Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 01.04.1997 Sayı: 22951 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Sıra No: 256

 

Bilindiği üzere, 18 Şubat 1996 tarih ve 22558 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 249 Sıra No' lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile "Katma Değer Vergisi Beyannamelerine ilişkin Yıllık Bildirim" vermek yükümlülüğünde olan ve bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için "Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler için Yıllık Faaliyet Bildirimi" ve "işletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Defter Kayıtlarına Esas Teşkil Eden Belgelerine İlişkin Bildirim" verme zorunluluğu getirilmiştir.

 

Bildirim verme mecburiyetine, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 ve 149 uncu maddelerine dayanılarak, serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı da dahil edilmiş olup söz konusu bildirimlerde bazı değişiklikler ve ilâveler yapılmıştır. Bildirimler A, B ve C formları olarak ayrı ayrı renklerde, bilgisayar sistemlerinde okunacak şekilde Maliye Bakanlığı' nca özel olarak düzenlenmiştir. Bildirimlerin, yazı ve rakamların ait olduğu alanların dışına çıkmayacak şekilde büyük harflerle ve sadece siyah veya mavi tükenmez kalem veya daktilo ile yazılması gerekmektedir. Yazı, tutar ve değerler ilgili alanlarına soldan başlanarak, her kutuya bir harf veya rakam sığacak şekilde ve kelimeler veya rakamlar boşluk bırakılmadan ve kısaltma yapılmadan aynen yazılacaktır. Yazı ve rakamlar arasına her ne sebeple olursa olsun "." (nokta), "-" (tire) ve diğer işaretler konmayacaktır.

 

'Bildirimler vergi dairelerinde mevcut olup, fotokopi ile çoğaltılmış bildirim kullanılmayacaktır. Vergi dairesine Bakanlığımızca özel olarak düzenlenen bildirim dışında bildirim düzenlenip verilmesi halinde bu bildirimler hiç verilmemiş sayılacaktır.

 

Bildirimlerin nasıl doldurulacağı bildirimin her sayfasının arka yüzünde etraflıca açıklanmış olup bildirimi doldurmadan önce açıklamaların okunması gerekmektedir.

 

A- Bildirimlerin Verilme Zamanına İlişkin Esaslar:

 

249 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "A-Bildirimlerin Verilme Zamanına ilişkin Esaslar" kısmındaki hususlar A, B ve C formlarının verilme zamanına ilişkin olarak aynen geçerlidir.

 

Ancak, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 1996 hesap dönemine ilişkin olarak dolduracaktan "A" ve "B" veya "C" bildirimleri; sadece 1996 hesap dönemine ilişkin bildirimlere mahsus olmak üzere, Mayıs 1997 ayı Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile birlikte Haziran 1997 ayının 25. günü akşamına kadar Katma Değer Vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine birer örnek verilecektir.

 

öte yandan, üç ayda bir Katma Değer Vergisi Beyannamesi verme mecburiyetinde olan ve işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler bu bildirimleri, Katma Değer Vergisi Beyannamesinin üç aylık dönemine bağlı olarak Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan döneme ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile birlikte Temmuz ayının 25 hiçi günü akşamına kadar vereceklerdir.

 

Bildirimlerini vermeyen veya eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre cezai işlem yapılacaktır. Ayrıca, bu mükellefler nezrinde öncelikle vergi incelemesi yapılacaktır.

 

B- "Katma Değer Vergisi Beyannamelerine İlişkin Yıllık Bildirim" Vermek Yükümlülüğünde Olan ve "Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler İçin Yıllık Faaliyet Bildirimi" nde Yapılan Değişildik ve İlaveler:

 

Bu bildirim, form "A" ve form "B" şeklinde yeniden düzenlenmiştir (Ek: 1,2).

 

Form "A" da esas olarak bilanço ve gelir tablosu bilgileri ile diğer bilgilere ilişkin alanlar bulunmaktadır. Tablo 2'de 39 ve 40 no'lu alanlar ilave edilmiştir. Ayrıca Tablo 3'deki alanlar "Dönem içinde Yapılan Faturalı Satışlara İlişkin Bilgi" olarak ilave edilmiştir. Tablo III' de geçen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Faturalı Satışlar" dan maksat, satılan mal ve hizmet bedellerinin ödenmesine ilişkin işlemlerin "saymanlık" larca yapıldığı satışlardır.

 

Form "B" bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim olarak düzenlenmiştir. "B" formundaki Tablo 2'nin alanlarına hesap döneminde kendisinden mal ve/veya hizmet satın alınan kişilere ilişkin bilgiler kaydedilecektir.

 

1996 yılında (özel hesap dönemi olması halinde ilgili özel hesap dönemi içinde) bir şahıstan satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı (KDV hariç) 1.000.000.000 lirayı aşıyor ise, bu alımlara ilişkin bilgi "B" formunun 2 no.lu tablosuna yazılacaktır. Bir şahıstan 19% hesap dönemi içinde satın alınan mal

ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı (KDV hariç) 1.000.000.000 lirayı aşmıyor ise, bu alımlara ilişkin bilgi bildirime yazılmayacaktır.

 

Form "B" deki Tablo 2'ye 164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 3. Bölümünün son paragrafında belirtilen ve düzenledikleri belgelerin üzerinde "Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi Değildir." ibaresi yazılı olan kurum ve kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgiler yazılmayacaktır.

