vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.08.1991 Çarşamba Sayı: 20953 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:210
  
            1 - STANDART YAPI RUHSATI KULLANMA ZORUNLULUĞU : 

            İnşaat yapmak üzere, belediyelere başvuran yapı sahiplerine "yapı ruhsatı" verilmekte, dolayısıyla bu ruhsat alınmadan inşaata başlanılamamaktadır.Ancak, belediyelerce verilen yapı ruhsatları arasında bir uyum bulunmamakta, pekçok belediye farklı şekil ve içerikte yapı ruhsatı kullanmaktadır. Bu farklılıklar ise çeşitli sakıncalar doğurmaktadır. 

            Bu sakıncaları önlemek ve uygulama birliğini sağlamak için, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığını Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, belediyelere, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve bu Tebliğin ekinde yer alan "TS 8737" no.lu  "Yapı Ruhsatı" belgesini kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Belediyeler, aşağıda belirtilen tarihten itibaren yeni yapı inşaası, eski yapılara kat ilavesi, tadilat, fosseptik, bahçe duvarı, istinat duvarı ve benzeri inşaatlara başlanılması için  yeni yapı ruhsatını kullanacaklardır. 

            Yapı ruhsatları, 1 asıl ve 3 nüsha olarak düzenlenecek ve bunu onaylayan belediye tarafından yapı ruhsatının aslı yapı sahibine verilecek, 1 nüsha belediyede kalacak 2 nüsha Maliye ve Gümrük Bakanlığına, son nüshası ise Devlet İstatistik Enstitüsüne gönderilecektir. 

            "TS 8737" No.lu Yapı Ruhsatının kullanılmasına, bu Tebliğin yayımlanmasını takibeden 3. ayın başından itibaren başlanacaktır. 

            2 - İNŞAAT MALİYETLERİNİ "YAPI BİRİM MALİYETLERİNE" GÖRE HESAPLAMA ZORUNLULUĞU : 

           Belediyelerce verilen yapı ruhsatı belgelerinde; yapı maliyetinin hesaplanmasında o yıl için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı ve grubu itibariyle belirlenen ve Resmi Gazete'den ilan edilen "yapı birim maliyetleri" esas alınacaktır. 

            3 - BELEDİYELER TARAFINDAN "YAPI RUHSATLARI İLE İLGİLİ OLARAK MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞINA SÜREKLİ BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU : 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 ve 149. maddeleri hükmüne göre belediyeler; bir ay içerisinde verdikleri "TS 8737" no.lu yapı ruhsatlarının 2. nüshalarını, verildiği ayı takibeden ayın 15. günü akşamına kadar "Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Vergi İstihbarat Şubesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No. : 82, 06570 Maltepe/ANKARA" adresine taahhütlü olarak göndereceklerdir. Bir ay içerisinde hiç yapı ruhsatı verilmemesi halinde ise ilgili belediye, örneği bu tebliğ ekinde yer alan bir yazıyla bu durumu aynı süre içerisinde yukarıda belirtilen adrese bildirecektir. 

            Yapı ruhsatlarında yazılacak yapı maliyetinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan "yapı birim maliyetlerinden" daha düşük bir değerle hesaplanması, eksik yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde; yapı sahibi veya yapı müteahhidi ile birlikte yapı ruhsatını onaylayan belediye yetkilileri de Vergi Usul kanunu hükümleri uyarınca sorumlu olacaklardır. 

            4 - İçişleri Bakanlığı ve Maliye Gümrük Bakanlığından ; 

            Tebliğ olunur. 

  

........... BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

            Sayı    :                                                                                              .../.../19..  
            Konu    : Yapı Ruhsatı  

                                                                        MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI  
                                                                        GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
                                                                        Vergi İstihbarat Şubesi  
                                                                        G.M.K. Bulvarı No. : 82  
                                                                        06570 Maltepe  
                                                                                                                   A N K A R A  

            ............. Döneminde Belediyemizce hiçbir yapı ruhsatı verilmemiştir.  
Bilgilerinize arz ederim.  

İ m z a  

            UDK 371.6               TÜRK STANDARTLARI                   TS 8737/Şubat 1991  


YAPI RUHSATI  
(BUILDING LICENCE)  

            0 -  KONU, TARİF, KAPSAM, AMAÇ  
            0.1 -  KONU  
            Bu standard, Yapı Ruhsatı'nın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine,numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dairdir.  

