vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.05.1994 Cumartesi Sayı: 21943 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:227
   
            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Ek 3 üncü maddesine göre uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri en çok vergi veya cezanın miktarını belirlemeye Bakanlığımız yetkili bulunmaktadır.

            Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye dayanılarak en son 218 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile artırılmış olan il ve ilçe uzlaşma komisyonlarının miktara ilişkin yetkileri bu defa aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

            I - İL VE İLÇE UZLAŞMA KOMİSYONLARININ YETKİ SINIRLARI

   a) İl Uzlaşma Komisyonları
                                   I. Grup İller            II. Grup İller
                                   -------------            --------------
   Bütün Vergi, Resim ve Harçlar   1.500.000.000.-lira      900.000.000.-lira

   Cezalar                         4.500.000.000.-lira    2.700.000.000.-lira

            Daha önce yaynlanan Genel Tebliğlerde belirtildiği üzere birinci grup iller; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İçel, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak'tır. 

            İkinci grup iller ise bu iller dışında kalan diğer illerdir. 

            Birinci grup illerden olmakla beraber Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illeri için il uzlaşma komisyonlarının uzlaşabilecekleri vergi miktarı 2.500.000.000.-lira ceza miktarı 7.500.000.000.- lira olarak tespit edilmiştir.

   b) İlçe Uzlaşma Komisyonları
                                       Müstakil Vergi
                                         Daireleri         Diğerleri
                                      --------------       ---------
   Bütün Vergi, Resim ve Harçlar      300.000.000.-lira    30.000.000.-lira

   Cezalar                            900.000.000.-lira    90.000.000.-lira

            İlçe Uzlaşma Komisyonlarının yetki sınırlarını aşan fakat İl Uzlaşma Komisyonları için tanınan limitler içinde kalan uzlaşma talepleri, ilçe vergi dairesinin bulunduğu ilin uzlaşma komisyonunca incelenecektir.

            İkinci gruba dahil illerin uzlaşma komisyonlarının yetkilerini aşan fakat birinci gruptaki illere tanınan limitler (vergi için 1.500.000.000.-lira ceza için 4.500.000.000.-lira) içinde kalan uzlaşma talepleri, Bakanlığımızdan münferit yetki alındıktan sonra ikinci grup illerin uzlaşma komisyonlarınca, uzlaşma konusu yapılabilecektir.

            II - Vergi Dairesi Başkanlığı oluşturulan illerde Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulacak uzlaşma komisyonları bağlı oldukları il için tanınan yetki sınırları dahilinde uzlaşma yapabileceklerdir.

            III - MERKEZİ UZLAŞMA KOMİSYONUNUN YETKİSİNE GİREN MİKTARLAR

            Adana, Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde vergi aslının 2.500.000.000.-lirayı cezanın ise 7.500.000.000.- lirayı diğer birinci grup iller ile ikinci grup illerde ise vergi aslı 1.500.000.000.- lirayı vergi cezasının 4.500.000.000.- lirayı aşması halinde uzlaşma talebi Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenmek üzere Bakanlığımıza intikal ettirilecektir.

            Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar sonuçlanmamış uzlaşma talepleri hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

            Tebliğ olunur.