vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.07.1994 Çarşamba Sayı: 21996 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:     
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:228

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun 377 nci maddesine, 3239 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile eklenen ve 01.01.1986 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkrada, vergi dairelerinin Maliye Bakanlığının izni olmadan vergi mahkemelerinin kararları aleyhine Danıştay'da temyiz davası açamıyacakları, ancak Bakanlıkça tespit edilecek hadlerle sınırla olmak şartıyla Danıştay nezdinde dava açılabilmesine ilişkin izin verme yetkisinin defterdarlıklara devredilebileceği hüküm altına alınmıştır.

             Bu hükme dayanılarak, 169 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.03.1986 tarihinden itibaren uygulanmak üzere vergi, resim ve zam asılları ile vergi cezaları toplamı 5.000.000 liraya kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin vergi mahkemesi kararlarına karşı Danıştay nezdinde doğrudan idari dava açmaya izin verme yetkisi Defterdarlıklara devredilmiş daha sonra yayımlanan Genel Tebliğlerle de bu had artırılmış ve son olarak 213 sıra No.lu Genel Tebliğ ile 60 milyon liraya yükseltilmişti.

             Bu defa, 01.12.1991 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 60 milyon liralık had, 01.08.1994 tarihinden geçerli olmak üzere 1 milyar liraya yükseltilmiştir.

             Defterdarlıklar vergi, resim ve zam asılları ile vergi cezaları toplamı 1 milyar liraya kadar olan vergi mahkemesi kararlarına karşı 01.08.1994 tarihinden itibaren Bakanlığımızdan izin almaksızın Danıştay'da temyiz davası açabileceklerdir.

             Danıştay nezdinde temyiz davası açılmak üzere muvafakat istenilmesinde 213 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmış bulunan hükümler yürürlükte olup uygulama bu esaslara göre sürdürülecektir.

             Bu Tebliğ, hükümleri 01.08.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Tebliğ olunur.