vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.11.1991 Cumartesi Sayı: 21060 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:213
  
            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 377. maddesinde, vergi dairelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın iznini almadan vergi mahkemelerinin kararları aleyhine Danıştay'da temyiz davası açamıyacakları, ancak Bakanlıkça tespit edilecek hadlerle sınırlı olmak şartıyla Danıştay'da dava açmak için izin verme yetkisinin defterdarlıklara devredilebileceği hükme bağlanmıştır.

            Bu hükme dayanılarak aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.

            a) Sözü edilen 377. maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak defterdarlıkların Danıştay nezdinde doğrudan idari dava açma yetkileri 1/12/1991 tarihinden geçerli olmak üzere 60 milyon liraya yükseltilmiştir.

            Bu tarihten itibaren defterdarlıklar; vergi, resim ve zam asılları ile vergi cezaları toplamı 60 milyon liraya kadar olan vergi mahkemesi kararları için Bakanlığımızdan izin almaksızın Danıştay'da temyiz davası açabileceklerdir. Defterdarlıklarca Danıştay'da dava açılması için izin verilecek davalarla ilgili savunmaların, hazırlama görev ve sorumluluğu vergi dairelerine ait olup hazırlanacak savunma taslakları ile davaya ilişkin dosya ve evrak örnekleri defterdarlıklara gönderilecektir.

            Defterdarlıklardan alınacak dava açma izni üzerine, olay ilgili vergi daireleri tarafından Danıştay'a intikal ettirilecek ve Danıştay'ca verilecek kararların birer örneği de Bakanlığımıza gönderilecektir.

            b) Vergi, resim ve zam asılları ile vergi cezaları toplamı 60 milyon lirayı aşan vergi mahkemesi kararlarının, defterdarlıklarca Danıştay nezdinde temyiz edilebilmesi için Bakanlığımızdan izin alınması zorunludur.

            c) Defterdarlıklar, işyeri kapatma cezasına karşı mükelleflerce açılan davaları, Bakanlıktan izin almadan Danıştay nezdinde temyiz edebilirler.

            Tebliğ olunur.