vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.09.1991 Cuma Sayı: 21004 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:212
  
            213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, kahvehane ve çay ocaklarını işleten mükelleflerin düzenlemek zorunda oldukları belgeler konusunda bu Tebliğle aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

            Bilindiği gibi, 206 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde kahvehane ve çay ocaklarını işleten mükelleflerin münhasıran sözkonusu işletmelerindeki satışlarını,

            a) Sadece ödeme kaydedici cihaz fişleriyle,

            b) Hiç ödeme kaydedici cihaz almadan dip koçanlı perakende satış
fişleriyle,

            c) Veya ödeme kaydedici cihaz fişinin yanında ayrıca dip koçanlı perakende satış fişleriyle,

            belgelendirebilecekleri belirtilmiş; bu şekilde düzenlenmiş dip koçanlı perakende satış fişleri veya ödeme kaydedici cihaz fişlerinin garsonlar tarafından çay, kahve ve meşrubatın teslimi anında müşteriye verileceği veya masasına bırakılacağı açıklanmış; 209 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de 1/9/1991 tarihinden itibaren,

            a) Ödeme kaydedici cihaz kullanmıyan kahvehanelerdeki satışların adisyon tipi perakende satış fişleriyle,

            b) Ödeme kaydedici cihaz kullanan kahvehanelerdeki hasılatın ödeme kaydedici cihaz fişleriyle,

            belgelendirilmesi zorunluluğu getirilerek kahvehanelerdeki dip koçanlı perakende satış fişi kullanılması kaldırılmıştır.

            Ancak, Bakanlığımıza yapılan başvurular dikkate alınarak, faaliyetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlamak ve uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla münhasıran kahvehane ve çay ocakları ile ilgili olarak bu Tebliğle aşağıda belirtilen yeni düzenlemeler yapılmıştır.

            1 - Ödeme kaydedici cihaz kullanan kahvehaneler, müşterinin, çay, kahve ve meşrubat siparişini yerine getirirken, her sipariş için ödeme kaydedici cihaz fişi verme yerine hizmetin tamamlanıp, müşterinin hesabını ödemesi sırasında ödeme kaydedici cihaz fişi verebileceklerdir. Ancak, dileyenler her sipariş için ayrı ayrı ödeme kaydedici cihaz fişi verebileceklerdir.

            2 - Ödeme kaydedici cihaz kullanmayan kahvehaneleri işleten mükellefler ise münhasıran bu işletmelerdeki satışlarını, 209 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan açıklamalara göre adisyon tipi perakende satış fişi ile belgelendirmeye devam edeceklerdir.

            3 - Çay ocaklarını işleten mükellefler münhasıran söz konusu işletmelerindeki satışlarını fatura ile belgelendireceklerdir.

            Çay ocaklarında müşterilerine marka verilmesi suretiyle çay, kahve ve meşrubat satışı yapılması halinde, müşteriler için ayrı ayrı fiş kesilmesi yerine, müşteriye verilen her parti marka için Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin son fıkra hükmü gereğince fatura düzenlenebilecektir. Bununla birlikte, çay ocaklarının müşterilerine perakende olarak çay, kahve ve meşrubat satışı yapmaları halinde de, hizmetin tamamlanıp hesabın ödenmesi sırasında, ödeme kaydedici cihaz fişi vermek veya dip koçanlı perakende satış fişi düzenlemek suretiyle bu satışlar belgelendirilecektir.

            Bu Tebliğle yapılan düzenlemeler dışında, kahvehaneler ve çay ocakları hakkında daha önce yapılan düzenlemeler yürürlükte olup, uygulamasına devam olunacaktır.

            Tebliğ olunur.