vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 17.08.1989 Perşembe Sayı: 20255 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:199
 
             213 sayılı Vergi Usul Kanununun işyeri kapatma cezası ile mükerrer 354. maddesinde, belge düzenine uymadıkları bir takvim yılı içerisinde üç ayrı tarihte tespit edilen mükelleflerin işyerlerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığının kararı ile haftaya kadar kapatılabileceği ve Bakanlığın bu yetkisini mahalline devredebileceği hükmü yer almaktadır.

            Bu hükme dayanılarak işyeri kapatma cezasına ilişkin usul ve esaslar 27/5/1988  gün ve 19824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 181 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilmiştir.

            181 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            "6- İlgili valilikçe, bir takvim yılı içerisinde kapatma cezasına ilk defa muhatap olan işyerleri 3 gün, ikinci defa muhatap olan işyerleri 5 gün ve üçüncü defa muhatap olan işyerleri ise 7 gün süre ile kapatılacaktır."

            Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce haklarında üç tespit yapılan mükelleflerin işyerlerinin kapatılmasında 181 sıra numaralı Vergi Usul kanunu Genel Tebliğindeki sürelere uyulacaktır.

            Daha önce bir veya iki tespit yapılıp bu Tebliğin yayımından sonra yeni bir tespit veya tespitler yapılarak kapatılmasına karar verilen işyerleri için bu Tebliğler belirlenen yeni süreler dikkate alınmak suretiyle işlem yapılacaktır.

            Tebliğ olunur.