vergi mevzuatı          
Resmi Gazete: 31.08.1989 Perşembe Sayı: 20268 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:197
   
            A - NOTERLER TARAFINDAN DÜZENLENEN VEKALETNAMELERDE YER ALACAK ASGARİ BİLGİLER : 

            1 - 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257. Maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 1/8/1989 tarihinden itibaren noterler tarafından düzenlenen vekaletnamelerde bulunması gereken bilgilerin yanısıra aşağıda yazılı bilgilere de yer verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

            a) Vekaletname verenin adı, soyadı, unvanı, adresi, 

            b) Vekaletname verenin varsa gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesi sicil (Hesap) numarası, 

            c) Vekaletname verilenin adı, soyadı, unvanı, adresi, 

            d) Vekaletname verilenin varsa bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi dairesi sicil (Hesap) numarası, 

            e) Vekaletname verilen avukat ise, bağlı bulunduğu baro, 

            Noterler bu bilgilerin vekaletnamelerde eksiksiz ve doğru olarak bulunmasından sorumlu olacaklardır. 

            2 - 1/8/1989 Tarihinden önce düzenlenen ve yukarıdaki bilgilerin tamamını kapsayan vekaletnameler ile bu tarihten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında mahkemelerde, icra ve iflas dairelerinde dava ve iş takip edilmesine başlanması halinde eksik olan bilgiler vekaletnamelerin arkasına vekil tarafından yazılmak ve imzalanmak suretiyle tamamlanır. 

            B - MAHKEMELERDE VE İCRA VE İFLAS DAİRELERİNDE DAVA VE İŞ TAKİBİNDE 
BULUNAN AVUKATLARLA İLGİLİ OLARAK MAHKEMELER VE İCRA VE İFLAS DAİRELERİNCE BİLGİ VERME : 

            1 - 213 sayılı Vergi Usul kanununun 148 ve 149. Maddelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak mahkemelere (yüksek mahkemeler dahil) ve İcra ve İflas dairelerine( İcra ve İflas işlerinin yazı işleri müdürleri tarafından yürütüldüğü yerler dahil), 1/8/1989 tarihinden itibaren, vekil olarak dava veya icra iflas işlerini yürüten avukatlar hakkında aşağıda açıklanan esaslar çerçevesinde sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.  

            a) Mahkemeler (yüksek mahkemeler dahil) ve icra ve iflas daireleri (icra ve iflas işlerinin yazı işleri müdürleri tarafından yürütüldüğü yerler dahil); 1/8/1989 tarihinden itibaren vekil olarak dava takip etmeye başlayan avukatların vekaletnameleri ile dosyalarından yararlanarak, ekli "Yüksek Mahkemeler, Mahkemeler ve İcra İflas Dairelerinde Dava ve İş Takip Eden Avukatlarla İlgili Olarak Doldurulacak Bilgi Formu"nda bulunan bilgileri "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi Ulus-Ankara" adresine göndereceklerdir. 

            b) Esas olarak bilgi formları, 1/8/1989 tarihinden itibaren dava veya icra ve iflas işlerini yürüten avukatlar hakkında doldurulacaktır. Ancak, 1/8/1989 tarihinden önce başlayan ve devam etmekte olan dava ve icra takipleri, 1/8/1989 tarihinden sonra başka bir avukatın takip etmeye başlaması halinde bu yeni avukat hakkında da bilgi verilecektir. 

            c) Bilgi formları, ilgili mahkemelerin yazı işleri müdürlükleri ve icra ve iflas dairesi müdürlükleri tarafından doldurularak tasdik edilecektir. 

            d) Bildirimler, üçer aylık dönemler halinde (Ocak, Şubat, Mart-Nisan, Mayıs, Haziran-Temmuz, Ağustos, Eylül-Ekim, Kasım, Aralık) doldurularak ilgili olduğu dönemi takip eden ayın (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) en geç 15. Günü akşamına kadar tahhütlü olarak gönderilecektir. 

            e) Bilgi formlarının basım ve dağıtımı Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Vergi Daireleri ile mal müdürlükleri bölgelerinde bulunan mahkemelere ve icra dairelerine bu formların intikalini sağlayacaklardır. 

            2 - Bilgi formlarında yazılı bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından mahkeme yazı işleri müdürleri ve icra iflas dairesi müdürleri sorumlu olacaklardır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında Vergi Usul Kanunu Hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır. 

            3 - Adalet Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığından Tebliğ olunur.  

YÜKSEK MAHKEMELER, MAHKEMELER VE İCRA VE İFLAS DAİRELERİNDE DAVA VE İŞ TAKİP EDEN AVUKATLARLA İLGİLİ OLARAK DOLDURULACAK BİLGİ FORMU 

        Mahkeme veya İcra ve İflas 
        Dairesinin Adı:                                                                 İlgili Dönem :
 

Sıra No Dosya Esas No Davanın Takibin Konusu veya Suçun Nev'I DAVACI VEKİLİNİN (Avukatı) DAVALI VEKİLİNİN (Avukatı)
Adı, Soyadı Bağlı bulunduğu baro Gelir vergisi yönünden Adı, Soyadı Bağlı bulunduğu baro Gelir vergisi yönünden
Bağlı bulunduğu vergi dairesi Vergi dairesi sicil (hesap) no Bağlı bulunduğu vergi dairesi Vergi dairesi sicil (hesap) no
 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 
            Yukarıda yer alan bilgiler doğrudur ve kayıtlarımıza uygundur. .../.../19...

                                                                                            YAZI İŞLERİ VEYA İCRA VE
                                                                                            İFLAS DAİRESİ MÜDÜRÜNÜN

                                                                                            Adı Soyadı:
                                                                                            Ünvanı :
                                                                                            İmzası :

            NOT :
            Bu bilgi formu 3'er aylık dönemler (Ocak, Şubat, Mart-Nisan, Mayıs, Haziran-Temmuz, Ağustos, Eylül-Ekim, Kasım,Aralık) halinde doldurulacak ve takip eden ayın (Ocak, Nisan, Temmuz, Kasım) 15. günü akşamına kadar mahkemelerin yazı işleri müdürleri ile icra ve iflas dairesi müdürleri tarafından "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi Ulus/ANKARA" adresine taahhütlü olarak gönderilecektir. 

            Bu bilgi formlarında yer alan bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından mahkemelerin yazı işleri müdürleri ile icra ve iflas dairesi müdürleri sorumlu olacaklardır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler Hakkında Vergi Usul kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

            Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinde sadece davalı kamu kurumunun adını yazmak yeterli olacaktır.