vergi mevzuatı          
Resmi Gazete: 09.05.1987 Cumartesi Sayı: 19455 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:177
        
            Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; turizm organizasyonu faaliyetinde bulunan bazı firmaların kendi otobüsleriyle veya kiraladıkları otobüslerle yerli ve yabancı turistler için tur düzenledikleri, tur süresince sunulan ulaştırma, konaklama, yeme-içme ve eğlence hizmetleri karşılığında tura katılanlardan alınan bedeller için toplu bir fatura veya perakende satış fişi tanzim ettikleri, ancak bazı yoklama memurlarının yol denetimleri sırasında tuttukları tutanaklara dayanılarak, yolcu bileti ve yolcu listesi düzenlemedikleri ve ayrıca vergi levhası da bulunmadığı gerekçesiyle vergi dairelerince mükelleflere ceza kesildiği anlaşılmıştır.

            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun perakende satış vesikalarına ilişkin 233 üncü maddesine göre, şehirler arasında yapılan yolcu taşımalarında yolcu taşıma bileti kesilmesi mecburidir.

            Diğer taraftan, yolcu taşıma bileti kesmeye mecbur olan mükellefler aynı Kanunun 240 ncı maddesine göre de yolcu listesi düzenlemek mecburiyetindedirler.

            I - YOLCU BİLETİ VE YOLCU LİSTESİ ARANMAYACAK HALLER :

            Turizm organizasyonunda bulunan firmaların yaptıkları tur hizmetleri, şehirlerarası yolcu taşıma amacına yönelik olmayıp, başladığı noktada veya herhangi bir yerde bitebilen, bir programa bağlı olarak yapılan ve bu programda öngörülen taşıma dahil gerekli bütün hizmetleri kapsayan bir
organizasyondur.

            Bu nedenle, turizm organizasyonu faaliyetinde bulunan firmaların, düzenledikleri turlara ait vasıtaların seyri sırasında; vasıtada aşağıdaki belge ve bilgilerin bulunması ve istenildiğinde yetkililere ibraz edilmesi şartıyla ayrıca yolcu listesi ve yolcu taşıma bileti aranmıyacaktır.

            A) Kendi vasıtaları ile turizm organizasyonu yapan firmaların vasıtanın seyri sırasında, araçta bulunduracakları belgeler :
            1 - Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilmiş bulunan "Seyahat ve Acenta İşletme Belgesi"nin aslı veya noter tasdikli sureti :
            2 - Vasıtanın turizm şirketine ait olduğunu ispatlayan belge (ruhsatname).
            3 - Tura iştirak edenlerin isim listesi ve gidecekleri yeri gösteren belge.

            B) Kendi vasıtaları yanısıra başkalarına ait vasıtaların da kiralanması suretiyle veya sadece başkalarına ait vasıtaların kiralanması suretiyle turizm organizasyonu yapan firmaların araçların seyri sırasında, araçlarda bulunduracakları belgeler :
            1 - Yukarıda A fıkrasında belirtilen belgeler (ikinci bentte belirtilen belge hariç).
            2 - Turizm organizasyonu yapan firma ile kiralanan vasıta sahibi arasında yapılan kira sözleşmesi veya vasıta sahibi tarafından sefere çıkılmadan önce düzenlenmiş, seyahat yerlerini ve süresini de içeren fatura.

            C) Vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin (mesela : bir işyerinde çalışanların veya okulların) tur düzenlemesi halinde de otobüs firmasınca seyahat yerlerini ve süresini içerecek şekilde sefere çıkılmadan önce düzenlenmiş fatura veya varsa yazılı sözleşme :
            Yukarıda  belirtilen durumlarda; ayrıca, vasıtaların üzerinde turistik tura ait olduğunu gösterir sabit bir yazı veya vasıtaların herkes tarafından görülebilecek bir yerine asılmış bir levhanın bulundurulması gerekmektedir.

            II - VERGİ LEVHASI :

            Vergi Usul Kanununun 5 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, "Gelir Vergisi mükellefleri (Götürü usulde vergilendirilen mükellefler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.  İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir." hükmü de yer almıştır.

            Ayrıca, söz konusu madde hükmü ile ilgili açıklamalar ise 142 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılmıştır.

            Buna göre, turizm organizasyonu faaliyetinde bulunan firmaların, vergi levhalarını sabit işyerlerine asmaları yeterli olup ayrıca kendilerine ait vasıtalara veya kiraladıkları vasıtalara vergi levhası asmalarına gerek bulunmamaktadır.

            Ancak, kiralanan vasıtalarda vasıta sahibine ait vergi levhasının asılı olması gerekmektedir.

            Tebliğ  olunur.