Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.11.1989 Cumartesi Sayı: 20353 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:200
   
            Bilindiği gibi hizmet işletmelerinde adisyon kullanımına ilişkin 185 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 18 Ağustos 1988 gün ve 19903 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 257. maddesi ile 227. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak adisyon kullanımı konusunda 185 sıra numaralı Genel Tebliğde yer alan uygulama esaslarına ek olarak aşağıdaki uygulama esaslarına da ayrıca yer verilmiştir.
 

            I - ADİSYON KULLANMAK ZORUNDA OLAN HİZMET İŞLETMELERİ :
            Adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmeleri 185 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

            Söz konusu Genel Tebliğde açıklanmış bulunan işletmelere ilave olarak, kurumlar vergisi veya gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olup şehirlerarası karayolları üzerinde hizmet veren lokanta, kafeterya, pastane, kulüp ve benzeri işletmelerde de bu Genel Tebliğ ile adisyon kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

            II - ADİSYON MASASI UYGULAMASININ KALDIRILMASI :
            185 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre adisyon kullanmak zorunda olan mükellefler, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren;

            1 - Hizmet işletmelerinde, ayrıca adisyon masası bulundurmayacaklardır.

            2 - Adisyonlar, müşteriden sipariş alınırken kopyalı ve en az iki örnek olarak düzenlenecek ve müşteri masasına bırakılacaktır. Daha sonra alınan ¦siparişlerin de adisyona işleneceği tabiidir.

            3 - Hizmetin tamamlanmasından sonra adisyon müşteriye ibraz edilecek ve bu ¦adisyona dayanılarak hesap ödenecektir. Ayrıca müşterinin talebi ¦beklenilmeksizin fatura, fatura vermeyi gerektirmeyen hallerde de perakende ¦satış fişi veya yazar kaşa fişi düzenlenerek, adisyonun birinci örneği ile birlikte müşteriye verilecek, ikinci örneği ise işletmede kalacaktır.

            III - ADİSYONLARA DÜZENLENME SAATİ YAZILMA ZORUNLULUĞU :
            Bu Genel Tebliğin yayınlandığı tarihten itibaren müşteri masasına bırakılan adisyonlara düzenlenme saati yazılacaktır. Düzenlenme saati yazılmayan adisyonlar, müşteri masasına konmuş olsa dahi hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

            IV - ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI UYGULANMASI :
            Kullanılmayan düzenlenmeyen veya düzenlenip müşteri masasına konulmayan her bir adisyon için 213 sayılı Vergi Usul kanununun 353. maddesinin 2 numaralı bendinin ikinci fıkrası uyarınca ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

            V - YÜRÜRLÜK :
            185 sıra numaralı Vergi Usul kanunu Genel Tebliğinin, bu Genel Tebliğe aykırı olmayan hükümleri yürürlüktedir.

            Bu Genel Tebliğ hükümleri yayınlandığı tarihi takip eden ayın birinci gününde yürürlüğe girer.

            Tebliğ olunur.