Form "B" nin sayfa sayısının birden fazla olması halinde her sayfadaki (6) no'lu alana form "B"nin kaçıncı sayfası olduğu yazılacak ve her sayfadaki Tablo I ve Tablo II eksiksiz doldurulacaktır.

 

Örnek:1- Bilanço esasına göre defter tutan Mükellef (A)'nın özel hesap dönemi 31 Ekim 1996 tarihinde bitmiştir. Mükellef (A) l Kasım 1995 - 31 Ekim 1996 tarihleri arasındaki bir yıllık hesap döneminde Mükellef (B)'den özel hesap dönemi içinde değişik tarihlerde düzenlenmiş 75 adet fatura karşılığında KDV hariç tutarları toplamı 1.000.075.000 lira olan mal satın almıştır.

 

Mükellef (A), 1996 yılında biten bir yıllık özel hesap dönemi içinde Mükellef (B)'den 1996 yılı için belirlenen 1.000.000.000 lira sınırının üzerinde mal satın almış olduğu için Mükellef (B)'ye ilişkin bilgileri form "B" Tablo H' de sadece bir satıra ve toplu olarak yazacaktır.

 

Örnek:3- Mükellef (C A.Ş.).1996 hesap döneminde şirkete müşavirlik ve mahkemelerde temsil hizmeti veren serbest meslek erbabı (D)'ye şirkete verdiği bu hizmetler ve 5 adet serbest meslek makbuzu karşılığında KDV hariç toplam 1.012.000.000 lira ödemiştir. Ayrıca, aynı dönemde (F Kollektif Şirketi)'nden 16 adet fatura karşılığında KDV hariç tutarları toplamı 925.000.000 lira olan kırtasiye malzemesi satın almıştır.

 

Mükellef (C A.Ş.)' nin, 1996 yılında şirkette bir hizmet akdi ile çalışmayan Avukat (D)'ye serbest meslek faaliyeti karşılığı yaptığı ödeme 1996 yılı için belirlenen 1.000.000.000 liranın üzerinde olduğu için, Avukat (D)'ye yaptığı bu ödemeye ilişkin bilgiyi form "B" Tablo Il'de sadece bir satıra ve topluca yazması gerekmektedir, öte yandan (F Kollektif Şirketi)'nden dönem içinde satın alınan kırtasiye malzemesi bedeli KDV hariç 925.000.000 lira, bu Tebliğle 1996 yılı için belirlenen 1.000.000.000 liralık haddi aşmadığı için , bildirime kaydedilmeyecektir.

 

Örnek :3- Mükellef (G), merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan OVERSEA CO.' dan 1996 yılında değişik tarihlerde düzenlenmiş 7 adet fatura karşılığında gümrük makbuzlarında yazılı KDV'leri hariç tutarları toplamı 12.735.000.000 lira olan iş makinalan ve yedek parçalan satın almıştır.

 

Mükellef (G), "B" formunda "Tablo II" deki 7 no.lu alana Amerikan firmasının ismini (OVERSEACO); 8 no.lu alana bu tebliğ ekinde yer alan (Ek: 4) Ülke Kodu Listesi'ndeki A.B.D' nin ülke kodu olan 400 rakamını; 9 no.lu alana A.B.D. firmasının fatura üzerinde yazılı olan (fatura üzerinde yazılı olmamakla birlikte Mükellef (G) tarafından biliniyorsa) vergi numarasını (Tax İD Number); 10 no.lu alana A.B.D. firmasından 1996 yılında değişik tarihlerde alınan faturaların toplamı olan 7 rakamını; 11 no.lu alana 7 adet faturada yazılı mal bedellerinin toplamı olan 12.735.000.000 lira (KDV hariç) toplamını yazacaktır.

 

C- Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutan Serbest Meslek Erbabı Ue İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler Tarafından Düzenlenecek Bildirim:

 

Serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabına da bildirim verine mecburiyeti getirilmiştir.

 

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile bildirim verme mecburiyeti getirilmiş olan serbest meslek erbabı form "C" yi dolduracaklardır (Ek: 3).

 

D- Vergi Dairelerince Yapılacak İşlemler:

 

Vergi Dairelerince alman bu bildirimler, türlerine göre ayrı ayrı desteler haline getirilip bükülmeden düzgün bir şekilde ait olduktan kutularına yerleştirilecek, her kutunun üzerine içinde hangi tür formun olduğu ve sayısı yazılacak ve verilme süresinin bitimini takip eden ay içerisinde "Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü. Vergi İstihbarat Merkezi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No;82. Maltepe 06570 ANKARA" adresine taahhütlü posta ile ve adreste teslim şartı ile gönderilecektir.

 

E- Gönderilmesi Durdurulan Bilgi Formu:

 

192 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca eczaneler tarafından gönderilmekte olan "Doktor Reçeteleriyle İlgili Olarak Doldurulacak Bilgi Formu" nün Maliye Bakanlığına gönderilme işlemi bu Genel Tebliğin yayım tarihinden itibaren durdurulmuştur.

 

Vergi Usul Kanununun 249 Sıra No.lu Genel Tebliği'nin bu Tebliğe aylan olmayan bükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

 

Tebliğ olunur.