vergi mevzuatı          
Resmi Gazete: 17.10.1990 Çarşamba Sayı: 20668 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:205
   
            Tarım Ürünlerinin alım bedelli üzerinden yapılması gereken gelir vergisi tevkifatı konusunda uygulanacak esaslar, 15/9/1990 gün ve 20636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 164 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiştir. 

            Buna göre, 5590 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan borsalar, alım-satımını tescil ettikleri zirai ürünler üzerinden yapılması gereken vergi tevkifatını sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya yetkili kılınmışlardır. Öte yandan aynı Genel Tebliğ ile borsalara, borsada işlem gören ürünlerin alış ve satışlarını kişi bazında (cari hesaplarda) izlemek ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına bilgi vermek zorunluluğu getirilmiştir : 

            5590 sayılı Kanuna göre kurulan borsalara getirilen sürekli bilgi verme zorunluluğunun usul ve esasları, Vergi Usul kanununun 149 uncu maddesine göre aşağıda belirlenmiştir. 

            1 - Ticaret Borsaları, 1 Ekim 1990 tarihinden itibaren ekte yer alan formda (Ticaret Borsaları Tarafından Doldurulacak Bilgi Formu) bulunan bilgileri, borsaya kayıtlı her üye için ayrı ayrı olmak üzere "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No. : 82, 06570 Maltepe / ANKARA " adresine göndereceklerdir. 

            2 - Bilgi formları birer yıllık dönemler itibariyle doldurulacak ve ilgili olduğu dönemi takip eden Ocak ayı sonuna kadar taahhütlü olarak postaya verilecektir. 

            3 - 1990 yılına (1/10/1990-31/12/1990) ait bilgi formu, en geç 31/1/1991 tarihine kadar yukarıda belirtilen adrese taahhütlü olarak gönderilecektir. 

            4 - Bilgi formları, borsa yetkililerince imzalanıp, onaylanacaktır. 

            5 - İstenilen bilgilerin tamamını kapsaması ve onanması şartıyla, bilgi formu yerine bilgisayar çıktısı da gönderilebilecektir. 

            Bilgi formlarında yer alan bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından doğrudan borsa yetkilileri sorumlu olacaktır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında Vergi Usul Kanununun 361 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır. 

            Tebliğ olunur.