vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.11.1994 Cuma Sayı: 22115 (Asıl)  
Maliye Bakanlığı'ndan:    
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:231
    
            Bilindiği üzere, 14.12.1991 tarih ve 21081 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 214 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1 numaralı bendinde, "5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1 inci maddesinin (E) bendi ve aynı Kanun'un mükerrer 6 ncı maddesinde sayılan iş ortaklıkları, belli bir işin birlikte yapılmasını taahhüt eden kuruluşlar olduklarından uzun süreli bir faaliyetleri olmaması nedeniyle yeniden değerleme yapamayacaklardır." şeklinde açıklamaya yer verilmiş idi.

            Ancak, mükelleflerce yaratılan ihtilaflar sonucunda yargı organlarınca iş ortaklıklarının yeniden değerleme yapabilecekleri yönünde karar verilmekte olup, bu kararlar müstakar hale gelmiş bulunmaktadır.

            Bu nedenle 214 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1 numaralı bendi bu tebliğin yayımı tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

            Tebliğ olunur.