vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.11.1992 Cumartesi Sayı: 21405 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:218
 
           213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 3 üncü maddesine göre uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi veya cezanın miktarını belirlemeye Bakanlığımız yetkili bulunmaktadır.

           Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye dayanılarak en son 186 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile artırılmış olan il ve ilçe uzlaşma komisyonlarının miktara ilişkin yetkileri bu defa aşağıdaki şekilde yeniden
belirlenmiştir.

    I - İL VE İLÇE UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİ SINIRLARI

    a) İl Uzlaşma Komisyonları

                                          I.Grup İller   II.Grup İller
                                     -----------------   -------------------
    Bütün Vergi, Resim ve Harçlar    500.000.000.- lira   300.000.000.- lira
    Cezalar                        1.500.000.000.- lira   900.000.000.- lira

            Daha önce yayınlanan Genel Tebliğlerde belirtildiği üzere birinci grup iller; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak'tır.

            İkinci grup iller ise bu iller dışında kalan diğer illerdir.

            Birinci grup illerden olmakla beraber Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illeri için il uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri vergi miktarı 800.000.000.- lira, ceza miktarı 2.400.000.000.- lira olarak tespit
edilmiştir.

            b) İlçe Uzlaşma Komisyonları

                                           Müstakil Vergi
                                              Daireleri         Diğerleri
                                        ------------------   -----------------
    Bütün Vergi, Resim ve Harçlar       100.000.000.- lira   10.000.000.- lira
    Cezalar                             300.000.000.- lira   30.000.000.- lira

            İlçe Uzlaşma Komisyonlarının yetki sınırlarını aşan fakat İl Uzlaşma Komisyonları için tanınan limitler içinde kalan uzlaşma talepleri, ilçe vergi dairesinin bulunduğu ilin uzlaşma komisyonunca incelenecektir.

            İkinci gruba dahil illerin uzlaşma komisyonlarının yetkilerini aşan fakat birinci gruptaki illere tanınan limitler (vergi için 500.000.000.- lira, ceza için 1.500.000.000.- lira) içinde kalan uzlaşma talepleri, Bakanlığımızdan münferit yetki alındıktan sonra ikinci grup illerin uzlaşma komisyonlarınca, uzlaşma konusu yapılabilecektir.

            II - MERKEZİ UZLAŞMA KOMİSYONUNUN YETKİSİNE GİREN MİKTARLAR

            Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde vergi aslının 800.000.000.- lirayı cezanın ise 2.400.000.000.- lirayı diğer birinci grup iller ile ikinci grup illerde ise vergi aslı 500.000.000.- lirayı vergi
cezasının 1.500.000.000.- lirayı aşması halinde uzlaşma talebi, Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenmek üzere Bakanlığımıza intikal ettirilecektir.

             Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar sonuçlanmamış uzlaşma talepleri hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

             Tebliğ olunur.