Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.09.1995 PerşembeSayı : 22397(Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:34 Sahife:
Maliye Bakanlığından:  
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 244
  
        Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanununun 4108 sayılı Kanunla değiştirilen 8 inci maddesinin son fıkrası hükmü gereğince, her gerçek kişi ile tüzel kişilere tek vergi numarası verilmesi uygulamasına 3 Temmuz 1995 tarihinden itibaren başlanılmıştır.

        Bu çerçevede, 28.06.1995 gün ve 22327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 240 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere, kendilerine yeni vergi numarasının bildirildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde, bağlı bulundukları vergi dairelerine onaylı bir nüfus hüviyet cüzdanı örneğini verme zorunluluğu getirilmişti.

        Ancak, Bakanlığımıza intikal eden bilgilere göre bazı mükelleflerin bu zorunluluğu belirtilen sürede yerine getirmede geciktikleri anlaşılmış olup, uygulamanın da yeni olması dikkate alınarak mükelleflerin nüfus hüviyet cüzdanının onaylı birer örneğini verme süresinin 31 Ekim 1995 günü mesai bitimine kadar uzatılması uygun görülmüştür.

        Diğer taraftan, kurumlar vergisine tabi tüzel kişilerden yalnızca yeni işe başlayanların kanuni temsilcilerinden nüfus hüviyet cüzdanı örneği istenilecek, ortaklarından istenilmeyecektir. Bunlar dışında kalan mükelleflerce ibraz edilecek nüfus hüviyet cüzdanı örnekleri ise resmi kurumlar veya muhtarlar tarafından tasdik edilmiş olması şartıyla kabul edilecektir.

        Uygulamının düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından, mükelleflerin bu ödevlerini süresinde yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır.

        Tebliğ olunur.