vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.03.1992 Çarşamba Sayı: 21182 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:216
  
            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 ve 149 uncu maddelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak kiracılara ve apartman yöneticilerine Teblig ekinde yer alan "Kiracılar Tarafından Doldurulacak Bilgi Formu"nda bulunan bilgileri aşağıda açıklanan esaslar çerçevesinde, Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirme zorunluluğu getirilmiştir. 

            Bu zorunluluk; bilgi toplama amacına yönelik olup, sadece Tebliğ ekinde yer alan formdaki bilgilere dayanılarak kira geliri elde edenler hakkında herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, vergi incelemelerinde veri olarak kullanılacaktır. 

            1) Bu Tebliğin Yayımlandığı Tarihte Kiracı Olanlar: 

            Bu Tebliğ ekinde yer alan bilgi formu, konut veya işyeri olarak kullanılan gayrimenkullerde bu Tebliğin yayımı tarihinde kiracı olarak bulunanlar (kiralamanın sözlü olması hali dahil) tarafından; bu Tebliğin yayınlanmasını takip eden ikinci ay içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere, 1 asıl 2 örnek olarak düzenlenecektir. 

            Bilgi formunun bir örneği kiracıda kalacak, asıl nüsha ve diğer örneği apartman yöneticisine verilecektir. 

            2) Bu Tebliğin Yayımlandığı Tarihten Sonra Kiracı Olanlar: 

            Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten sonra kiracı olanlar, kiralamanın (sözlü olması hali dahil) yapıldığı ay içerisinde, yukarıda belirtilen esaslara göre ekli formu dolduracak ve apartman yöneticilerine vereceklerdir. Apartman yöneticisi olmayan yerlerde kendileri doğrudan Maliye ve Gümrük Bakanlığına göndereceklerdir. 

            3) Tatil, Dinlenme, Sağlık ve Benzeri Amaçlarla Mevsimlik, Sezonluk Gibi Geçici Bir Süre İçin Yapılan Kiralamalarda Kiracı Olanlar: 

            Bu Tebliğin yayımlandığı tarihte veya daha sonraki tarihlerde tatil, dinlenme sağlık ve benzeri amaçlarla mevsimlik, sezonluk gibi geçici bir süre için yapılan kiralamalarda kiracı olanlar da yukarıda (1) ve (2) nci bölümde belirtilen esaslara göre, ekte yer alan bilgi formunu dolduracaklar ve apartman yöneticilerine vereceklerdir. Apartman yöneticisi olmayan yerlerde Maliye ve Gümrük Bakanlığına kendileri göndereceklerdir. 

            4) Apartman Yöneticilerince Yapılacak İşlemler: 

            Apartman yöneticileri, kendilerine verilen formların asıl nüshalarını, kendilerine verildiği ayı izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar "Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü, Vergi İstihbarat Şubesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 82, 06570, Maltepe/ANKARA" adresine taahhütlü olarak göndereceklerdir. Diğer nüsha kendilerinde alıkonulacaktır. 

            Apartman yöneticisi bulunmayan binalarda oturan kiracılar ise bilgi formunun aslını yukarıda belirtilen adrese kendileri göndereceklerdir. 

            5) Bilgi Verme Yükümlülüğü Olmayanlar: 

            Mülkiyeti Genel Bütçeye dahil dairelere ve katma bütçeli idarelere, il özel idareleri, belediyeler ve köy tüzel kişilikleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait gayrimenkullerde bulunan kiracılar, bu Tebliğ kapsamı dışındadır. 

            Ancak, Genel Bütçeye dahil dairelerin ve katma bütçeli idarelerin, il özel idareleri, belediyeler ve köy tüzel kişilikleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının üçüncü kişilerden kiraladıkları gayrimenkuller için, bu daire, kurum ve kuruluşların kiralamayı yapan birimleri tarafından ekli bilgi formu doldurulacak ve yukarıda belirtilen adrese kendilerince doğrudan gönderilecektir. 

            6) Uygulamanın Başlangıç Tarihi: 

            Doldurulan bilgi formlarının Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilmesine, 1 Mayıs 1992 tarihinden itibaren başlanılacaktır. 

            Bilgi formunda yazılı bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından bu belgeyi düzenleyenler, süresinde gönderilmemesi veya hiç gönderilmemesi halinde ise apartman yöneticileri ve/veya kiracılar sorumlu olacaktır. Bilgi vermeyenler ile eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 ve 361 inci maddeleri hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır. 

            7) Bilgi Formunun Temin Edileceği Yerler: 

            (A4) Kağıtı büyüklüğündeki ekli bilgi formu bastırılıp, Maliye ve Gümrük Bakanlığının illerde yer alan teşkilatı olan Defterdarlık, gelir müdürlükleri, vergi daireleri ve malmüdürlüklerine yeterli sayıda gönderilmiştir. 

            Kiracılar ve apartman yöneticileri, kendilerine en yakın olan ve yukarıda belirtilen birimlerden bu bilgi formunu ücretsiz olarak temin 
edebileceklerdir. 

            Tebliğ olunur. 

