Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.04.1995 Cumartesi Sayı : 22272 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:34 Sahife:
Maliye Bakanlığından:  
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 239
  
        01.04.1995 gün ve 22245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Büyükşehir Belediyesi olan illerin (Erzurum ve Diyarbakır hariç) mücavir alan sınırları dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde bir kısım faaliyetleri yapan mükelleflerin 1 Mayıs 1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecekleri belirlenmiştir.

        183 sıra numaraları Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, söz konusu kararname ile yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

        Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257 nci maddesinde de, "Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi mecburiyetini kaldırmaya, vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla tutulmakta olan defter ve belgelere ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva edeceği hususları belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; .... yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

        Bu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyette bulunan (Erzurum ve Diyarbakır hariç) ve götürü usulde vergilendirilen mükelleflerden 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usule alınanlar ile daha önce götürü usulde vergilendirilmekte iken götürülük şartlarını kaybetmeleri nedeniyle veya kendi istekleriyle 1995 takvim yılında gerçek usule geçen mükelleflere ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

        1 - Bu mükellefler 01.05.1995 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu uyarınca işletme defteri tutmak zorundadırlar. Ancak, bu mükelleflerin günlük perakende satış ve hasılat defteri ile kabmiyo senetleri defteri tutma zorunlulukları, 1995 takvim yılına münhasır olmak üzere kaldırılmıştır.

        2 - Bu mükellefler, işletme defterine yapacakları kayıtları, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi ve alınması zorunlu belgelerle tevsik etmek zorundadırlar. Ancak, bahis konusu mükellefler, 1995 takvim yılı sonuna kadar birinci ve ikinci sınıfı tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları götürü usulde tespit edilen tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa yaptıkları satışlar haricindeki satışlarını her gün itibariyle ayrı ayrı düzenleyecekleri toplu faturalarla da belgelendirebileceklerdir.

        Farklı oranlarda Katma Değer Vergisine tabi olan malların satılması halinde, satılan emtia, Katma Değer Vergisi oranları itibariyle gruplandırılarak Katma Değer Vergisi dahil olmak üzere ayrı ayrı toplamlar halinde faturada gösterilecektir.

        Dileyen mükellefler toplu fatura yerine, satışlarını belgelemek üzere 5.000. TL., 10.000. TL., 20.000. TL., 50.000. TL. ve 100.00. TL. gibi madeni veya banknot para birimlerine eşit tutarları içeren dip koçanlı perakende satış fişleri de kullanabileceklerdir.

        Dip koçanlı perakende satış fişleri Katma Değer Vergisi oranları itibariyle ayrı ayarı bastırılarak kullanılacaktır.

        3 - Dip koçanlı perakende satış fişleri anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacaktır. Söz konusu satış fişinin, gerek dip koçanında gerekse müşteriye verilen kısmında mükellefin adı soyadı, vergi dairesi ve hesap numarası, seri ve müteselsil sıra numarası veriliş tarihine ilişkin bilgiler ve "KDV Dahildir." ibaresiyle özel işaret (amblem) yer alacaktır. Ayrıca, her iki kısımda fişin temsil ettiği bedelin matbaa baskılı olması şarttır.

        4 - Satışların toplu fatura ile belgelendirilmesi uygulaması 01.01.1996 tarihinde sona erecek ve bu tarihten itibaren gezici olarak veya pazar takibi suretiyle yiyecek, giyecek ve diğer emtia ticaretiyle uğraşan mükellefler satışlarını dip koçanlı perakende satış fişi ile belgelendirecekler, diğer mükellefler ise satışlarını yalnızca fatura veya perakende satış vesikaları ile belgelendirebileceklerdir.

        5 - Yukarıda sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınan mükelleflerden bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle faaliyet gösterenler dışında kalanlar, yeni durumlarına uygun vergi levhalarını 1995 yılı Mayıs ayı sonuna kadar tasdik ettirmek ve iş yerlerine asmak zorundadırlar. Vergi Dairelerince tasdik sırasında bu levhalara "95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usulde gelir vergisi kapsamına alınmıştır." şerhi düşülecektir.

        6 - 01.05.1995 tarihi itibariyle gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınan mükelleflerin tutmak zorunda oldukları kanuni defterleri tasdik ettirme süresi 30 Nisan 1995 tarihi akşamında sona ermektedir. Ancak, bu tarihe kadar defter tasdik ettirmek zorunda olan mükellef sayısının fazla olması karşısında sorunlar çıkabileceği hususu göz önüne alınarak, defter tasdik ettirme süresi 31 Mayıs 1995 tarihi akşamına kadar uzatılmıştır.

        Tebliğ olunur.