vergi mevzuatı          
Resmi Gazete: 10.05.1989 Çarşamba Sayı: 20161 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:196
   
1 - İMALATÇI SINAİ MÜESSESELERDE DEVAMLI BİLGİ VERME : 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 ve 149. maddelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, imalat işi yapan ve 10 kişiden fazla işçi çalıştıran sınai müesseselere, aşağıdaki esaslar çerçevesinde sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir. 

            a) Yukarıda açıklanan işletmeler, imalatları ile ilgili ekte yer alan formda (imalatçı Sınai Kuruluşlar Tarafından Doldurulacak Bilgi Formu) Bulunan bilgileri her bir imalat birimi (fabrikası, atölyesi veya imalathanesi) itibariyle "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi Ulus /ANKARA" adresine göndereceklerdir. 

            Bildirimler 11 ile 50 arasında işçi çalıştıran müesseseler tarafından 6'şar aylık dönemler itibariyle (birinci dönem; Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları, ikinci dönem Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları) 51 ve daha fazla işçi çalıştıran müesseseler tarafından da 3'er aylık dönemler itibariyle (Ocak, Şubat, Mart-Nisan, Mayıs, Haziran-Temmuz, Ağustos, Eylül-Ekim, Kasım, Aralık) doldurularak ilgili olduğu dönemi takip eden ayın 15. günü akşamına kadar taahhütlü olarak postaya verilecektir. 

            aa) 1988 yılına (1/1/1988 - 31/12/1988) ait bilgiler bir bilgi formuna, 
 
            bb) 1989 yılının ilk altı ayına (1/1/1989 - 30/6/1989) ait bilgiler bir bilgi formuna, doldurularak en geç 31/7/1989 tarihine kadar yukarıda belirtilen adrese taahhütlü olarak gönderilecektir. 

            cc) 1/6/1989 tarihinden sonraya isabet eden bilgiler ise yukarıda belirtilen dönemler itibariyle dönemi takip eden ayın 15. günü akşamına kadar gönderilecektir. Buna göre, 11 ile 50 arasında işçi çalıştıran imalatçı müesseseler 1989 yılının ikinci dönemine ait (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık) gibi bilgi formunu en geç 15 Ocak 1990 tarihine kadar, 51 ve daha fazla işçi çalıştıran müesseseler ise 1989 yılının üçüncü dönemine ait (Temmuz, Ağustos, Eylül) bilgi formunu 15 Ekim 1989 tarihine kadar göndermiş olacaklardır. Bu dönemlerden sonraki dönemlere ait bilgi formları da yukarıda belirtilen esaslara göre gönderilmeye devam edilecektir. 

            b) Gönderilecek olan bilgi formuna, ilgili olduğu aylarda harcanan enerjiye ilişkin faturaların tasdikli fotokopileri eklenecektir. Elektrik faturaları Türkiye Elektrik Kurumu diğer enerji faturaları ise işletme yetkilileri tarafından ad-soyad, görev, unvan ve tarih yazılarak imzalanmak suretiyle tasdik edilecektir. Faturaların kullanılan enerjinin ilgili olduğu aydan sonra işletmeye intikal etmesi halinde, bu faturalar işletmeye intikal ettiği ayın bilgi formuna eklenecektir. 

            c) Harcanan enerjinin miktarları kömür, odun gibi katı yakıtlar için kilogram (Kg.) fuel-oil, mazot gibi akaryakıtlar için litre (Lt), havagazı, doğalgaz gibi yakıtlar için metreküp (m2), sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için Kg., elektrik için kilowat saat (Kws) olarak belirtilecektir. 

            d) Genel ve Katma Bütçeli İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyeler ve Köyler ile bunların oluşturdukları birliklere ait veya tabi olan veya bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinde tanımı yapılan Teşebbüs, Teşekkül, Kuruluş, Müessese, Bağlı Ortaklık ve sermayesinin en az % 51'i bunlara ait olan anonim şirketler, söz konusu formu doldurma ve gönderme zorunluluğu dışında bırakılmışlardır. 

            Bilgi formlarında yer alan bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından doğrudan işletme yetkilileri sorumlu olacaklardır. Eksik yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 ve 361. maddeleri hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır. 

            Tebliğ olunur.

İMALATÇI SINAİ KURULUŞLAR TARAFINDAN DOLDURULACAK BİLGİ FORMU
İMALATÇI İŞLETMENİN  Adı Soyadı (Ünvanı)   KAPASİTE RAPORUNUN Veriliş Tarihi 
Numarası ve Yeri
 
Adresi   Üretim kapasitesi  
Vergi Dairesi Sicil (Hesap) No.   Son Değişiklik Tarihi  
Sanayi Sicil No:   ELEKTİRİK SAYAÇLARININ  Sayısı Adedi      
İşyerinin Kiralık Olması Halinde Mal Sahibinin Adı, Soyadı (Ünvanı), Vergi Dairesi, Vergi Dairesi Sicil (Hesap) No.   Numaraları      
Yıl Başındaki göstergesi (kws)      
Yıl Sonundaki Göstergesi (kws)      
 
 
........ DÖNEMİNDE
ÜRETİMDE KULLANILAN ANA (İLK) MADDELERİN
ÜRETİLEN MAMUL MADDELERİN
Çalıştırılan İşçi Sayısı
HARCANAN ENERJİNİN
(elektrik için kws, akaryakıt için litre veya kg, kömür, odun vs. için kg., hava gazı ve doğal gaz için m3, sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) için kg.)
Cinsi
Miktarı
Cinsi
Miktarı
Cinsi
Miktarı
 

 

 

 

           
 

             Yukarıda yer alan bilgiler doğrudur ve kayıtlarımıza uygundur.              FİRMA SAHİBİNİN (YETKİLİSİNİN)
EK : Harcanan enerjiye ilişkin olup firma ve Türkiye Elektrik Kurumu           Adı, Soyadı                   İmzası
yetkililerince Adı, Soyadı İmzası tasdikli fatura örnekleri. 

NOT
             Bu bilgi formu 11 ile 50 arasında işçi çalıştıran müesseseler tarafından 
6'şar aylık dönemleri takip eden Ocak ve Temmuz aylarının 15. günü akşamına 
kadar, 51 ve daha fazla işçi çalıştıran müesseseler tarafından ise 3'er aylık dönemler 
itibari ile dönemleri takip eden Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 15. günü 
akşamına kadar "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat 
Şubesi Ulus/ANKARA" adresine taahhütlü olarak gönderilecektir. 
             Bu bilgilerin belirtilen süre içinde verilmemesi veya eksik, yanlış veya yanıltıcı 
verilmesi halinde, ilgililer hakkında Vergi Usul kanununun Mükerrer 355. ve 361. maddesi 
hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır..