vergi mevzuatı  
Resmi Gazete : 10.12.1987 Sayısı : 19660
Maliye Bakanlığı'ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:178


             03/03/1987 tarihli ve 19417 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3332 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3094 sayılı Kanunla değişik “ geçici11” nci maddesinin, madde numarası, 298 inci maddeyi takiben yer almak üzere “mükerrer 298” olarak değiştirilmiştir.

             Yeniden değerlemeye ilişkin söz konusu maddede, vergi mükelleflerinin yapacakları işlemler yönünden bir değişiklik yapılmamıştır.

             Bilindiği üzere, bilanço esasında defter tutan gelir vergisi kurumlar vergisi mükellefleri ( imtiyazlı şirketler ve dar mükellefler hariç; kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil) bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, her hesap dönemi sonu itibariyle, Bakanlığımızca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpmak suretiyle değerleyebilirler.

             Yeniden değerleme oranı, mükerrer 298 inci maddenin 10 numaralı bent hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 1987 yılı için %29,1 ( yüzde yirmi dokuz virgül bir) olarak tespit edilmiştir.

             Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler için özel hesap döneminin başladığı takvim yılına ait oran esas alınacaktır.

             Normal hesap dönemine ve özel hesap dönemine tabi mükelleflerin, yeniden değerleme yapacakları dönemde, aktife dahil ettikleri amortismana tabi iktisadi kıymetler için, yeniden değerleme yapmaları mümkün değildir.

             Yeniden değerlemenin usul ve esaslara ilişkin açıklamalar, daha önce yayımlanmış bulunan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

             Tebliğ olunur.