Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07 Şubat 1997 Cuma   Sayı : 22901 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt:36 Sahife:
Maliye Bakanlığından: 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 255
  
            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 414 üncü maddesinin (d) bendinde; "Bu Kanunda yer alan maktu had ve miktarlar için (177'nci maddede yazılı maktu had ve miktarlar hariç) Bakanlar Kurulu (b) bendinde yer alan yetkisini 
kullanmadığı takdirde; her bir takvim yılında uygulanacak maktu had ve miktarlar, bir önceki yılda uygulanan maktu had ve miktarlara, bu yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit edilir. Bu suretle hesaplanan maktu had ve mikratlarda 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz." hükmü yer almaktadır. 

            Bu hükme göre, Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 115, Mükerrer 347 ve 353 üncü maddelerinde yer alan ve 1996 yılında uygulanan miktarların, 1996 yılı için % 72,8 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 
belirlenen miktarlar aşağıda gösterilmiştir. 
 

 
 
 
 
Madde No:
1.1.1996-31.12.1996 Tarihleri Arasında 
Uygulanan Miktarlar (TL)
1.1.1997 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Miktarlar (TL)
Mük. Madde 115 
100.000
170.000
 
 
 
 
 
 
         Mük. Madde 347/1
200.000.000
345.600.000
 
80.000.000
138.240.000
 
 
 
 
 
 
Madde 353               1-
3.000.000
5.180.000
 
1.500.000.000
2.592.000.000
 
 
 
                                 2-
3.000.000
5.180.000
 
150.000.000
259.200.000.
 
1.500.000.000
2.592.000.000
 
 
 
                                 4-
3.000.000
5.180.000
 
 
 
                                 5-
6.000.000
10.360.000
 
12.000.000
20.730.000
 
24.000.000
41.470.000
 
 
 
 
 
 
             353/             6-
75.000.000
129.600.000
                                 7-
3.000.000
5.180.000

            Yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle hesaplanan bu miktarlar  01.01.1997 tarihinden geçerli olmak üzere dikkate alınacaktır. 

            Tebliğ olunur.