vergi mevzuatı          
Resmi Gazete: 10.05.1989 Çarşamba Sayı: 20161 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:193
   
            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 ve 149. maddelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye ve Bakanlar Kurulu'nun 25/6/1951 tarih ve 13287 sayılı kararı ile  yayımlanan "Mali İstihbarat Arşiv Yönetmeliği"ne dayanılarak Tapu Sicil Müdürlükleri için  Tapu Siciline kayıtlı gayrımenkullerle ilgili olarak aşağıda açıklanan esaslar çerçevesinde  sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir. 

            a) Tapu Sicil Müdürlükleri Tapu Siciline kayıtlı gayrimenkullerin satışları ile ilgili olarak ekte yer alan formda (Tapu Sicil Müdürlükleri Tarafından Gayrimenkullerin Satışları ile İlgili Olarak Doldurulacak Bilgi Formu) bulunan bilgileri "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi Ulus/ANKARA" adresine 1/7/1989 tarihinden itibaren göndereceklerdir. Defterdarlık Gelir Müdürlüklerine halen gönderilmekte olan tapu istihbarat listeleri bu formların gönderilmeye başlanılmasından sonra gönderilmeyecektir. 

            b) Bildirimler aylık dönemler halinde doldurularak ilgili olduğu dönemi takip eden ayın en geç 15. günü akşamına kadar taahhütlü olarak gönderilecektir. (Haziran ayına ait bilgi formu 15 Temmuz 1989 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır.) 

            Bilgi formlarında yazılı bilgileri vermeyen, eksik, yanlış ve yanıltıcı olarak veren yetkili makam ve memurlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 361. maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır. 

            Tebliğ olunur. 

TAPU SİCİL MÜDÜRLERİ TARAFINDAN GAYRİMENKULLERİN SATIŞLARI İLE İLE İLGİLİ OLARAK DOLDURULACAK BİLGİ FORMU

 BİLGİ FORMUNU DÜZENLEYEN
 Tapu Sicil Müdürlüğü                     :
 Tapu Sicil Müdürlüğünün Adresi   :
                                                                                                                                       İlgili Dönem :
 

Gayrimenkulün
Gayrimenkulü Satın Alanın
Gayrimenkulü Satanın
Cinsi Bulunduğu Yer Adı, Soyadı Baba Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Vergi Dairesi Vergi Dairesi sicil (Hesap) No. Adresi Adı, soyadı Baba Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Vergi Dairesi Vergi Dairesi Sicil (Hesap) No. Adresi Elde Ediş Şskil (Veraset- Satın alma) Satış Tarihi Satış Bedeli
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
                          yukarıda yer alan bilgiler doğrudur ve kayıtlarımıza uygundur. ...../..../19..
            NOT :
            Bu bilgi formuna; Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından tapu siciline                 BİLGİ FORMUNU DÜZENLEYENİN
kayıtlı gayrımenkullerin satışları ile ilgili bilgiler kayıt edilecek ve takip eden               İmzası                    Kaşesi
ayın 15. günü akşamına kadar "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel 
Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi Ulus/Ankara" adresine taahhütlü olarak 
gönderilecektir.

            Bilgi formlarında yer alan bilgilerin eksik, yanlış ve yanıltıcı olmasından 
doğrudan yetkili makam ve memurlar sorumlu olacaklardır. Eksik, yanlış 
veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında Vergi Usul Kanununun 361. maddesi 
hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.