Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.07.1995 CumartesiSayı : 22358(Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:34 Sahife:
Maliye Bakanlığından:  
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 242
  
        213 Sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergi mahkemesinde dava açmaya yetkili olanlar" başlıklı 377 nci maddesinin son fıkrasında "Ancak; Maliye Bakanlığı tespit edeceği hadlerle sınırlı olmak şartıyla, muvafakat verme yetkisini defterdarlıklara devredebilir." hükmüne yer verilmiştir.

        Bu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak Danıştay nezdinde doğrudan idari dava açmaya izin verme hususunda defterdarlıklara muhtelif tarihlerde yetki devirleri yapılmış ve bu had son olarak da 228 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 milyar liraya yükseltilmiştir.

        Bu defa, 01.08.1994 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 1 milyar liralık had, 01.08.1995 tarihinden geçerli olmak üzere 5 milyar liraya yükseltilmiştir.

        Öte yandan, 24 Haziran 1994 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 11 ve Ek 14 üncü maddelerle Bakanlıkça Vergi Dairesi Başkanlıkları kurulabileceği ve vergi dairesi başkanlarının, dairelerinin yetki ve konularıyla sınırlı olmak üzere defterdarın gelir idaresine ilişkin yetkilerinden Bakanlıkça belirlenenleri kullanacağı hüküm altına alınmıştır.

        Sözü edilen maddelere dayanılarak 24 Aralık 1994 tarihinde yayımlanan Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin "Vergi Dairesi Başkanının Yetkileri" başlıklı 17 nci maddesinde de, Vergi Dairesi Başkanının, dairesinin yetki ve konularıyla sınırlı olmak üzere defterdarın gelir idaresine yönelik yetkilerinden Bakanlıkça devri uygun görülenleri kullanacağı belirlenmiştir.

        Bakanlığımıza tanınan bu yetkiye istinaden, Defterdarlıklara devredilen diğer razı yetkiler yanında, temyiz davası açma konusunda Defterlarlıklara tanınan yetkilerin, Vergi Dairesi Başkanları tarafından da kullanılması daha önce Bakanlığımızca uygun görülmüş idi.

        Bu itibarla, gerek defterdarlıklar gerekse vergi dairesi başkanlıkları vergi, resim, harç, gecikme faizi ve zammı ile vergi cezaları toplam 5 milyar liraya kadar olan vergi mahkemesi kararlarına karşı 01.08.1995 tarihinden itibaren Bakanlığımızdan izin almaksızın Danıştay nezdinde doğrudan temyiz davası açabileceklerdir. Dava açma süreleri 01.08.1995 tarihinden sonraya rastlamakla beraber bu tarihten önce Bakanlığımızdan muvafakat talebinde bulunulmuş olan vergi mahkemesi kararları için de defterdarlıklar ve vergi dairesi başkanlıklarınca verilecek muvafakatlara dayanılarak temyiz davaları açılabilecektir.

        Danıştay'da temyiz davası açılmasına ilişkin olarak 213 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmış bulunan esaslar, yürürlükte olup uygulama buna göre sürdürülecektir.

        Tebliğ olunur.