vergi mevzuatı  
Tarih: 19.01.1956
Maliye Bakanlığı'ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
Seri No:24

  
             Malum olduğu üzere, kollektif şirket ortaklarından her biri, şirketçe düzenlenen bilançoya göre şirket kar veya zararından hisselerine isabet eden miktarı da kendi yıllık gelir vergisi beyannamesine ithal eylemek suretiyle, beyana mecbur bulunmaktadır. Bu kabil mükelleflerden vergi incelemesine tabi tutulanların beyanlarının doğruluğunu sağlamak maksadiyle hissedar bulundukları kollektif şirketin bilanço esasındaki defterlerinin tetbiki neticesinde şirket karına ircaı icabeden bir fark tesbit edildiği takdirde bu farktan her bir ortağa, şirketteki hisseleri nispetinde, akseden miktar o ortağın yıllık gelir vergisi beyannamesinde göstermiş olduğu matraha ilave ve ortak namına gelir vergisi tarhedilmekle beraber, mevzuubahis fark kadar noksan beyanda bulunmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermiş olduğu telakki olunan aynı ortak namına Vergi Usul Kanununun 312 ve 321 inci maddelerine müsteniden veya ziyaa uğrattığı vergiye nisbetle ayrıca vergi cezası da kesilmek suretiyle tatbikatta bulunulmaktadır.

             Ancak muhtelif vesilelerle Vekalete intikal eden işlemlerden, kollektif şirket ortaklarının bu veçhile vergi ziyaına müncer olan noksan beyanları dolayısiyle namlarına kesilen kusur veya kaçakçılık cezalarının komisyonlarca (Cezanın, aynı kanunun 314 üncü maddesi mucibince, şirket tüzelkişiliği adına kesilmesi icabedeceği) mucip sebebiyle terkinine karar verildiği ve keyfiyetin Devlet Şurasınca da aynı veçhile içtihat olunduğu anlaşılmış olunduğundan bu mevzudaki tatbikatın kaza mercilerinin yukarda belirtilen içtihadına intibak ettirilmesi uygun görülmüştür.Binaenaleyh bahsolunan sebeple ortaklardan herbiri adına tarholunan ve kendisine tebliğ edilecek olan vergiye nispetle hesap edilmesi icabeden kusur veya Vergi Usul Kanununun 325 inci maddesinde yazılı hadlerden az olmamak üzere, kaçakçılık cezalarının tuatarının adı geçen kanunun 314 üncü maddesine müsteniden,tüzelkişilik adına tüzelkişiliğin selahiyeti uzvuna ceza ihbarnamesiyle tebliğ edilmesi icabeder.

             Bilgi edinilmesi ve gereğinin ona göre yapılması rica olunur.