vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.12.1991 Cumartesi Sayı: 21081 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:214
  
            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri (İmtiyazlı şirketler ve dar mükellefler hariç; kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil) bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, her hesap dönemi sonu itibariyle aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler..." denilmektedir.

            Aynı maddenin 10 uncu bendinde ise değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranının her yıl Aralık ayı içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca ilan edileceği hükmü yer almaktadır.

            Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 1991 yılı için % 54,1 (Yüzde ellidört virgül bir) olarak tespit edilmiştir.

            Yeniden değerlemenin usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar daha önce yayınlanmış bulunan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

            Öte yandan, aynı Kanunun anılan maddesinin son bendinde "Yeniden değerlemeye ilişkin diğer hususları tespit etmeye, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için yukarıdaki esaslar dışına çıkan uygulamalar ile devir venevi değiştirmeleri önleyici düzenlemeler getirmeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı
yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

            Bu hükmün, Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.

            1 - 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (E) bendi ve aynı Kanunun mükerrer 6 ncı maddesinde sayılan iş ortaklıkları, belli bir işin birlikte yapılmasını taahhüt eden kuruluşlar olduklarından uzun süreli bir faaliyetleri olmaması nedeniyle yeniden değerleme yapamayacaklardır.

            2 - İtfa süresi tamamlanmış bulunan iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulmaları halinde süresiz olarak amortisman uygulanması gibi bir sonuç ortaya çıkacağından bu tür iktisadi kıymetler, yeniden değerleme kapsamına girmeyecektir.

            Öte yandan, kurumlar vergisi mükelleflerinin yeniden değerleme işlemlerinin, yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar 2 sıra numaralı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile 207 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 22/2/1990 gün ve 20441 ve 4/12/1990 gün ve 20715 sayılı Resmi Gazete'lerde yayımlanmış ve gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            Tebliğ olunur.