vergi mevzuatı          
Resmi Gazete: 27.05.1988 Cuma Sayı: 19824 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:182
      
            213 sayılı Vergi Usul Kanununun vergi mahremiyeti ile ilgili 5. Maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, Vergi Usul Kanununda yer alan belge düzenine uymayan veya kaçakçılık fiili ile vergi ziyaına neden olup, tarh edilen vergi ve kesilen cezası kesinleşen mükellef veya vergi sorumlusunun, Bakanlığımızca belirlenecek usul ve esaslara göre basın ve TRT yolu ile açıklanması vergi mahremiyetini ihlal sayılmamaktadır.

            Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

            l) Vergi Usul Kanununun mükerrer 354. maddesi uyarınca aynı işyerinin kapatılmasına aynı yıl içinde birden fazla karar verilen mükellefler, Türkiye genelinde yayınlanan yüksek tirajlı iki gazete'de ilan edilecektir.

            Kapama cezasına bir yıl içinde ilk defa muhatap olan mükelleflerin ilanı sözkonusu olmayacaktır.

            Kapatılmasına Valilikçe karar verilen mükelleflerin ilanı, ilgili Defterdarlıkça, kapatılmasına Maliye ve Gümrük  Bakanlığınca karar verilen mükelleflerin ilanı ise Bakanlıkça yapılacaktır.

            Bu ilanlar, Maliye ve Gümrük Bakanınca uygun görülen hallerde radyo ve televizyonda da yaptırılacaktır.

            2) Vergi Usul Kanununun 344. maddesinde yer alan fiillerden herhangi birisi dolayısıyla kaçakçılık cezası kesilen mükellef veya vergi sorumlulularının ad veya ünvanlarının açıklanabilmesi için aşağıdaki şartlar topluca aranacaktır.

            a) Kesilen kaçakçılık cezası 1/1/1986 tarihinden sonraki bir döneme ait olmalıdır.

            b) Kesilen kaçakçılık cezası 10.000.000 lirayı (on milyon lira dahil) aşmalıdır.

            c) Kesilen kaçakçılık cezası temyiz edilmemiş ise vergi mahkemesi, temyiz edilmiş ise Danıştay kararı ile kesinleşmelidir.

            3) Yukarıdaki şartlar çerçevesinde, kaçakçılık cezası kesinleşenleri açıklamaya yetkili makam, bazı hallerde defterdarlık, bazı hallerde de doğrudan Bakanlık olacaktır.

            a) Defterdarlıklarca yapılacak açıklamalar :
            2. maddedeki şartları taşıyan ve kesinleşen kaçakçılık cezası 10.000.000 lira ile 100.000.000 lira arasında olan (yüz milyon lira dahil) mükellef veya sorumlular hakkında açıklamayı ilgili defterdarlık yapacaktır. Açıklama, kesinleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde, Türkiye genelinde yayınlanan triajı yüksek iki gazete'de iki gün süre ile yapılacaktır. Bu ilan ayrıca 2 gün süre ile mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin bulunduğu bölgedeki gazete dışında kalan mutad ilan vasıtalarıyla da (Bulunması halinde belediye hoparlörleri ile) yapılacaktır.

            b) Bakanlıkça yapılacak açıklamalar :
            Yargı organı kararı ile kesinleşen kaçakçılık cezası tutarının 100.000.000 liranın üzerinde olması halinde durum ilgili defterdarlıklarca Bakanlığa bildirilecek ve açıklama Bakanlıkça Türkiye genelinde yayınlanan iki gazete'de iki gün süre ile yapılacaktır. Yargı organı kararı ile kesinleşen kaçakçılık cezası tutarının 1.000.000.000 (bir milyar) liranın üzerinde olması halinde, açıklama ayrıca Bakanlıkça radyo ve televizyonda da yaptırılacaktır. 

            4) Yapılacak ilanda, ilanın kanuni dayanağı, mükellef veya vergi sorumlusunun adı, soyadı veya ünvanı ziyaa uğratılan vergi ve kesilen ceza türü ve miktarı ile işyerinin kapatılması nedeniyle ilan yapılıyorsa işyerinin kapatılma sebebi, açıkça belirtilecektir.

            5) Türkiye genelinde yayınlanan iki gazetede, iki gün süre ile yapılacak ilanların boyutu, defterdarlıklarca yapılanlarda  sayfanın azami 1/4'ü Bakanlıkça yapılanlarda ise azami 1/2'si büyüklüğünde olacaktır. 

            6) Bu tebliğ esaslarına göre ilan edilen mükelleflerin bu durumları, bir yazı ile bağlı oldukları mesleki kuruluşlara (Kanunla kurulan) da bildirilecektir.

            Tebliğ olunur.