            0.2 -  TARİF  
            0.2.1 -  Yapı Ruhsatı  
            Yapı ruhsatı, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek yapılar için Belediye veya Valiliklerce, İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen belgedir.  

            0.3 -  KAPSAM  
            Bu standart, Yapı Ruhsatı'nı kapsar.  

            0.4 - AMAÇ  
            Bu standardın amacı, Yapı Ruhsatı'nda boyut, malzeme, imalat özellikleri, sayfa düzenlemesi ve bilgi başlıkları yönünden birlik, kullanma ve kontrolda kolaylık sağlamaktır.  
  
              1 -  SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLER  
            1.1 -  SINIFLANDIRMA  
            1.1.1 -  Sınıflar  
            Yapı Ruhsatı bir sınıftır.  
            1.2 -  ÖZELLİKLER  
            1.2.1 -  Görünüş  
            1.2.1.1 -  Genel  
            Yapı Ruhsatının basıldığı kağıt, lekesiz, deliksiz, yırtıksız, kırışıksız, buruşuksuz, pürüzsüz ve düzgün bir yapıda olmalıdır.  

            1.2.1.2 -  Renk  
            Yapı Ruhsatının basıldığı kağıdın rengi beyaz olmalıdır  
            1.2.2 -  Malzeme  
            1.2.2.1 -  Kağıt;  
            Yapı Ruhsatının basıldığı kağıt, TS 5735 'e uygun, I. hamur kağıt olmalı, üzerine mürekkeple yazıldığında mürekkebi dağıtmamalı, arka yüze geçirmemelidir.  
            1.2.3 -  Yapı Ruhsatının İmali İle İlgili Özellikler  
            - Yapı Ruhsatı üst kenardan tutkallı 100 yapraklı bloklar halinde hazırlanmalıdır.  
            - Baskı şekli ve ölçüleri Föy-1'de verildiği gibi olmalıdır.  
            - Harf ve çizgi karakterleri Çizelge-1'de verildiği gibi olmalıdır.  
            - Çizgiler düzgün ve net, yazılar okunaklı basılmış olmalıdır.  
            - Yapı Ruhsatı ön ve arka yüz baskılı olmalıdır.  
            - Duyuru sayfası 1 asıl ve 3 nüshada 1 adet yer alacak şekilde blok harman yapılmalıdır.  
            - Kenarları düzgün ve çapaksız kesilmiş olmalıdır.  
            - Yapı ruhsatının sağ üst köşesinde yer alan "İŞ BU YAPIDA TÜRK STANDARDINA  
            UYGUN YAPI MALZEMESİ VE YAPI ELEMANI KULLANILMASI ŞARTTIR. BU ŞART GEÇİCİ  
            KABULE VEYA İSKAN RUHSATINA  ESAS TEŞKİL EDER" ifadesi kırmızı renkte  
            basılmalıdır.  

ÇİZELGE 1 - Yapı Ruhsatı'nın Harf ve Çizgi Karakterleri
  
HARF KARAKTERLERİ
Bilgi Başlıkları Boyut ve Özellikler
- "YAPI RUHSATI"... (Föy-1/A)  
- Açıklama ve Duyuru Kısmındaki yazılar ile sağ üst köşede yeralan kırmızı yazılar.  
(Föy-1/A, Föy-1/B ve Föy-2)  
- Diğerleri (Föy-1/A-Föy-1/B)
12 Punto büyük harf  
  

 8 Punto küçük ve büyük harf  
6 Punto büyük ve küçük harf 

ÇİZGİ KARAKTERLERİ
- Kenar çerçeve çizgileri  
- Bilgi başlıklarını ayıran yatay ve dikey çizgiler  
- Satır çizgileri  
- Dosyalama işareti (Föy-1/A)
2 Punto Tam siyah  
2 Punto yarım sihay  
2 punto ince  
2 punto ince
              1.3 - BOYUT VE TOLERANSLAR  
              1.3.1 - Boyutlar  
              Yapı Ruhsatının basıldığı kağıdın boyutları TS 506'daki A serisinin A4boyutuna uygun olmalıdır.  
              1.3.2 - Toleranslar  
              Yapı Ruhsatının basıldığı kağıdın boyutlarının toleransları TS 506'ya uygun olmalıdır.  
              1.4 - ÖZELLİK, MUAYENE VE DENEY MADDE NUMARALARI  
              Bu stardardda belirtilen özellikler ile bunların muayene ve deney madde numaraları Çizelge-2'de verilmiştir.  
 
