vergi mevzuatı          
Resmi Gazete: 13.12.1988 Salı Sayı: 20018 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:187
     
            213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca, bilanço esasında defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (imtiyazlı şirketler ve dar mükellefler hariç; kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil) bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, her hesap dönemi sonu itibariyle, Bakanlığımızca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpmak suretiyle değerleyebilirler.

            Yeniden değerleme oranı, mükerrer 298 inci maddenin 10 numaralı bent hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 1988 yılı için % 63,2 (yüzde altmış üç virgül iki) olarak tespit edilmiştir.

            Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler için özel hesap döneminin başladığı takvim yılına ait oran esas alınacaktır.

            Normal hesap dönemine ve özel hesap dönemine tabi mükelleflerin, yeniden değerleme yapacakları dönemde aktife dahil ettikleri amortismana tabi iktisadi kıymetler için, yeniden değerleme yapmaları mümkün değildir.

            Yeniden değerlemenin usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar, daha önce yayınlanmış bulunan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

            Tebliğ olunur.