vergi mevzuatı  
Tarih: 17.01.1950
Maliye Bakanlığı'ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:2


            Vergi Usul Kanununun 97. maddesindeki yetkiye müsteniden 17 yayın sayılı kitabın 36. sahifesinde tebliğlerin posta ile yapılması için gerekli ihtazatın ikmaline kadar memur vasıtasıyla yapılacağı belirtilmişti. Ahiren tebliğ zarfları teşkilatımıza gönderilmiş olduğundan bundan sonra tebligatın posta ile yapılması ancak zamanaşımı ile ilgili tebligatın memur vasıtasıyle yapılmasına devam edilerek zamanaşımına meydan verilmemesi ve keyfiyetin ilçelere de acele bildirilmesi Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği 2 seri numaralıdır.