ÇİZELGE 2 - Özellik, Muayene ve Deney Madde Numaraları
    
Sıra No Özellik Madde No ve Adı Muayene ve Deney Madde No
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7
1.2.1 - Görünüş  
1.2.2.1 - Kağıt  
1.2.3 - Yapı Ruhsatı imali ile İlgili özellikler  
1.3 - Boyut ve toleranslar  
3.1 - Ambalajlama  
3.2 - İşaretleme  
3.3 - Etiketleme 
2.2.1  
2.3.1,2.3.2  
2.2.1,  
2.2.2  
2.2.1  
2.2.1  
2.2.1
  

            2 - NUMUNE ALMA, MUAYENE VE DENEYLER  
            2.1 - NUMUNE ALMA  
            Bir defada muayeneye sunulan ve en az 1200 adet Yapı Ruhsatı bir parti sayılır. Parti büyüklüğüne göre partiden alınacak numune miktarı Çizelge-3'de verilmiştir.  

                ÇİZELGE 3 - Partiden Alınacak Numune Miktarları  
  

Parti Büyüklüğü  
N
Partiden Alınacak Numune  
Sayısı n
Kabul Edilebilir kusurlu numune Sayısı
  1201  -  3200  
  3201  -  10000 
 10001  -  35000  
350001 ve fazlası 
50 
80 
125 
200

10 
14 
21
            Parti miktarına göre Çizelge-3'de belirtilen sayıda numunenin ayrılmasında, partideki Yapı Ruhsatı sayısı N olmak üzere Yapı Ruhsatları 1,2,3 ... N olarak numaralanır veya numaralandıkları varsayılır. Partiden ayrılacak Yapı Ruhsatı sayısı n olmak üzere N/n = r hesaplanır. Bu sayı tamsayı değilse tam sayıya tamamlanır. Partinin herhangi bir yerinden saymaya başlanarak r'inci Yapı Ruhsatı numune olarak ayrılır. Sayma ve ayırma işlemi Çizelge -3'e göre ayrılması gereken numune sayısına (n) erişilinceye kadar sürdürülür.  

            2.2 - MUAYENELER  
            2.2.1 - Gözle Muayene  
            Madde 2.1'e göre alınan numunelerin tamamı dikkatle gözden geçirilerek :  
            - Kağıtta leke, delik, kırışık, buruşuk, pürüz ve yırtık olup olmadığı,  
            - Kağıdın her iki yüzünün düzgün bir yapıda olup olmadığı,  
            - Kağıdın rengi,  
            - Duyuru sayfasının 1 asıl ve 3 nüshada bir gelmek üzere blok içinde yeralıp almadığı  
            - Yazı ve çizgilerin düzgün, net okunabilir şekilde ve Çizelge-1'e uygun olup olmadığı,  
            - Yapı Ruhsatının kenarlarına düzgün ve çapaksız olarak kesilip, kesilmediği,  
            - Bloklardaki yaprak sayısının tam olup olmadığı,  
            - Ambalajlamanın Madde 3.1'e uygunluğu,  
            - İşaretlemenin Madde 3.2'ye uygunluğu,  
            - Etiketlemenin Madde 3.3'e uygunluğu yönlerinden muayene edilir.  
            - Sonuçların sırası ile Madde 1.2.1, Madde 1.2.3, Madde 3.1, Madde 3.2 ve Madde 3.3.'e uygun olup olmadığına bakılır.  

            2.2.2 - Boyut muayenesi  
            Madde 2.1'e göre alınan numunelerin boyutları ile Föy-1/A, Föy-1/B ve Föy- 2'de verilen ölçüleri TS 5828'e uygun 0,5 mm hassasiyette bir cetvel ile ölçülür. Sonuçların Madde 1.2.3 ve Madde 1.3'e uygun olup olmadığına bakılır.  

            2.3 - DENEYLER  
            2.3.1 - Kağıdın Fiziki Özelliklerinin Tayini  
            Yapı Ruhsatının basıldığı kağıdın fiziki özellikleri TS 5735 'e göre tayin edilir. Sonuçların Madde 1.2.2.1'e uygun olup olmadığına bakılır.  

