vergi mevzuatı          
Resmi Gazete: 10.05.1989 Çarşamba Sayı: 20161 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:194
   
            1 - MÜHENDİS VE MİMARLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN PLAN, PROJE, RESİM VE HESAPLARIN BULUNDUĞU BELGELERDE YER ALACAK ASGARİ BİLGİLER

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257. maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, Mühendis ve Mimarlarca düzenlenen plan, proje, resim ve hesapların yer aldığı ve yetkili mercilerce tasdik edilen belgelerde, 1/6/1989 tarihinden itibaren aşağıdaki bilgilere yer verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

            A - Plan, Proje, Resim ve Hesapları yapanların :
            a) Adı soyadı, unvanı ve adresi,
            b) Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve (hesap) sicil numarası,
            c) Kayıtlı bulunduğu oda,

            B - Plan, Proje, Resim ve Hesapları yaptıranların :
            a) Adı soyadı, unvanı ve adresi,
            b) Varsa bağlı bulunduğu vergi dairesi ve (hesap) sicil,numarası.

            Bu bilgilerin, plan, proje, resim ve hesapların yer aldığı belgelerde, eksiksiz ve doğru olarak bulunmasından düzenleyenler ve bunları tasdik eden kurum ve kuruluşlar Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre sorumludurlar.

            2 - MÜHENDİS VE MİMARLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN PLAN, PROJE, RESİM VE HESAPLARI TASDİK EDEN VALİLİK, BELEDİYE  VE TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU GİBİ KURUM VE KURULUŞLARCA DEVAMLI BİLGİ VERME

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun, 148, 149. maddelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, Valilikler, Belediyeler, Türkiye Elektrik Kurumu gibi kurum ve kuruluşlara, tasdiklerini yaptıkları, plan, proje, resim ve hesaplarla (Mühendis ve Mimarlar tarafından yapılmış) ilgili olarak aşağıda açıklanan esaslar çerçevesinde, sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

            a) Yukarıda açıklanan kurum ve kuruluşlar, tasdik ettikleri plan, proje, resim ve hesaplarla ilgili ekte yer alan formda (Valilik, belediye ve Türkiye Elektrik Kurumu Gibi Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Tasdik Edilen Plan, Proje, Resim ve Hesaplarla İlgili Olarak Doldurulacak Bilgi Formu) bulunan bilgileri "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi Ulus/ANKARA" adresine 1/7/1989 tarihinden itibaren göndereceklerdir.

            b) Bildirimler aylık dönemler halinde doldurularak, ilgili olduğu dönemi takip eden ayın en geç 15. günü akşamına kadar taahhütlü olarak postaya verilecektir. (Haziran 1989 ayına ait ilk bilgi formu 15 Temmuz 1989 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır.)

            Bilgi formlarında yazılı bilgileri vermeyen, eksik, yanlış veya yanıltıcı olarak veren yetkili makam ve memurlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul kanununun 361. maddesi uyarınca işlem yapılacaktır.

            Tebliğ olunur.

VALİLİK, BELEDİYE VE TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU GİBİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN TASDİK EDİLEN PLAN, PROJE, RESİM VE HESAPLARLA İLGİLİ BİLGİ FORMU 

BİLGİ FORMUNU
Düzenleyen                 :
Düzenleyenin Adresi :                                                                                                     İlgili Dönem :
 
PROJE, RESİM VE HESAPLARI YAPANIN YAPILAN İŞİ NEV'I PROJE, RESİM VE HESAPLARI YAPTIRANIN
Adı, Soyadı

 

Adresi Mesleği Vergi Dairesi  Vergi Dairesi Sicil (Hesap) No Adı, Soyadı veya Ünvanı Adresi Vergi Dairesi Vergi Dairesi Sicil (Hesap) No
         

 

 

 

 

 

 

         
 

            Yukarıda yer alan bilgiler doğrudur ve kayıtlarımıza uygundur. …/…/19…

                                                                                                      BİLGİ FORMUNU DÜZENLEYENİN
                                                                                                      İmzası                            Kaşesi
            NOT:
            Bu bilgi formu Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimarlar tarafından düzenlenen Proje, Resim ve Hesaplar hakkındaki bilgiler aylık olarak kayıt edilecek ve takip eden ayın 15. Günü akşamına kadar "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi Ulus/ANKARA" adresine taahhütlü olarak gönderilecektir.

            Bilgi formlarında yer alan bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından doğrudan bilgi formunu düzenleyen yetkililer sorumlu olacaklardır.Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında Vergi Usul Kanununun 361. Maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.