vergi mevzuatı          
Resmi Gazete: 04.12.1990 Salı Sayı: 20715 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:207
   
            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri (imtiyazlı şirketler ve dar mükellefler hariç; kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil) bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, her hesap dönemi sonu itibariyle aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler..." denilmektedir.

            Aynı maddenin 10 uncu bendinde ise değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranının her yıl Aralık ayı içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ilan edileceği hükmü yer almaktadır.

            Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 1990 yılı için % 55,5 (Yüzde ellibeş virgül beş) olarak tespit edilmiştir.

            Yeniden değerlemenin usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar daha önce yayınlanmış bulunan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

            Öte yandan, kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu Kanun hükmü uyarınca yaptıkları "yeniden değerleme" işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar, 22/2/1990 tarih ve 20441 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2 sıra numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

            Anılan Genel Tebliğe göre, yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarı 3.000.000.000.- lirayı aşan kurumlar vergisi mükellefleri, yeniden değerlenmiş iktisadi kıymetler üzerinden amortisman ayırabilmeleri için yeniden değerleme işlemlerini, yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmek zorundadırlar.

            Yeniden değerleme sonucunda doğan değer artış fonunun kurumlarca sermayelerine eklenmesi halinde de değer artış fonunun miktarına bakılmaksızın fonun hesaplama işlemleri ve fonun sermayeye eklenmesi işlemlerinin yeminli mali müşavirlerce tasdik edilmesi gerekmektedir.

            Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin tutarı 3.000.000.000.- liradan az olan kurumlar vergisi mükellefleri de diledikleri takdirde, anılan tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde "yeniden değerleme" işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.

            Yeminli mali müşavirlere tasdiki zorunlu tutulan "yeniden değerleme" işlemlerine ait amortisman uygulamasından ve değer artış fonunun sermayeye eklenebilmesi imkanından yararlanılabilmesi, bu işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğunun yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen Yeniden Değerleme Tasdik Raporu ile belgelenmesine bağlı bulunmaktadır.

            Tebliğ olunur.