasdik ettirmeleri ve asmaları gerekmektedir.

            Bu durumda, yıl içinde yeni işe başlıyarak mükellefiyet tesis ettirenlerin vergi levhasında; mükellefin adı ve soyadı, ticaret ünvanı işyeri adresi, vergi sicil numarası, bağlı bulunulan vergi dairesi ve vergi türünün bulunması yeterlidir.

            VI- VERGİ LEVHASI ASMA MECBURİYETİNİ YERİNE GETİRMİYENLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZALAR :
            a) Özel Usulsüzlük Cezası :
            Vergi levhası asmak mecburiyetinde olup da yukarıdaki esaslara göre vergi levhası asmıyanlar hakkında Vergi Usul Kanununun değişik 353'ncü maddesinin 4'üncü bendi uyarınca her tesbitte 5.000 lira özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

            b) Kaçakçılığa Teşebbüs Cezası :
            Vergi Levhası asmak mecburiyetinde olup da yukarıdaki esaslara göre vergi levhası asma mecburiyetine bir hesap dönemi içinde üç defa uymadıkları tespit edilenler Vergi Usul Kanununun değişik 358 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Kaçakçılığa teşebbüs etmiş addolunarak haklarında aynı kanunun değişik 360'ncı maddesi uyarınca bir aydan bir yıla kadar hapis ve bu kadar müddetle ticaret, sanat ve meslek icrasından mahrumiyet cazaları hükmolunabilecektir.

            Bu şekilde kaçakçılığa teşebbüs etmiş sayılanlar, masraflar kendilerinden tahsil edilmek üzere gazete veya mutad ilan vasıtaları ile ilan edilecektir.

            Diğer taraftan, Ek Geçici 3 ncü madde gereğince mükellefiyetlerini 31/3/1981 tarihine kadar tescil ettirmeyenler hakkında da yukarıda sözü edilen hapis ve meslekten men cezalarının uygulanması gerekeceğinin gözönünde bulundurulması gerekir.

            Tebliğ olunur.
 
 
 

VERGİ LEVHASI
        MÜKELLEFİN

        ADI SOYADI  :....................................  VERGİ SİCİL NO  : .....................................
        TİCARET ÜNVANI :........................       BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİ 
         İŞ YERİ ADRESİ :...........................       ..............................................................
       ........................................................      VERGİ TÜRÜ :........................................
 
 
 
 
 

Takvim 
yılı
Beyan olunan 
Matrah
Tahakkuk Eden vergi Tastik 
(Vergi Dairesi)
1980
1981
1982
 

           Ebatları 17.5x25cm'dir.

           Bu ebatlar taşıtlar için 8x12 cm olacaktır.