vergi mevzuatı          
Resmi Gazete: 10.05.1989 Çarşamba Sayı: 20161 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:190
   
            1 - Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, ödeme kaydedici cihaz kullanan 2. sınıf tacirlerin "günlük perakende satış ve hasılat defteri" kullanmaları mecburiyeti, 167 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1/1/1986 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştı. Bu kez, aynı yetkiye dayanılarak 3100 sayılı Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin "günlük kasa defteri" tutma mecburiyetleri bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

            2 - Bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren vergi denetimlerinde yetkililerce, ödeme kaydedici cihaz kullanan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden "günlük kasa defteri" aranılmayacaktır.

            3 - Bu Tebliğin yayım tarihine kadar tutulması zorunlu olan "günlük kasa defteri" nin 1989 yılına ait olanı ile zamanaşımı süresi içinde geçmiş yıllara ait olanlarının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 5 yıl süre ile saklanacağı ve vergi incelemesine yetkili elemanlarca istendiğinde, bu elemanlara eksiksiz olarak ibraz edileceği tabiidir.

            Tebliğ olunur.