vergi mevzuatı          
Resmi Gazete: 10.05.1989 Çarşamba Sayı: 20161 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:192
   
            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148. ve 149. maddelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak eczaneler için aşağıdaki esaslar çerçevesinde sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

            a) Eczaneler, ilaç satışları sırasında 1/6/1989 tarihinden itibaren özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışan hekimler tarafından düzenlenecek reçetelerin bir örneğini kendilerinde alıkoyarak saklayacaklardır. Alıkonulan reçeteler (renkli reçeteler dahil) ile ilgili olarak ekte yer alan formdaki (Doktor Reçeteleri ile İlgili Olarak Eczaneler Tarafından Doldurulacak Bilgi Formu) bilgiler, 1/7/1989 tarihinden itibaren "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi Ulus/ANKARA" adresine gönderilecektir.

            b) Aylık dönemler itibariyle doldurulacak olan bilgi formları, formun ilgili olduğu ayı izleyen ayın en geç 15. günü akşamına kadar taahhütlü olarak postaya verilecektir. (Haziran 1989 ayına ait ilk bilgi formu 15 Temmuz 1989 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır.)

            c) Bilgi formlarına özel muayene ve tedavi yapan hekimler (Diş hekimi dahil) tarafından düzenlenen reçeteler kayıt edilecektir.

            Bilgi formlarında yer alan bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından doğrudan eczane yetkilileri sorumlu olacaklardır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren kişiler hakkında Vergi Usul kanununun Mükerrer 355. ve 361. maddeleri hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

            Tebliğ olunur.

 
DOKTOR REÇETELERİ İLE İLGİLİ OLARAK ECZANELER TARAFINDAN DOLDURULACAK BİLGĞİ FORMU

ECZANE SAHİBİNİN
Adı, Soyadı-Ünvanı :
Adresi                      :
Vergi Dairesi          :
Vergi Dairesi Sicil 
(Hesap) Numarası  :                                                                                                 İlgili Dönem :
 
Reçeteyi Düzenleyen Doktorun Adı, Soyadı Adresi Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi Vergi Dairesi Sicil (Hesap) Numarası
REÇETENİN
Düzenlendiği yer ve Adresi (Muayenehane, özel poliklinik, özel hastane gibi) Tarihi Numarası
 

 

 

 

 

           
 
            Yukarıda yer alan bilgiler doğrudur ve kayıtlarımıza uygundur. …/…/19…

                                                                                                        ECZANE YETKİLİSİNİN
                                                                                                        Adı, Soyadı             İmzası

            NOT:
            Bu bilgi formuna özel muayenehane, özel poliklinik veya özel hastanelerde, özel muayene ve tedavi yapan hekimler tarafından düzenlenen reçeteler, aylık olarak kaydedilecek ve izleyen ayın 15. günü akşamına kadar "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi Ulus/ANKARA" adresine taahhütlü olarak gönderilecektir.

            Bilgi formlarında yer alan bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmmasından doğrudan eczane yetkilileri sorumlu olacaklardır.Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren kişiler hakkında Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. Ve 361.maddeleri hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.