vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.03.1984 Cumartesi Sayı: 18358 (Asıl) 
Maliye Bakanlığı'ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:157


 
   
            2978 sayılı Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanun'a göre harcamaların belgelendirilmesinde aşağıdaki şekillerde düzenlenmiş faturalar da geçerli sayılacaktır.

            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik 230 uncu maddesinde; "Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur :

            1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;
            2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
            3. Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
            4. Malın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı ve tutarı;
            5. Satılan mallar faturanın düzenlenmesinden önce teslim edilmişse malın teslim tarihi ve irsaliye numarası ..." hükmü yer almaktadır.

            Ancak, münhasıran nihai tüketiciye yapılan satışlar için düzenlenecek faturalarda 3 ve 4 numaralı bentlerle ilgili olarak sadece:

            a) Müşterinin adı ve soyadının bulunması;
            b) Satılan malların ayrı ayrı miktar, cins ve nevi itirabiyle ayrıntılı olarak yazılmasının güçlük arzettiği durumlarda gruplandırılmak suretiyle, örneğin;
            - Muhtelif gıda maddeleri
            - Temizlik malzemesi
            - İçki, sigara ve benzerlerinin belirtilmesi;

            c) Satılan malların ayrı gruplar itibariyle tutarlarının yazılması.

            Aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak diğer bilgilerin noksansız yer alması ve 231'nci maddede yazılı fatura nizamına uyulması şartıyla yeterli görülmüştür.

            Bu tebliğ  hükümleri, 1/1/1984 tarihinden itibaren geçerlidir.

            Tebliğ olunur.