T.C.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI
KİRACILAR TARAFINDAN DOLDURULUCAK BİLGİ FORMU
(İşyeri ve/veya Konutlar İçin)

            I-GAYRİMENKULUN BULUNDUĞU
 
1 İL   İL KODU
2 İLÇE   İLÇE KODU
3 MAHALLE/SEMT  
4 POSTA KODU  
5 CADDE  
6 SOKAK  
7 BİNA NO  
8 DAİRE NO  

            II- KİRACININ
 
9 SOYADI/ÜNVANI  
10 ADI  
11 İŞYERİ 

ADRESİ

12 İŞ TELEFON NO
13 EV
14 KİRANIN BAŞLANGICI …/…/…
15 AYLIK KİRA TUTARI
Varsa 16 VERGİ DAİRESİ KOD NO
17 SİCİL NO

            III- GAYRİMENKUL SAHİBİNİN 
 
18 SOYADI/ÜNVANI  
19 ADI  
20 BABA ADI  
21 DOĞUMYERİ  
İK

AM

ET

Ğİ

AD

RE

S

22 İL İL KODU
23 İLÇE İLÇE KODU
24 MAHALLE/SEMT
25 POSTA KODU
26 CADDE
27 SOKAK
28 BİNA NO
29 DAİRE NO
30 TELEFON NO
Varsa 31 VERGİ DAİRESİ KOD NO
32  SİCİL NO
GAYRİMENKULÜN KULLANIM ŞEKLİ (xx) 33 KONUT
34 İŞ YERİ (xxx)
 
35 AÇIKLAMA (GEREKİRSE xxxx)
 

 

 

     Kiracının                                 Apartman Yöneticisinin
     Adı Soyadı                                Adı Soyadı
     İmzası                                                İmzası
     .../.../....                                          .../.../....
 
 

            (*) a) Kira bedeli yıllık olarak tespit edilmiş ise bir aya isabet eden tutar,

            b) Kira bedeli döviz cinsinden tespit edilmiş ise kira tutarı, bu formun düzenlendiği tarihteki kur üzerinden TL'ye çevrilerek TL cinsinden

            yazılacaktır.

            (**)   Karşısındaki alana (x) işareti konulacaktır.

            (***)  Açıklamanın 10. maddesine göre doldurulacaktır.

            (****) Açıklamanın 6,7,8 ve 9. maddelerine göre doldurulacaktır.

                             A Ç I K L A M A

            Bu Bilgi Formu, Bilgi Toplama Amacına Yönelik Olup, Sadece Bu Formda Yer Alan Bilgilere Dayanılarak Kira Geliri Elde Edenler Hakkında Her Hangi Bir Vergi Tarhiyatı Yapılmayacaktır. Bu Bilgiler, Vergi İncelemelerinde Veri Olarak Kullanılacaktır.

            1 - Bu bilgi formu 1 asıl 2 örnek olarak kiracılar tarafından doldurulacaktır. Düzenlenen formun bir örneği kiracıda kalacak, aslı ve diğer örneği ise apartman yöneticisine verilecektir.

            2 - Mülkiyeti Genel Bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait gayrimenkullerde bulunan kiracılar bu bilgi formunu doldurmayacaklardır.

            3 - Genel Bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler, köy tüzel kişilikleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 3 üncü kişilerden kiraladıkları gayimenkuller için, bu daire kurum ve kuruluşların kiralamayı yapan birimleri tarafından bu bilgi formu doldurulacak ve 4 üncü maddede belirtilen adrese kendilerince doğrudan gönderilecektir.

            4 - Apartman yöneticileri, formun aslının kendilerine verildiği ayı izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar "Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü, Vergi İstihbarat Şubesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 82, 06570 Maltepe/Ankara" adresine taahhütlü olarak göndereceklerdir.

            5 - Apartman yöneticisi bulunmayan binalarda oturan kiracılar, bu formu 1 asıl 1 örnek olarak dolduracaklar, ve asıl nüshayı 4 üncü bölümde belirtilen Maliye ve Gümrük Bakanlığı adresine kendileri göndereceklerdir.

            6 - Kiracının;

            a) Boş bulunan gayrimenkulü muhafaza maksadıyla,

            b) Veya ikamet ettiği konutun mal sahibinin usul, füru ve kardeşi olması, nedenleriyle kira ödemesinin söz konusu olmaması hallerinde, bu durum açıklama sütununa yazılacak ve aylık kira tutarı sütunu boş bırakılacaktır. Ancak diğer bilgiler doldurularak gönderilecektir.

            7 - Kiralanan gayrimenkulün birden fazla kişiye ait olması halinde, kira ödemesi yapılan herbir kişi için bu form ayrı ayrı doldurulacak, gayrimenkulün biliniyorsa diğer maliklerine ilişkin bilgiler açıklama bölümüne yazılacaktır.

            8 - Gayrimenkulün sahibi bilinmiyor ise, vekilinin, kanuni temsilcisinin veya kendisine ödeme yapılan kişinin adı, soyadı, adresi ve telefon numarası yazılarak, bu husus ayrıca açıklama bölümünde belirtilecektir.

            9 - Belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer konuların açıklama sütununa yazılması veya bir yazı ile bu forma eklenmesi mümkündür.

            10 - Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre, kira ödemesinden vergi tevkifatı yapanlar, tevkifat yaptıkları ödemelere ait gayrimenkulleri, "İş Yeri" olarak göstereceklerdir.

            11 - Bilgi formunda yazılı bilgilerin eksik, yanlış ve yanıltıcı olmasından doğrudan doğruya bu formu düzenleyen kişiler sorumlu olacaktır. Bilgi vermeyenler ile eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.