vergi mevzuatı          
Resmi Gazete: 10.05.1989 Çarşamba Sayı: 20161 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:195
   
            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 148 ve 149. maddelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak kıymetli maden, taş ve eşyaları işleyen veya şekil verenlere (Kuyumcu, mıhlamacı gibi) 1/6/1989 tarihinden itibaren aşağıda açıklanan esaslar çerçevesinde sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

            a) Kıymetli maden, taş ve eşyaları işleyen veya şekil verenler işledikleri veya şekil verdikleri kıymetli maden, taş ve eşyalarla ilgili ekte yer alan formda (Kıymetli Maden, Taş ve Eşyaları İşleyenler veya Şekil Verenler Tarafından Doldurulacak Bilgi Formu) bulunan bilgileri "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi Ulus/ANKARA" adresine 1/7/1989 tarihinden itibaren göndereceklerdir.

            b) Bildirimler aylık dönemler halinde doldurulacak ilgili olduğu dönemi takip eden ayın en geç 15. günü akşamına kadar taahhütlü olarak postaya verilecektir. (Haziran 1989 ayına ait ilk bilgi formu 15 Temmuz 1989 tarihine kadar gönderilmiş olacaktır.)

            Bilgi formlarında yazılı bilgilerini eksik, yanlış ve yanıltıcı olmasından doğrudan doğruya bu formu dolduran mükellefler sorumlu olacaklardır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 ve 361. maddeleri hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

            Tebliğ olunur.

KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYALARI İŞLEYENLER VEYA ŞEKİL VERENLER TARAFINDAN DOLDURULACAK BİLGİ FORMU

Kıymetli Maden, Taş veya Eşyaları
İşleyen veya Şekil Verenin 

Adı, Soyadı veya Ünvanı :
Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Dairesi Sicil (Hesap)No :                                                                                              İlgili Dönem :
 
Kıymetli Maden, Taş veya Eşyayı İşlenmek veya Şekil Vermek Üzere Teslim Edenin İşlenen veya şekil verilen kıymetli maden veya taş veya eşyanın  Düzenlenen Faturanın
Adı, Soyadı veya Ünvanı Adresi Vergi Dairesi Vergi Dairesi Sicil (Hesap) No Düzenlediği İrsaliyenin İşlenmek veya şekil vermek üzere verilen malın Cinsi Miktarı Tarihi Numarası Tutarı
Tarihi Numarası Cinsi Miktarı
 

 

 

 

 

  

                       
 

            Yukarıda yeralan bilgiler doğrudur ve kayıtlarımıza uygundur. …/…/19…

            Not:
            Bu bilgi formu aylık olarak doldurulacak ve takip eden ayın                 BELGEYİ DÜZENLEYENİN
15. günü akşamına kadar  dolduran mükellefler tarafından "Maliye                Adı, Soyadı            İmzası
ve Gümürük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat                    veya Kaşesi
Şubesi Ulus/ANKARA" adresine taahhütlüb olarak gönderilecektir. 

           Bilgi formlarında yeralan bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı 
olmasından doğrudan doğruya bu formu dolduran mükellefler sorumlu 
olacaklardır.Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren kişiler hakkında Vergi 
Usul Kanununun Mükerrer 355. Ve 361. Maddeleri hükümleri uyarınca 
işlem yapılacaktır.