            2.3.2 - Mürekkep Dağılımı Tayini  
            Mürekkep dağılımı tayini, Yapı Ruhsatının basıldığı kağıt üzerinde TS 4544'e göre yapılır. Sonuçların Madde  1.2.2.1'e uygun olup olmadığına bakılır.  

            2.4 - DEĞERLENDİRME  
            Muayene ve deney sonuçları Çizelge-3'deki kabul edilebilir kusurlu numune sayısını aştığı takdirde parti standarda aykırı sayılır.  

            2.5 - MUAYENE VE DENEY RAPORU  
            Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır :  
            - Muayenin ve deneyin yapıldığı yerin ve laboratuvarın adı ve adresi, muayene ve deneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları, görevleri ve meslekleri,  
            - Muayene ve deney tarihi,  
            - Numunenin tanıtılması,  
            - Muayene ve deneyle uygulanan standartların numaraları,  
            - Sonuçların gösterilmesi,  
            - Muayene ve deney sonuçlarını değiştirebilecek faktörlerin mahzurlarını gidermek üzere alınan tedbirler,  
            - Uygulanan; muayene ve deney metodlarında belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen, ancak muayene ve deneyde yer almış olan işlemler,  
            - Standarda uygun olup olmadığı,  
            - Rapor tarih ve numarası;  
  
             3. - PİYASAYA ARZ  
            3.1  - AMBALAJLAMA  
            Yapı Ruhsatı bloklarının 10 adedi renksiz polietilen ile sarılarak paketlenir. Paketler taşımaya ve dapolamaya dayanıklı oluklu mukavvadan veya eşdeğer dayanıklılıkta başka bir maddeden yapılmış kutulara brüt kütlesi en çok 50 kg. olacak şekilde yerleştirilmelidir.  
            3.2  - İŞARETLEME  
            Yapı ruhsatının ön yüzünde sol alt köşesinden başlamak üzere, okunaklı olarak :  
            - Basımevi veya firmanın adı varsa tescilli markası,  
            - Basıldığı yıl,  
            - Baskı adedi,  
            - Bu standardın işareti ve numarası (TS 8737 şeklinde), yazılmalıdır.  

            Örnek : ...... Basımevi, 19...., ..... adet, TS 8737  

            3.3. - ETİKETLEME  
            3.3.1 - İç Ambalajların Etiketlenmesi  
            Her iç ambalaj paketi üzerine en az aşağıda verilen bilgiler silinmeyecek şekilde ve okunaklı olarak basılmalı veya etiketlenmelidir.  

            - Paketlenmiş maddenin adı,  
            - İmalatçı firma adı ve adresi veya tescilli markası,  
            - İmalat yılı,  
            - Paketteki blok ve yaprak sayısı (Örnek : 10x100 adet).  
            - Parti ve/veya seri numarası,  
            - Gerektiğinde imalatçı kod numarası,  
            - Bu standardın işaret ve numarası (TS 8737 şeklinde),  
            Bu bilgiler gerektiğinde yabancı dille de yazılabilir.  
            3.3.2 - Dış Amabalajların Etiketlenmesi  
            Her dış ambalaj kutusu üzerine en az aşağıda verilen bilgiler silinmeyecek şekilde ve okunaklı olarak basılmalı veya etiketlenmelidir.  
            - Ambalajlanmış maddenin adı,  
            - İmalatçı firma adı ve adresi veya tescilli markası,  
            - İmalat yılı,  
            - Ambalajdaki paket ve blok sayısı (Örnek : 50x100 adet),  
            - Parti ve/veya seri numarası,  
            - Gerektiğinde imalatçı kod numarası,  
            - Brüt ve net kütlesi,  
            - Bu standardın işareti ve numarası (TSE 8737 şeklinde),  
            Bu bilgiler gerektiğinde yabancı dille de yazılabilir.  

            4 - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  
            İmalatçı veya satıcı, bu standarda uygun olarak imal edildiğini beyan ettiği Yapı Ruhsatı için istendiğinde, standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir.  

            Bu beyannamede satış konusu Yapı Ruhsatının :  

            - Madde 1'deki özelliklere uygun olduğunun;  
            - Madde 2'deki muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış bulunduğunun belirtilmesi gerekir.   

Föy 1/a
YAPI RUHSATI
BUILDING LICENCE
Ölçüler mm'dir


YAPI RUHSATI
(BUILDING LICENCE)
Ölçüler mm'dir


YAPI RUHSATI
(BUILDING LICENCE)
Ölçüler mm'dir